• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Ανακοίνωση ανάρτησης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης 20/4/2016

Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, Ημιόροφος Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ. 68100 ,Τηλ:2551064187,

e mailsymparastatis@alexpolis.gr

https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis

Αλεξανδρούπολη 18.4.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε αρμοδίως από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. Βασματζίδη Χρήστο, η έκθεση πεπραγμένων του έτους 2015, σύμφωνα με το άρ. 77 παρ. 5 ν . 3852/2010.

Η έκθεση αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:

A. Εισαγωγή

Β. Θεσμικό πλαίσιο

1. Ο νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Αρμοδιότητες και λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

3. Συστάσεις και Ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Γ. Ίδρυση και Ψηφίσματα Δικτύου Συμπαραστατών

Δ. Θητεία για τη δημοτική περίοδο 2014-2019

Ε. Διαδικτυακή Παρουσία

ΣΤ. Άλλες δραστηριότητες Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ζ. Υποθέσεις έτους 2015

Η. Ειδικές προτάσεις άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010

Θ. Προτάσεις

Ι. Επίλογος

Στην έκθεση αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού, οι συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Δίκτυο Συμπαραστατών και τα ψηφίσματα που αυτό έχει εκδώσει, οι δραστηριότητες του Συμπαραστάτη σε όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ανάλυση των υποθέσεων που απασχόλησαν το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη ανά Διεύθυνση και Τμήμα, καθώς οι ειδικές προτάσεις που έχει εκδώσει και κοινοποιήσει.

Για να δείτε το περιεχόμενο της έκθεσης:

πατήστε  εδώ