• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Παροχή της υπηρεσίας «Μετάβασης - Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας του έργου Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad (30/9/2011 - 14/10/2011)
Παροχή της υπηρεσίας «Μετάβασης - Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας του έργου Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad Προϋπολογισμός: 4.478,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αλεξανδρούπολη 30-09-2011
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 65688
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνα : +30 25510.64175
Fax
: +30 25510.64142

ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών «Μετάβασης-Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας» στα πλαίσια του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border regionInternational CYNOLOGY and entertainment CENTERMaritsa” – Dimitrovgrad», προϋπολογισμού 4.478,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

με αριθμό 1628

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

6. Τη μελέτη με αριθ. 26/2011 για την παροχή της υπηρεσίας « Διανυκτέρευση στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad».

7. Τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad” που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 3 -«Competitiveness & Human Resources», Περιοχή Παρέμβασης 3.2 -«Encouragement of Entrepreneurship & Actions that Cope with the Restructuring of the Economy» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013».

8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένος Κ.Α. 15.6453.008 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2011

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την με αριθμ. 26/2011 μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας «Μετάβασης - Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας του έργου “Diversification of the touristic attractions and products in the cross-border region–International CYNOLOGY and entertainment CENTER “Maritsa” – Dimitrovgrad».

2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για τουλάχιστον 15 ημέρες, από 30/9/2011 έως 14/10/2011, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις. Μετά την πάροδο του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα ακολουθήσει εξέταση των προσφορών και απευθείας ανάθεση της εργασίας.

Τα ενδιαφερόμενα «Γραφεία Γενικού Τουρισμού» θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με την ένδειξη «Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης – «CYNOLOGY CENTER», για τη Υπηρεσία «Μετάβασης - Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας» με πλήρη προσφορά και στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομερή περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών (Προτεινόμενα Ξενοδοχεία) και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του υποψηφίου θα βοηθήσει στην αξιολόγησή του.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης – «CYNOLOGY CENTER», για την Υπηρεσία Μετάβαση - Διανυκτέρευση στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας» από 30/9/2011 έως τις 14/10/2011 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Καδόγλου Μαριάννα (τηλ: 2551350175, 2551350106, e-mail: mka@alexpolis.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ