• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου στην ειδική δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 21/01/2019 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 18:00 28/12/2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                              Αλεξανδρούπολη 02/01/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Αριθ. Πρωτ: 374

 

 

                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                (Ως προς την ημερομηνία και την ώρα)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς της πόλης στην EIΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  21/01/2019 στην Αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου  και ώρα 18:00 με τo παρακάτω θέμα:

 

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2017»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν.3731/2008)

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης