• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Παροχή της εργασίας παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “Greek Project Coordinator” (22/8/2011 - 5/9/2011)
Παροχή της εργασίας παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “Greek Project Coordinator” Προϋπολογισμός: 7.524,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αλεξανδρούπολη 19-08-2011

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ. : 57016 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνα      :  +30 25510.64175

Fax                 :  +30 25510.64142 

 

 

ΘΕΜΑ :        Έγκριση των τευχών της μελέτης και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου για την παροχή της εργασίας παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “Greek Project Coordinator” του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad», προϋπολογισμού 7.524,00 €.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

με αριθμό 1318

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
 6. Τη μελέτη με αριθ. 17/2011 για την παροχή της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “Greek Project Coordinator” του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad».
 7. Τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad” που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 3 -«Competitiveness & Human Resources», Περιοχή Παρέμβασης 3.2 -«Encouragement of Entrepreneurship & Actions that Cope with the Restructuring of the Economy» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013».
 8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένος Κ.Α. 15.6453.008 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2011

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
 1. Εγκρίνουμε την με αριθμ. 17/2011 μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “Greek Project Coordinator” του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad».

 

 1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για τουλάχιστον 15 ημέρες, από 22/8/2011 έως 5/9/2011, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις. Μετά την πάροδο του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα ακολουθήσει εξέταση των προσφορών και απευθείας ανάθεση της εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με την ένδειξη «Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης – «CYNOLOGY CENTER», για τη θέση του Project Coordinator» με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από βεβαιώσεις προηγούμενης εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την  άποψη του υποψηφίου θα βοηθήσει στην αξιολόγησή του.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης – «CYNOLOGY CENTER», για τη θέση του Project Coordinator» από 22/8/2011 έως τις 5/9/2011 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Καδόγλου Μαριάννα (τηλ: 2551350175, 2551350106, e-mail: mka@alexpolis.gr).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ