• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Φερών (27/4/2012 - 11/5/2012)
Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Φερών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αλεξανδρούπολη 26.04.2012                                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                   Αρ. Πρωτ: 33105

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 
68100 Αλεξανδρούπολη
Πληρ: Αθανασία Μόκαλη

Τηλ: 2551 0 64218

                                                                                                    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης , διακηρύσσει ότι:

Την 11η Μαϊου 2012 , ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 10.00πμ έως 11.00πμ , θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών –αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Καταστήματος Φερών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 , των Ν. 3463/2006 Ν.3852/2010 και της 29/2012 ΑΟΕ.

Οριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των :100,00€/μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής που ορίστηκε με την 2/2011 ΑΟΕ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (05) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ,α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΠ και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας , χρηματικού ποσού 120,00€ η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης και β) βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξ/πολης του ιδίου και του εγγυητή του, γ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2555350079 και 2551350218, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης