• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (30/4/2012 - 4/5/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                            «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»                              

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών «Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 20/2012 μελέτη της εργασίας «Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης».

                  

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσειακής αγωγής και διαθέτουν ειδικό μουσικοπαιδαγωγό.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία οκταετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά και ποσοτικά) με αυτές που αναφέρονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή 04/05/2012 και ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Λοιπά έγγραφα- δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσειακής αγωγής, διαθέτουν ειδικό μουσικοπαιδαγωγό και εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τουλάχιστον οκτώ ετών.

 

 

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

 

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   

                                                               ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να λειτουργήσει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης, το οποίο στεγάζεται στον Πλατανότοπο Μαΐστρου, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το γενικό θέμα «Ανακάλυψε τη γη σου».

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών με περιβαλλοντική επίγνωση και συνείδηση. Πιο αναλυτικά, τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν ως στόχο οι μαθητές:

·      Να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση

·      Να έρθουν σε επαφή μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου με τα στοιχεία της φύσης,  τη χλωρίδα και πανίδα του φυσικού τους περιβάλλοντος στο πέρασμα των αιώνων και την ανθρωπογεωγραφία της Θράκης

·      Να κατανοήσουν τη σημασία της βιοποικιλότητας

·      Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον σήμερα και την ανάγκη διαφύλαξής του

·      Να βιώσουν μία ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία με δραστηριότητες που ενισχύουν την ελεύθερη έκφραση, την ενεργό συμμετοχή, την ψυχαγωγία, την αυτοέκφραση, τη φαντασία και τη δημιουργία,

·      Να έρθουν σε επαφή με ποικίλους ενεργητικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης

·      Να αναπτύξουν χαρακτηριστικά κοινωνικής επαφής, όπως συνεργασίας, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, διαχείριση, συμμετοχή, ομαδικό πνεύμα και διάλογο  

 Τα εκπαιδευτική προγράμματα θα ακολουθούν τη δομή και τη φιλοσοφία της μουσειακής εκπαίδευσης και η γνώση θα αποκτηθεί κυρίως μέσα από βιωματικές δραστηριότητες ανακαλυπτικής μάθησης, καθώς στο πλαίσιο των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες εικαστικού και λεκτικού χαρακτήρα (κατασκευαστικό κομμάτι, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια γνώσεων).   

Παράλληλα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου έτσι ώστε να αναλάβουν την καθημερινή λειτουργία και φροντίδα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον Πλατανότοπο Μαΐστρου καθώς και μέλη από το Σύλλογο Μάκρης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες ενημέρωσης για την Μάκρη. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στα παρακάτω θέματα:

·      Θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδαιότητα της λειτουργίας και φύλαξης του μουσείου 

·      Τρόποι επικοινωνίας με τους επισκέπτες

·      Εκπαίδευση-ενημέρωση για το περιεχόμενο του εκθεσιακού υλικού

·      Αναγκαιότητα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων

 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να αναθέσει το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης. Αναλυτικά, θα παρέχει τα εξής:

1)      Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 1 εκπαιδευτικού προγράμματος για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης που απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα για το έτος 2012. και θα το παρακολουθήσουν έως 1.500 μαθητές.     

2)       Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 1 εκπαιδευτικού προγράμματος για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης που απευθύνονται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα για το έτος 2012 και θα το παρακολουθήσουν έως 1.500 μαθητές

3)      Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος μουσειακής εκπαίδευσης μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου έτσι ώστε να αναλάβουν την καθημερινή λειτουργία και φροντίδα του μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον Πλατανότοπο Μαΐστρου. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 10 ώρες

Για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων προγραμμάτων ο ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα της μουσειακής αγωγής, να διαθέτει ειδικό μουσικοπαιδαγωγό, καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τουλάχιστον οκτώ ετών.

Για την εργασία (Π.Υ.) σχετικά με την «Σχεδιασμό – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.» υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 00.6117.001 ποσού 18.450,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

 

                                                                                         

                                                                                        

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασσα

           Αλεξανδρούπολη 24.04.2012                                      Αλεξανδρούπολη 24.4.2012

                     Ο Προϊστάμενος

     Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

               Κατσιάνης Αθανάσιος                                                     Καδόγλου Μαριάννα

            ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                       με βαθμό Β΄                                                                   με βαθμό Ε΄           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012      

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε ευρώ €)

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ €)

 

1

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 1 εκπαιδευτικού προγράμματος για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τεμάχιο

1

7.000,00€

7.000,00€

2

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση 1 εκπαιδευτικού προγράμματος για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης που απευθύνονται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τεμάχιο

1

7.000,00€

7.000,00€

3

Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος μουσειακής αγωγής μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου και Συλλόγου Μάκρης

Τεμάχιο

1

1.000,00€

1.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

15.000,00€

Φ.Π.Α. 23 %

3.450,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

18.450,00€

 

                                                                                              Αλεξανδρούπολη 24.04.2012

                                                                                         Η συντάξασα

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

           Αλεξανδρούπολη 24.4.2012

                     Ο Προϊστάμενος

   της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                             Καδόγλου Μαριάννα                                                                                                      

                                                                                               ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

               Κατσιάνης Αθανάσιος                                                             με βαθμό Ε΄

            ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού,

                         με βαθμό Β΄

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΘΕΜΑΤΩΝ E.E.

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012         

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 20/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο  1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αφορά στην «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση της δράσης “ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Σχεδιασμός – Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

 

Άρθρο 2ο :      Διατάξεις που ισχύουν

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α)
 • του ΠΔ 28/80
 • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄)

 

Άρθρο 3ο :      Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.    Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης.

β.    Η συγγραφή υποχρεώσεων.

γ.     Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές

δ.    Η Σύμβαση

 

Άρθρο 4ο :      Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η προθεσμία περαίωσης της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013.

           

Άρθρο 5ο :      Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

 

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  (Π.Υ.) και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

 

Άρθρο 6ο:       Υποχρεώσεις του εντολέα

 

Ο εντολέας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον εντολοδόχο και να τον εφοδιάζει με όλα τα μέσα και τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της ανατιθέμενης εργασίας (Π.Υ.)

 

 

Άρθρο 7ο :      Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

            Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 

Άρθρο 8ο :      Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

 

Άρθρο 9ο :      Τρόπος πληρωμής - Εγγύηση

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 18.450,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

            Η καταβολή του παραπάνω ποσού θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, ως εξής:

·      50% της συνολικής αμοιβής, ήτοι 9.225,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με την παράδοση του σχεδιασμού των προγραμμάτων και για να είναι δυνατή η αγορά των απαραίτητων υλικών (αναλώσιμων και μη) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση  των προγραμμάτων ,

·      50% της συνολικής αμοιβής, ήτοι 9.225,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων

  

             

            Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

            Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο εντολοδόχος υποχρεούται να παραδώσει εγγυητική καλής εκτέλεσης, ύψους 10% επί της καθαρής αμοιβής.   

 

Άρθρο 10ο :    Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 11ο:     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 24.04.2012                                      Αλεξανδρούπολη 24.04.2012

 

                     Ο Προϊστάμενος

   της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

               Κατσιάνης Αθανάσιος                                                     Καδόγλου Μαριάννα

            ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                         με βαθμό Β΄                                                                   με βαθμό Ε΄