• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων πρασίνου- νεκροταφείων » (30/4/2012 - 7/5/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων πρασίνου- νεκροταφείων »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Συντήρηση  και  επισκευή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ. ΜΑΚ. – ΘΡΑΚΗΣ                                  μηχανημάτων πρασίνου- 

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                             νεκροταφείων

Δ/ΝΣΗ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ.  Μελ. :  14  /2012                                                                  

Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 

Ταχ.Κώδ. :68100 AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                    

Πληροφορίες: Σούλτας  Χαρ.   

Τηλέφωνο: 2551064165  

    

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ « Συντήρηση και Επισκευή

μηχανημάτων πρασίνου- νεκροταφείων »

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με την χαμηλότερη τιμή επί τιμολογίου της μελέτης συντεταγμένου από την  Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου με τους ακόλουθους όρους:

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 26.368,74 με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του  Δήμου μας για το 2012.

Η συντήρηση  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 07-05-2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  10:30 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 04-05-2012 .

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ. Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις  και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω συντήρησης  , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ και  ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

δ)Οικονομική προσφορά

 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η κατακύρωση της συντήρησης  θα γίνει σε αυτόν  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τους όρους του τιμολογίου και της διακήρυξης από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H  εκτέλεση  των  εργασιών  πρέπει  να  γίνεται  εντός  των  γεωγραφικών  ορίων  του   Καλλικρατικού  Δήμου  Αλεξανδρούπολης. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση  με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

 

  Αλεξανδρούπολη   06  /  04   /2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

 

Αλεξανδρούπολη   06  /   04   /2012

Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελέτης:  14   /2012

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 21.438,00

Φ.Π.Α. 23% : 4.930,74

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 26.368,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

                                     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ-

                   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

                                                   

Αρ. Μελέτης:    14   /2012

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η συγκεκριμένη μελέτη  συντάσσεται , προκειμένου ο νέος Καλλικρατικός  Δήμος  Αλεξανδρούπολης,  να συντηρήσει τους  υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, καθώς  και αυτούς που θα  δημιουργηθούν , με  την  επισκευή  και  συντήρηση των  αγροτικών μηχανημάτων  του.

Η συντήρηση και η  επισκευή τους κρίνεται  απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των αγροτικών και λοιπών μηχανημάτων  της  υπηρεσίας  πρασίνου και των κοιμητηρίων.

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του εκατόν ενενήντα   (190) συνολικά  μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται , αλυσοπρίονα διαφόρων τύπων, θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φρέζες και τρακτέρ, τα οποία επισυνάπτουμε   σε  πίνακα αναλυτικά.   

 Όλα τα παραπάνω  μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται δε για την συντήρηση και επισκευή τους, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά.

Λόγω του ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι επισκευής να είναι πολύ μικροί, για  το  λόγο αυτό , η  εκτέλεση  των  εργασιών  πρέπει  να  γίνεται  εντός  των  γεωγραφικών  ορίων  του   Καλλικρατικού  Δήμου  Αλεξανδρούπολης. 

   Στην  παρούσα  μελέτη  ισχύουν  οι  διατάξεις  Π.Δ. 28/80 και  ο  Ν. 3852/2010.   

Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στο  προϋπολογισμό  του Δήμου επί τη βάσει των πραγματοποιθέντων  δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων.

Η σχετική πίστωση του Δήμου μας με τους κωδικούς αριθμούς για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων  πρασίνου είναι:

Κ.Α.

                           ΤΙΤΛΟΣ                  

ΠΟΣΟ (€)

35.6264.001

 

45.6264.001

Συντήρηση  και  επισκευή  μηχανημάτων  πρασίνου

 

Συντήρηση  και  επισκευή  μηχανημάτων  νεκροταφείων

 

           

  25.000,00

 

1.500,00

 

 

                                                                             Αλεξανδρούπολη   06/  04  /2012

                                                                        Ο Συντάξας

 

 

 

 

                                                                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

                                               Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ-

                   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

                                

                                                  

Αρ. Μελέτης:   14  /2012

 

 

 

                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ

 1.  

Αλλαγή λαδιών κινητήρα χλοοκοπτικού Viking ΜΒ650Τ  (πέντε χλοοκοπτικά)

 

5

19,00

95,00

 1.  

Λάδια  κινητήρα

λίτρα

5

16,00

80,00

 1.  

Αλλαγή λαδιών κινητήρα χλοοκοπτικού Viking ΜΒ 505 (είκοσι τρία χλοοκοπτικά)

 

23

18,00

414,00

 1.  

Λάδια  κινητήρα

 

23

16,00

368,00

 1.  

Αλλαγή λαδιών υδραυλικού Τρακτέρ FIAT 90HP

 

1

53,00

53,00

 1.  

Λάδι υδραυλικού

λίτρα

10

16,00

160,00

 1.  

Αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων Husgvarna 21hp (επτά)

 

7

32,00

224,00

 1.  

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων

λίτρα

14

19,00

266,00

 1.  

Αλλαγή φίλτρων-μπουζί  χλοοκοπτικών viking-husgvarna- oleo mac- rover (σαράντα )

 

40

22,00

880,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

40

10,00

400,00

 1.  

Φίλτρο  αέρος 

τεμ

40

8,00

320,00

 1.  

Φίλτρο καυσίμου

τεμ

40

8,00

320,00

 1.  

Μπουζί

τεμ

40

9,00

360,00

 1.  

Αλλαγή φίλτρων-μπουζί  θαμνοκοπτικών-φρέζες viking-husgvarna-still,κλπ. (εξήντα οκτώ)

 

68

18,00

1224,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

68

10,00

680,00

 1.  

Φίλτρο  αέρος 

τεμ

68

8,00

544,00

 1.  

Φίλτρο καυσίμου

τεμ

68

8,00

544,00

 1.  

Μπουζί

τεμ

68

7,00

476,00

 1.  

Αλλαγή φίλτρων τρακτέρ FIAT-SAME-VALPADANA-VIKING -NEW HOLLAND κλπ.  (οκτώ)

 

8

22,00

176,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

8

22,00

176,00

 1.  

Φίλτρο  αέρος 

τεμ

8

18,00

144,00

 1.  

Φίλτρο καυσίμου

τεμ

8

18,00

144,00

 1.  

Αντικατάσταση υλικών τριβής φρένων Τρακτέρ Valpadana

 

1

80,00

80,00

 1.  

Ταμπούρα φρένων

σετ

1

105,00

105,00

 1.  

Σιαγώνες

σετ

1

80,00

80,00

 1.  

Αντικατάσταση βάσεις μαχαιριών  χλοοκοπτικού Viking (πέντε χλοοκοπτικά)

 

5

27,00

135,00

 1.  

Βάση μαχαιριού  VIKING

τεμ

5

8,00

40,00

 1.  

Αντικατάσταση Κάρτερ καπάκι χλοοκοπτικού Viking

 

1

60,00

60,00

 1.  

Καπάκι Κάρτερ χλοοκοπτικού Viking

τεμ

1

80,00

80,00

 1.  

Eπισκευή αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου  still  MS171 (τέσσερα  αλυσοπρίονα)

 

4

30,00

120,00

 1.  

Aντλία   λαδιού αλυσοπρίονου

τεμ

4

55,00

220,00

 1.  

Αλλαγή φίλτρων-μπουζί φυσητήρων  husgvarna 225Β  (τρεις φυσητήρες)

 

3

19,00

57,00

 1.  

φίλτρο καυσίμου

τεμ

3

10,00

30,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

3

9,00

27,00

 1.  

Φίλτρο αέρος

τεμ

3

10,00

30,00

 1.  

Μπουζί

τεμ

3

8,00

24,00

 1.  

Αλλαγή  ιμάντων χλοοκοπτικού Viking MP505 (δέκα χλοοκοπτικά)

 

10

15,00

150,00

 1.  

Ιμάντας χλοοκοπτικού

τεμ

10

8,00

80,00

 1.  

Ρύθμιση  φρενών  Τρακτέρ SAME 40hp

 

1

80,00

80,00

 1.  

Αντικατάσταση ιμάντων  χλοοκοπτικού γηπέδου Husgvarna 21hp (επτά)

 

7

50,00

350,00

 1.  

Ιμάντας  χλοοκοπτικού

τεμ

7

63,00

441,00

 1.  

Αντικατάσταση  ντίζες  συμπλέκτη-γκαζιού κλπ. χλοοκοπτικού  Viking MP650 (πέντε χλοοκοπτικά)

 

5

45,00

225,00

 1.  

Ντίζα   συμπλέκτη

τεμ

5

22,00

110,00

 1.  

Ντίζα   γκαζιού

τεμ

5

16,00

80,00

 1.  

Αντικατάσταση αλυσίδες αλυσοπρίονων husgvarna-still - solo-oleo mac κλπ. (είκοσι τρία ) 

 

23

6,00

138,00

 1.  

Αλυσίδα αλυσοπρίονου STIHL

τεμ

12

16,00

192,00

 1.  

Αλυσίδα αλυσοπρίονου HUSQVARNA

τεμ

11

32,00

352,00

 1.  

Επισκευή ενδιαμέσων κιβωτίων μετάδοσης κίνησης χλοοκοπτικού  Viking MP650 (ένα  χλοοκοπτικό)

 

1

80,00

80,00

 1.  

Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αλυσοπρίονου  still MS310

 

1

33,00

33,00

 1.  

Περιοδική λίπανση εμπρόσθιου άξονα και εξαρτημάτων Τρακτέρ SAME 40hp

 

1

42,00

42,00

 1.  

Γράσο

λίτρα

1

13,00

13,00

 1.  

Αντικατάσταση διατάξεων αυτοματισμού ( plc) Τρακτέρ FIAT 90HP

 

1

85,00

85,00

 1.  

Αντικατάσταση ένσφαιρων τριβέων ( ρουλεμάν) χλοοκοπτικού Viking MP505

 

1

55,00

55,00

 1.  

Ρουλεμάν

 

1

18,00

18,00

 1.  

Αντικατάσταση εξαρτημάτων συστήματος διεύθυνσης χλοοκοπτικού γηπέδου Husgvarna 21hp

 

1

105,00

105,00

 1.  

Κρεμαργιέρα

τεμ

1

140,00

140,00

 1.  

Επισκευή ατέρμονος κοχλία διεύθυνσης Τρακτέρ SAME 40hp

 

1

130,00

130,00

 1.  

Αντικατάσταση ακροφυσιών  πετρελαίου Τρακτέρ FIAT 90HP

 

1

135,00

135,00

 1.  

Αλλαγή  φτερωτής  κλαδοφάγου 

 

1

53,00

53,00

 1.  

Φτερωτή

τεμ

1

150,00

150,00

 1.  

Επισκευή  κινητήρα  κλαδοφάγου

 

1

130,00

130,00

 1.  

Φλάντζα κεφαλής 

τεμ

1

22,00

22,00

 1.  

Φλάντζα

τεμ

1

16,00

16,00

 1.  

Πιστόνι

τεμ

1

105,00

105,00

 1.  

Μπιέλα

τεμ

1

80,00

80,00

 1.  

Στρόφαλος

τεμ

1

155,00

155,00

 1.  

Ελατήρια πιστονιού

τεμ

3

22,00

66,00

 1.  

Βαλβίδες

τεμ

2

32,00

64,00

 1.  

Αλλαγή άξονα χλοοκοπτικού  τρακτέρ

 

1

105,00

105,00

 1.  

Άξονας

τεμ

1

80,00

80,00

 1.  

Αλλαγή ιμάντα κινητήρα χλοοκοπτικού  τρακτέρ

 

1

55,00

55,00

 1.  

Ιμάντας κινητήρα

τεμ

1

68,00

68,00

 1.  

Αλλαγή ιμάντα  μαχαιριού χλοοκοπτικού  τρακτέρ

 

1

55,00

55,00

 1.  

Ιμάντας  μαχαιριού

τεμ

1

60,00

60,00

 1.  

Επισκευή κινητήρα χλοοκοπτικού  τρακτέρ

 

1

170,00

170,00

 1.  

Φλάντζα κεφαλής 

τεμ

1

32,00

32,00

 1.  

Φλάντζα

τεμ

1

22,00

22,00

 1.  

Πιστόνι

τεμ

1

60,00

60,00

 1.  

Μπιέλα

τεμ

1

105,00

105,00

 1.  

Στρόφαλος

τεμ

1

220,00

220,00

 1.  

Ελατήρια  πιστονιού

τεμ

3

22,00

66,00

 1.  

Βαλβίδες

τεμ

2

50,00

100,00

 1.  

Αλλαγή  βαλβίδες χλοοκοπτικού  Viking MP 650T (δύο χλοοκοπτικά)

 

2

105,00

210,00

 1.  

Βαλβίδες

τεμ

4

35,00

140,00

 1.  

Φλάντζα

τεμ

5

24,00

120,00

 1.  

Αλλαγή  κορδονιέρας χλοοκοπτικού  Viking MP 650T (πέντε  χλοοκοπτικά)

 

5

22,00

110,00

 1.  

Κορδονιέρα

 

5

50,00

250,00

 1.  

Αλλαγή τιμονιού χλοοκοπτικού Viking MP 650T (πέντε χλοοκοπτικά)

 

5

15,00

75,00

 1.  

Τιμόνι

τεμ

5

60,00

300,00

 1.  

Αλλαγή τροχαλία  κίνησης χλοοκοπτικού Viking MP 650T (πέντε  χλοοκοπτικά)

 

5

22,00

110,00

 1.  

Τροχαλία

τεμ

5

45,00

225,00

 1.  

Αλλαγή  αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου still  MS171 (τρία αλυσοπρίονα)

 

3

17,00

51,00

 1.  

Αντλία λαδιού

τεμ

3

28,00

84,00

 1.  

Λάδια

λίτρα

6

6,00

36,00

 1.  

Αλλαγή καρμπυρατέρ αλυσοπρίονου still  MS171 (δύο  αλυσοπρίονα)

 

2

13,00

26,00

 1.  

Καρμπυρατέρ

τεμ

2

100,00

200,00

 1.  

Αλλαγή κορδονιέρας  αλυσοπρίονου still  MS171 (έξι αλυσοπρίονα)

 

6

14,00

84,00

 1.  

Κορδονιέρα

τεμ

6

38,00

228,00

 1.  

Αλλαγή φίλτρο καυσίμου-λαδιού -αέρος  αλυσοπρίονου still  MS171(έξι αλυσοπρίονα)

 

6

25,00

150,00

 1.  

φίλτρο καυσίμου

τεμ

6

10,00

60,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

6

9,00

54,00

 1.  

Φίλτρο αέρος

τεμ

6

10,00

60,00

 1.  

Αλλαγή λάμας  40 εκ. αλυσοπρίονου solo

 

1

11,00

11,00

 1.  

Λάμα αλυσοπρίονου solo

τεμ

1

52,00

52,00

 1.  

Αλλαγή  μαχαιριών  καταστροφέα ORSI FARMER 

 

1

100,00

100,00

 1.  

Μαχαίρια

σετ

1

145,00

145,00

 1.  

Αλλαγή  μαχαιριών  καταστροφέα 4706 ΝΗ 

 

1

145,00

145,00

 1.  

Μαχαίρια σε δύο κεφαλές

σετ

1

640,00

640,00

 1.  

Επισκευή ηλεκτρικά ψαλίδια μπαταρίας (έξι)

 

6

45,00

270,00

 1.  

Μαχαίρια ηλεκτρικών ψαλιδιών

τεμ

6

19,00

114,00

 1.  

Αλλαγή κεφαλής θαμνοκοπτικών STILL - HUSQVARNA (δέκα πέντε)

 

15

22,00

330,00

 1.  

Κεφαλή θαμνοκοπτικών STIHL-HUSQVARNA

τεμ

15

37,00

555,00

 1.  

Επισκευή κινητήρα τριβέλα χειρός  EFCO (μία τριβέλα)

 

1

68,00

68,00

 1.  

Αλλαγή μαχαιριών φρέζας Viking XH540

 

1

55,00

55,00

 1.  

Μαχαίρια

σετ

1

200,00

200,00

 1.  

Επισκευή κινητήρα ψεκαστικού ROBIN

 

1

105,00

105,00

 1.  

 Αλλαγή μαχαιριών τρακτέρ κουρευτικό γηπέδου HUSGVARNA (τρία)

 

3

105,00

315,00

 1.  

Μαχαίρια

τεμ

6

125,00

750,00

 1.  

 Αλλαγή μαχαιριών χλοοκοπτικών VIKING   (πέντε)

 

5

16,00

80,00

 1.  

Μαχαίρια

τεμ

5

37,00

185,00

 1.  

Αλλαγή λαδιού-φίλτρων-μπουζί γεννητριών Ηοnda G200 , Mishubishi GM231  (δύο γεννήτριες)

 

2

25,00

50,00

 1.  

Λάδια  κινητήρα

λίτρα

2

16,00

32,00

 1.  

φίλτρο καυσίμου

τεμ

2

10,00

20,00

 1.  

Φίλτρο λαδιού

τεμ

2

9,00

18,00

 1.  

Φίλτρο αέρος

τεμ

2

8,00

16,00

 1.  

Μπουζί

τεμ

2

10,00

20,00

 1.  

Συντήρηση κομπρεσέρ HITACHI  Η45ΜR

 

1

170,00

170,00

 1.  

Συντήρηση κομπρεσέρ HITACHI H65SB2

 

1

210,00

210,00

 1.  

Συντήρηση κομπρεσέρ DEWALT 25900 1500W

 

1

200,00

200,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

+  ΦΠΑ 23 %

Γ.  ΣΥΝΟΛΟ 

21.438,00

 

 

 

4.930,74

 

 

 

26.368,74

                                                                                                                  

 

 

 

  Αλεξανδρούπολη   06  /  04   /2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

 

Αλεξανδρούπολη   06  /  04  /2012

Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

                                     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ-

                   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

                                

                                                  

Αρ. Μελέτης:    14  /2012

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

 

1. ΑΡΘΡΟ  ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

 

 

              Οι απαραίτητες εργασίες ελέγχων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων ,

ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας τους ,  τις ώρες λειτουργίας και τα διανυόμενα  χιλιόμετρα κατά περίπτωση.

              Κατά μέσο όρο, τα διαστήματα ορίζονται ανά 50, 100, 250 και 500 ώρες λειτουργίας.

              Επίσης, μεταβολές των προγραμμάτων συντήρησης εφαρμόζονται  για ορισμένα από τα μηχανήματα , όταν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο  ( π.χ. εντατική κοπή  κλαδιών  και  χόρτου κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου , κλπ)

              Στις περιπτώσεις αυτές , τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και μεταβάλλονται έτσι, ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες.

              Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κυριότερες εργασίες τακτικής συντήρησης και εργασίες που εκτελούνται κατά την επισκευή βλαβών  οι οποίες εκτελούνται στα  παραπάνω αγροτικά μηχανήματα:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γρανάζιων  γενικα

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βάσεις μαχαιριών χλοοκοπτικών

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  μαχαιριών χλοοκοπτικών

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΡΤΕΡ καπάκι χλοοκοπτικού

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ

 1.  

ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 1.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ

 1.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 1.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 1.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

 1.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΤΙΖΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΛΠ.

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑλυσίδΕΣ και λάμεσ αλυσοπρίονΩΝ

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

 1.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 1.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

 1.  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ( PLC)

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ

 1.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

και  οποιοδήποτε  άλλων  εργασιών  προς  αποκατάσταση  βλαβών  προκύψουν.

 

         Τιμή  μονάδος: ( κατ΄  αποκοπή)

     

        Ολογράφως: «Είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια  εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ» 

        Αριθμητικώς: #    26.368,74 Ευρώ  με το  ΦΠΑ#

 

 

 

  Αλεξανδρούπολη    06 /  04  /2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  Γ.Υ.

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

 

Αλεξανδρούπολη   06  /  04  /2012

Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ-

                   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

                                                            

Αρ. Μελέτης:   14   /2012

 

 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  1ο

α)         Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την   Συντήρηση  και  επισκευή

            μηχανημάτων  πρασίνου και νεκροταφείων.

β)      Τόπος εκτέλεσης εργασίας: όπου  υποδεικνύεται  από  την υπηρεσία πρασίνου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

γ)       Προϋπολογισθείσα δαπάνη   26.368,74 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2ο

Η εργασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»και  του  Ν. 3852/2010.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

            Τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργασίας κατά σειρά είναι:

β)         Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

γ)         Συγγραφή υποχρεώσεων

δ)         Η τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

            Η κατά της υπογραφής της συμβάσεως κατατίθεται εγγυητική επιστολή όμοια του Π.Δ. &  Δ. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή  εκτέλεση της εργασίας ποσού ίσου με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ  5ο

            Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκεινται.

            Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την αποπεράτωση των εργασιών και εφ’ όσον δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα, σχετικό με την εργασία.

 

ΑΡΘΡΟ  6ο

            Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της εργασίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ  7ο

            Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος μετά την αποπεράτωση εργασιών ορίζεται σε   δώδεκα (12)  μήνες   

ΑΡΘΡΟ  8ο

            Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει τις συμβατικές ώρες εργασίας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογο ποσοστό του ποσού δε  της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  9ο

            Η εργασία θα εκτελεστεί από έναν ανάδοχο ή και περισσότερους κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής οπότε όλες οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας και της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ  10ο

            Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την   υπηρεσία  πρασίνου.

           

ΑΡΘΡΟ  11ο

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ  Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εκ ποσοστού 2%

ΑΡΘΡΟ  12ο

 

            Οι  τυχόν  διαφωνίες  που  προκύπτουν  από την  εκτέλεση  της  εργασίας  καθώς  και  ότι  δεν  προβλέφθηκε  στην  παρούσα  γενική  συγγραφή  υποχρεώσεων,  επιλύονται  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν. 28/80 και  του  Ν. 3852/2010.  

 

 

                                                                                                  

 

  Αλεξανδρούπολη    06  /  04  /2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  Γ.Υ.

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

 

Αλεξανδρούπολη     06  / 04  /2012

Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Α/Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Αριθμός πλαισίου

Αριθμός Κυκλοφορίας

Καύσιμο

 1.  

Αλατιέρα συρόμενη ρεμούλκας MOD Y80

 

 

 

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA 334T

0600234

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA  55

062591154

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA  55

051001612

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA  61

010300960

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA 338XPT

064500584

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA 435ΧΤΟRQ

B΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  HUSGVARNA με κοντάρι  325LD

060900182

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 171

023 1230105

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 171

019 261910791

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 171

021 1230103

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

020 1230192

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 171

277357896

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 171

277357895

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

MS 310

161235612

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

HT101  τηλεσκοπικό

D-71336

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL

SUPER  029

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL  K.M. 100R με κοντάρι

18307106

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL  K.M. 66R με κοντάρι

0000963728A

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  STIHL με κοντάρι

1-49427173

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο HUSGVARNA

445082003686

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο HUSGVARNA

445082004537

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο HUSGVARNA

240E

20090200144

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο HUSGVARNA

240E

20090701389

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο OLEO MAC

951 μοντ. 2000

0090436007

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αλυσοπρίονο  SOLO

Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

 

 1.  

Αποροφητήρας – φυσητήρας  STIHL

97/68 SN 3G2/2002 8805000

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αποροφητήρας – φυσητήρας  STIHL

97/68 SN 3G2/2002 8825020

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αποροφητήρας φυσητήρας  HUSGVARNA 

125BVX20080501645

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αποροφητήρας φυσητήρας  HUSGVARNA 

125BVX20080501646

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αποροφητήρας-φυσητήρας  HUSGVARNA 

125BVX20080501640

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Αυλακωτήρας GARBIN

MGS

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Γεννήτρια παραγωγής ρεύματος  ROBIN-SUBARU

RG2800  INVERDER

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 1.  

Γεννήτρια παραγωγής ρεύματος  HONDA G200

A’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 1.  

Γεννήτριες (τρεις ) παραγωγής ρεύματος MITSUBISHI

 A’  καιΒ΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

85610

 

 

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

85611

 

 

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

85612

 

 

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

85613

 

 

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

105551

 

 

 1.  

Ηλεκτρικό  ψαλίδι  μπαταρίας

105549

 

 

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  333R

Α΄  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343R

091200555

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343R

080200157

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

091200354

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

07050052

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

062300127

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

071100131

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

071200289

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 R

091200007

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 RS/n

-

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 RS/n

08020071

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  343 RS/n

091200357

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  345 R

052100092

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  345 R

Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  345 R

Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA  R1525Y

Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  HUSGVARNA 343 R

091200435

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  MASTER OLEO MAC

1790110886

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  MASTER OLEO MAC

1790110895

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  OLEO MAC

1797030185

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό  πετονιάς

-

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 200

165584297

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 200

66584427

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 200

141550220

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 300

165395122

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 300

65395134

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 350

44439828

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 350

66584122

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL F.S. 400

261910791

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS200

165584297

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS300

65395134

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS350

44439828

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS350

66584122

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS400

261910791

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS450

167151316

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS450

165693583

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

171176268

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

153330933

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

171156266

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

189330923

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

171156281

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

163330910

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

165433635

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

160492290

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL FS550

155361068

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL HS 75

00009673700 A F.D.

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL HS 75

00009693700 A F.D.

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL HS 80

00009673700 A F.D.

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL K.M. 85 T S/N

149427173

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό STIHL Κ.Μ.55 R S/N

157568253

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Θαμνοκοπτικό –μισινέζα STIHL FS200

141550220

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.  

Καταστροφέας   κορμών – κομμένων δένδρων

 

 

 

 1.  

Καταστροφέας  BM

480Z  BECCHIO &

MANDRILE

 

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 1.