• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (22/9/2011 - 19/9/2011)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Προϋπολογισμός: 209.000,00 €

                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                    ΑΔΑ: 4Α8ΦΟΚ9Β-ΣΙΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΕΒΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

(δ.τ. ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

              Αλεξ/πολη  22.09.2011

              Αριθ.Πρωτ.            299

 

 

                       

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

            Ο Πρόεδρος του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» κ. Κατσαντούρας Χρήστος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια τροφίμων» στα :

1. Είδη παντοπωλείου

2. Είδη Αρτοποιείου

3. Γαλακτοκομικά είδη   και

  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής του είδους την ημέρα παράδοσης στα:

1. Είδη Ιχθυοπωλείου

2. Είδη Κρεοπωλείου

3. Είδη Οπωροπωλείου

4. Ελαιόλαδα,

Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 209.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

            Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την 19-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. μέχρι 12:00 μ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 – Αλεξ/πολη.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μειοδότης σε κάποιο από τα παραπάνω είδη,  ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί μόνο ως προς τα είδη αυτά στις  26-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 12:00μ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 – Αλεξ/πολη.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν χωριστά κατά Δημοτική Ενότητα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..

            Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.25510-53225 & 25510-26298.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κατσαντούρας Χρήστος