• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απ' ευθείας ανάθεση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΡΑΣ » (2/4/2012 - 6/4/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απ' ευθείας ανάθεση της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΡΑΣ »

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΡΑΣ»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Αρ. πρωτ:28.493

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Αλεξ/πολης προτίθεται να προβεί στην απ' ευθείας ανάθεση της μελέτης
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΡΑΣ », με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. Η προεκτιμώμενη
αμοιβή της μελέτης είναι 12.239,92 € χωρίς Φ.Π.Α .

Η σχετική δαπάνη της μελέτης αυτής έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό 2012 του Δήμου με Κ.Α. 30.7412.002

Καλούνται οι μελετητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Παρασκευή 6 Απριλίου

2012.

Τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου .
Πληροφορίες δίνονται από την Δ. Χρυσοχοϊδου στο γραφείο 205 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αλεξ/πολη 02 / 04 / 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ