• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (24/4/2012 - 26/4/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός Ν. 3316/2005) και ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 41/2012

Έργο: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού»

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.204,12 € με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012 στους Κ.Α. 10.6615.002 και 10.6699.002.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα  μελέτη.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προμηθευτές δίνοντας προσφορά μόνο για ένα μέρος των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν  πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι ημέρα  Πέμπτη 26/04/2012 και  ώρα  13:00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 12:30 μέχρι  13:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 25/04/2012.

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

    α) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

    β) Οικονομική προσφορά

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                              Ευάγγελος  Λαμπάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός Ν. 3316/2005) και ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 41/2012

Έργο: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού»

 

 

 

 

 

Τεχνική περιγραφή

 

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει κατά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012.     

Μετά από καταμέτρηση των αναγκών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω ειδών 

1.        Έντυπα Εκτύπωσης Προγράμματος Εκλογών

2.        Έντυπα Εκτύπωσης Πινάκων Συνδυασμών

3.        Αριθμημένα Αυτοκόλλητα Α4

4.        Σφραγίδες

5.        Λουκέτα

6.        Καρφιά

7.        Ταινίες κολλητικές

8.        Σταυροκατσάβιδα

9.        Σφυριά

10.     Κοφτάκια

11.     Κατσαβίδια

12.     Πινέζες

13.     Σπάγγος

14.     Σακκούλες απορριμάτων

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.204,12 με το ΦΠΑ, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 στους Κ.Α. 10.6615.002 και 10.6699.002.

 

 

         Αλεξανδρούπολη   24 / 04 / 2012 

                                 

                          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

   

 

                                                                                 ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός Ν. 3316/2005) και ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 41/2012

Έργο: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1.      Έντυπα Εκτύπωσης Προγράμματος Εκλογών

Έντυπα διαστάσεων 35cm X 50cm ή μεγαλύτερων, ο αριθμός των σελίδων ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των δημοτών.

 

2.      Έντυπα Εκτύπωσης Πινάκων Συνδυασμών

Έντυπα διαστάσεων 35cm X 50cm ή μεγαλύτερων, ο αριθμός των σελίδων ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των συνδυασμών (των υποψηφίων).

 

3.      Αριθμημένα Αυτοκόλλητα

Αυτοκόλλητα διαστάσεων Α4 αριθμημένα από το 1 έως το 123.

 

4.      Σφραγίδες

Στρογγυλές ξύλινες σφραγίδες

 

5.      Λουκέτα

Μικρά μεταλλικά λουκέτα.

 

6.      Καρφιά

Ατσαλόκαρφα μικρά σε συσκευασία .

 

7.      Ταινίες κολλητικές

Ταινίες κολλητικές για πακετάρισμα.

 

8.      Σταυροκατσάβιδα

Σταυροκατσάβιδα μεσαία καλής ποιότητας.

 

9.      Σφυριά

Σφυριά μικρά με ξύλινη λαβή

 

10.  Κοφτάκια

Κόφτες μικροί για σύρμα

 

11.  Κατσαβίδια

Κατσαβίδια μεσαίου μεγέθους

 

12.  Πινέζες

Πινέζες σε συσκευασία

 

13.  Σπάγκος

Σκοινί τύπου σπάγκος σε κουβάρι 80m

 

14.  Σακουλές απορριμμάτων

Σακούλες απορριμμάτων μαύρες διαστάσεων 80Χ100

                 Αλεξανδρούπολη    24/ 04 /2012

Αλεξανδρούπολη    24/04 / 2012

                     Θεωρήθηκε

        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         

 

             ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                 Η

                         ΣυντάξασΑ

 

 

 

                ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός Ν. 3316/2005) και ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 41/2012

Έργο: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού»

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

Α. Έντυπα για εκλογές

1.       

Έντυπα Εκτύπωσης Προγράμματος Εκλογών

τεμ

500

3,00 

1.500,00 

2.       

Έντυπα Εκτύπωσης Πινάκων Συνδυασμών

τεμ

500

3,00 

1.500,00 

3.       

Αριθμημένα Αυτοκόλλητα Α4

τεμ

123

3,00

369,00 

4.       

Σφραγίδες

τεμ

50

20,00 

1.000,00 

Σύνολο  4.369,00

Β. Εκλογικό υλικό

5.       

Λουκέτα

τεμ

50

6,00

300,00

6.       

Καρφιά

κουτιά

20

1,50

30,00

7.       

Ταινίες κολλητικές

τεμ

20

1,50

30,00

8.       

Σταυροκατσάβιδα

τεμ

10

5,00

50,00

9.       

Σφυριά

τεμ

10

5,00

50,00

10.   

Κοφτάκια

τεμ

10

5,00

50,00

11.   

Κατσαβίδια

τεμ

10

5,00

50,00

12.   

Πινέζες

κουτιά

10

2,50

25,00

13.   

Σπάγκος

τεμ

10

3,00

30,00

14.   

Σακουλές απορριμμάτων

κιλό

20

3,00

60,00

Σύνολο 675,00 

ΣΥΝΟΛΟ

5.044,00

Φ.Π.Α 23%

1.160,12

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

6.204,12

 

 

 

      Αλεξανδρούπολη    24/ 04 /2012

Αλεξανδρούπολη    24/04 / 2012

                     Θεωρήθηκε

        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        

 

             ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                 Η

                         ΣυντάξασΑ

 

 

 

                ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός Ν. 3316/2005) και ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 41/2012

Έργο: «Προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια εντύπων για εκλογές και εκλογικού υλικού.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  απευθείας ανάθεση μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Πρόσκληση ενδιαφέροντος

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες.

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης της προμήθειας

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε  δέκα (10) μέρες από την ανάθεση.

 

 

Άρθρο 7

Ποσότητες προμήθειας

 

     Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη αλλά θα προμηθευτεί υλικά μέχρι την κάλυψη των αναγκών του για τις προσεχείς εκλογές.

 

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει άμεσα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

  

      Αλεξανδρούπολη    24/ 04 /2012

Αλεξανδρούπολη    24/04 / 2012

                                          Θεωρήθηκε

        Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

        

 

             ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                 Η

                         ΣυντάξασΑ

 

 

 

                ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ