• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 11/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 5/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη  05 -04-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθ. Πρωτ. :10770

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  11/04/2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (9η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

2.    Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οπτικοακουστικού συστήματος αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Λήψη απόφασης ΔΣ για έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2018¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Λήψη απόφασης διαγραφής βεβαιωμένων μισθωμάτων για περίπτερο, λόγω λήξης του συμφωνητικού μίσθωσης¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης σύμφωνα με το  άρθρο 4 παρ. 1&2  του Β.Δ. 28.3./15.4.1957 για το έτος 2018  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Έγκριση αιτήματος αναπλήρωσης – αντικατάστασης  διοριστέου σε θέση του κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και συντηρήσεις οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

8.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση & Επισκευή Ποτιστρών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

9.    Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στoν κ. Καμελίδη Αντώνιο (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)

10. Τροποποίηση του Ρ.Σ. Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 142 , σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006  του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια συστήματος ημιυπογειοποίησης κάδων¨, συνολικού προϋπολογισμού 344.782,00 ευρώ και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)         

12. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

13. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

14. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Δημοτικού Σχολείου Αρίστεινου στο ¨ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ¨ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)

15. Έγκριση της αριθμ.18/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με την ''2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018'' (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

16. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη στην Αθήνα ,στις 29-03-2018 έως 02-04-2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

17. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Πρωτογενούς Τομέα και Δημοτικής Ενότητας Φερών κ. Γκότση Νικολάου στο Altreu της Ελβετίας από 14-06-2018 έως 17-06-2018 (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης