• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (26/1/2012 - 3/2/2012)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αλεξανδρούπολη 26.01.2012

Νομός Εβρου                                             Αρ. Πρωτ: 5056

Δήμος Αλεξανδρούπολης    

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306

Πληρ: Α.Μόκαλη-Α. Τριανταφυλλοπούλου

Τηλ: 2551 0 64218 & 64199

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι, την 3η Φεβρουαρίου  2012,  ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00μ.μ έως 13.00μμ, θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης -αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου- Λ. Δημοκρατίας 306, 68100 Αλεξ/πολη -ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης- η επαναληπτική , φανερή , προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία,  για την εκποίηση του αρ. τεμ 426 δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 6925τ.μ αγροκτήματος Καλλιθέας –Ν. Χηλής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, το Ν.3463/2006 , το Ν.3852/2010 και την 858/2011 Α.Δ.Σ Αλεξ/πολης.

Οριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100,00€/τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 10% επί του ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: 69.250,00€, καθώς και βεβαίωση μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του από το Δημοτικό Ταμείο και το Δημόσιο Ταμείο(εφορία).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά , τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στα τηλέφωνα: 2551 0 64218 & 2551064199.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης