• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρων στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης και του Νηπιαγωγείου Παλαγίας (30/8/2011 - 20/9/2011)
Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία  για τη μίσθωση χώρων στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης  και του Νηπιαγωγείου Παλαγίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αλεξανδρούπολη 29-08-2011
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                         Αριθ.Πρωτ. 58.306
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 94 του νόμου αυτού

2) Τις διατάξεις των άρθρων 192, 201 και 271 παρ.1 του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

3) Τις διατάξεις του π.δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»

4) Την υπ’αρ. 112 /11 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι αυτής της δημοπρασίας

5) Την υπ’αρ. 142 /11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και με τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρων στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξ/πολης και του Νηπιαγωγείου Παλαγίας .

ΑΡΘΡΟ 1

Περιγραφή μισθίου

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να έχει συνολικό εμβαδό:

Α)Για στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου 125μ2 περίπου και να βρίσκεται σε περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αβαντος(συμπεριλαμβανομένης μέχρι Κεσσάνης-Τραϊανουπόλεως(μη συμπεριλαμβανομένης) –Κων/πόλεως(εσωτερικής πλευράς)-Μαυροκορδάτου(μη συμπεριλαμβανομένης)-Σολωμού-Φιλιππίδη(μη συμπεριλαμβανομένης).

Β)Για στέγαση του Νηπιαγωγείου Παλαγίας 170μ2 και να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Παλαγίας .

Τα παραπάνω ακίνητα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κατάλληλα για στέγαση και λειτουργία νηπιαγωγείων.

.

ΑΡΘΡΟ 2

Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται από το π.δ. 270/81 (άρθρο 5) και συγκεκριμένα ως εξής:

1η φάση

Εντός 20 ημερών από της δημοσίευσης . οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο Γραφείο Περιουσίας, πλήν του τιμήματος .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο έγγραφο, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:

1.Αίτηση που θα αναφέρεται αναλυτικά το προσφερόμενο ακίνητο.

2.Τους τίτλους κυριότητας των ακινήτων τους και τα πιστοποιητικά μετεγραφής στο υποθηκοφυλακείο Αλεξ/πολης

3. Τοπογραφικό διάγραμμα , αρχιτεκτονικά σχέδια , κατόψεις , ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια των χώρων εγκεκριμένα από τη Πολεοδομία .

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το ακίνητό τους δεν έχει κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.

5. δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 για το χρόνο παράδοσης του ακινήτου

7.Αντίγραφα οικοδομικής άδειας καθώς και άδεια χρήσης του ακινήτου για γραφεία.

Οι προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 270/81, αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και θα συντάξει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία και την κοινοποιεί σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

2η φάση

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την προηγούμενη αναφερόμενη διαδικασία.

Κατά την δεύτερη φάση της δημοπρασίας οι υποψήφιοι υποβάλουν εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό 600,00€ ..

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά το πέρας της δημοπρασίας σε όλους τους συμμετέχοντες, πλην εκείνου στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα, στον οποίο η εγγυητική επιστρέφεται μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 3

Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας κα έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο , κατά νόμο, όργανο.

ΑΡΘΡΟ 5

Σύμβαση

Ο εκμισθωτής που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία, υποχρεούται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών, στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, διαφορετικά η δημοπρασία θεωρείται άκυρη και η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του μειοδότη και του εγγυητή του. , οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

ΑΡΘΡΟ 6

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε

1.Για το 2ο Νηπιαγωγείο σε πέντε(5) έτη.

2.Για το Νηπιαγωγείο Παλαγίας σε τρία(3) έτη.

Τα μισθώματα μπορούν να αναπροσαρμοσθούν κατά την προβλεπόμενη από το νόμο αύξηση μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται .

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη μίσθωσης – καταβολή μισθώματος

Η μίσθωση άρχεται από της εγκαταστάσεως των υπηρεσιών των Νηπιαγωγείων στα οίκηματα και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει με την εγκατάσταση των υπηρεσιών των Νηπια-γωγείων στα οίκηματα και ενεργείται στο τέλος κάθε μήνα κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις εκμισθωτή

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Δήμο, κατάλληλο προς την ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθωμα τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις συνηθισμένες από την χρήση φθορές που τυχόν υπάρχουν. Σε περίπτωση άρνησης του ο Δήμος μπορεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να προβεί μονομερώς στην λύση της μίσθωσης παρακρατώντας το ποσό των δαπανών μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων νερού και ηλεκτρικού και να παραδώσει αυτές σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 10

Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2%

2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

Δεν γίνεται η υπ’αρ. (2 ) κράτηση εάν ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της ΔΟΥ ότι περιλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα μισθώματα του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 11

Λοιπές διατάξεις

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη , η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον Δήμο από τη μη έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή . Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική χωρίς καμμιά ειδοποίηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου . Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα , νομή , επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο , η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη στον οποίο καταβάλλονται εφεξής μετά την προσκόμιση τίτλων , τα μισθώματα.

ΑΡΘΡΟ 12

Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Θα δημοσιευθεί σε ημερήσια τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μειοδότη της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 13

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν μειοδότης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου , που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 14

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του π.δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ευάγγελος Λαμπάκης