• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 15/10/2013
Ενέργειες - Δράσεις - Εξέλιξη του έργου: 'Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης'

Ημερομηνία

13-Ιαν-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα – Δράση – Ενέργεια

Η υπ' αρίθμ. 3 / 2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του ΔήμουΑλεξ/πολης με θέμα«Έγκριση των αποτελεσμάτων της Φάσης Β.Ι του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με ΣΔΙΤ και του Πρακτικού Πέρατος Διαλόγου της Επιτροπής Διενέργειας Διαλόγου – Κήρυξη Πέρατος Διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 16.1, 17.4 και 24.1 της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου-Φάση Β.Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο.»
Αρχείο

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-Μαϊ-2014

Η   υπ' αρίθμ. 152/ 2014  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξ/πολης με θέμα « Έγκριση του από 02-05-2014 πρακτικού της Επιτροπής του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, για τη Β΄ Φάση - Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο για την επιλογή αναδόχου για το έργο 'Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης'.»

 

16-Απρ-2014

Η  υπ' αρίθμ. 100/2014  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Αλεξ/πολης με θέμα  «Απάντηση επί αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων για την Προκήρυξη Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β' Φάση - Στάδιο Ι : Πρόσκληση

συμμετοχής στο διάλογο του έργου :Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξ/πολης και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης' ».

31-Μαρ-2014 

Η   υπ' αρίθμ. 77 / 2014  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Αλεξ/πολης με θέμα  «Έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι : Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο του Έργου 'Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης'».

31-Μαρ-2014 

Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο

10-Μαρ-2014 

Η αριθ. 57/2014 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.»

10-Μαρ-2014 

Η αριθ. 52/2014 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»

10-Μαρ-2014 

Η αριθ. 51/2014 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. –ΗΛΕΚΤΡΩΡ Α.Ε.»

23-Ιαν.-2014

Λήψη απόφασης αναφορικά με τις προδικαστικές προσφυγές κατά της υπ' αρ. 380/2013 ΑΟΕ   που αφορά στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Α' φάση Προεπιλογής) για το έργο    'Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης”.

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.   J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. &. Κωνσταντινίδης Α.Ε.

 

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή της  ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – ENVITEC Α.Ε.

13-Ιαν.-2014

Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

02-Ιαν.-2014

Δελτίο Τύπου – Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

20-Δεκ.-2013

Εγκριτική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. – Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Α’ Φάσης για το έργο «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

03-Δεκ.-2013

Δελτίο Τύπου έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας

29-Νοεμ.-2013

Απόφαση 354/2013 περί εξέτασης αιτήματος για χορήγηση παράτασης

25-Νοεμ.-2013

Απόφαση εξέτασης αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού

20-Νοεμ.-2013

Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου

08-Νοεμ.-2013

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 722 ΤΔΔΣ της 8 Νοεμβρίου 2013)

30-Οκτ.-2013

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

17-Οκτ.-2013

Δημοσίευση Διακήρυξης Σύμβασης στον Ελληνικό Τύπο

11-Οκτ.-2013

Δημοσίευση Προκήρυξης Σύμβασης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ID:2013-138107).

10-Οκτ.-2013

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου   Αλεξανδρούπολης 287/2013  περί έγκριση όρων προκήρυξης του έργου «Κατασκευή   Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»   

09-Οκτ.-2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης 659/2013 περί έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή   Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 

08-Οκτ.-2013

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης 7/2013 περί έγκριση υλοποίησης  του έργου «Κατασκευή   Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (ΑΔΑ:ΒΛΛΡΩΨΟ-ΣΞ7).

07-Οκτ.-2013

Έγγραφο της Ε.Γ.ΣΔΙΤ με το οποίο επισημοποιείται η από 4-10-2013 απόφαση της Δ.Ε.ΣΔΙΤ για ένταξη του έργου στον κατάλογο έργων  ΣΔΙΤ

4/10/2013

Πρακτικά Συνεδρίασης  Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ :22/4-10-2013 περί έγκρισης της αίτησης υπαγωγή  του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. (ΑΔΑ: ΒΛΛΩΦ-ΩΡΣ)

02-Οκτ.-2013

Αίτηση Δήμου προς την Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. για την υπαγωγή του έργου «Κατασκευή Μονάδος Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού  Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» στις διατάξεις του Ν.3389/2005

30-Σεπ.-2013

Ορισμός μελών της  κοινής επιτροπής παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ   και Δήμου Αλεξανδρούπολης για  την  κατασκευή ΜΕΑ του Αν. Τομέα  ΠΑΜΘ με ΣΔΙΤ

18-Ιαν.-2013

Υποβολή αίτησης υπαγωγής στον κατάλογο έργων Σ.Δ.Ι.Τ. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ»

08-Ιαν.-2013

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης 'Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης'

20-Δεκ.-2012

Πράξη 568 /2012 Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με  Περί έγκρισης νομιμότητας του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης 'Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

24-Οκτ.-2012

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης 613/2013 περί «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης 'Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης'  (ΑΔΑ: Β43ΘΩΨΟ-ΗΣ4).

01-Μαρ.-2012

Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής  περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου  'Μονάδας  Επεξεργασίας απορριμμάτων  και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο Νομό Έβρου [ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ)]'  (ΑΔΑ: Β44Ξ0-4ΙΒ).

03-Σεπ.-2009

Απόφαση Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας  Αν. Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση  τροποποίησης του σχεδίου διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».