• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ματαιωθείσης της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 25/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 26/7/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                     Αλεξανδρούπολη  26 /07/2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    Αριθ. Πρωτ.: 21835

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

      Ματαιωθείσης της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης    του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  στις    25/07/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00  λόγω έλλειψης απαρτίας, σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί σήμερα Πέμπτη, την ίδια ώρα,  στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , για συζήτηση και γνωμοδότηση  για το παρακάτω θέμα:

 

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019  (άρθ. 76 παρ. 3, Ν. 3852/10). (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

 

       Καλείσθε να προσέλθετε, σε περίπτωση δε κωλύματος, να ενημερώσετε τον  αναπληρωτή σας.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ____________________________________

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης

                                                                                                                 

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης