• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου 2.500 τ.μ. για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 , που βρίσκεται στο ο.τ. 122 στις Φέρες. (30/8/2011 - 7/9/2011)
Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου 2.500 τ.μ. για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 , που βρίσκεται στο ο.τ. 122 στις Φέρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΦΕΡΕΣ 30/08/2001
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                       ΑΡ.ΠΡ.
58816
68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.2555350077

‘’ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου 2.500 τ.μ. για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 , που βρίσκεται στο ο.τ. 122 στις Φέρες.

Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ .

Η μίσθωση αρχίζει από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και λήγει μετά το τέλος της εμποροπανήγυρις.

Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Φερών την 07/09/2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2555350077 κ.Κατσιάνη.-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ