• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 17/10/2017 και ώρα 13:30 13/10/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη   13/10/2017

                        Αριθ. Πρωτ.  :48785

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ  17/10/2017 και ώρα 13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1. Εξέταση προδικαστικών προσφυγών των εταιριών :

ΑΡΧΙΤΕX Α.Ε.,

ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και

Κοινοπραξία ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ  ΕΕ – ALPHA DOMUS ΑΤΕ,  οι οποίες στρέφονται ΚΑΤΑ της 325/26-09-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

2. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή , για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)(Εισηγ. κ. Γρηγοριάδης Στέφανος)

 

3. Εισήγηση για την απόδοση ποσού σε προμηθευτή λόγω επιστροφής του ποσού που είχε εμβαστεί στον τραπεζικό του λογαριασμό (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γεώργιος)

                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Αποδοχή  απολεσθέντων αντικειμένων – τιμαλφών – χρηματικών  ποσών , λόγω μη αναζήτησης αυτών από ιδιοκτήτες ή ευρέτες. (Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

 

5.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ,έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  & τρόπου εκτέλεσης  με την διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση  υπαρχόντων δικτύων  οδικού φωτισμού»  (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

6.Έγκριση 2ου  πρακτικού Συνοπτικού ( πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Τεχνικών έργων & Κατασκευή εξωτερικών οστεοφυλακίων στο Β’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

 

    Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ