• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (30/4/2012 - 7/5/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Έργο:

 

 

«Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων»

 

Αρ. Μελέτης:

10 /
2012

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 31.990,30 με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξ/πολης για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 07-05-2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  11:30 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:00 μέχρι  11:30 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 04-05-2012 .

Δήμος Αλεξανδρούπολης - Λ. Δημοκρατίας 306 - 681 00 Αλεξανδρούπολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α) Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

    δ) Όσοι από τους συμμετέχοντες καταθέσουν προσφορές για τα Α.Τ. 1,2,3,4,5,6,7,8 (είδη φυτοπαθολογικού υλικού) πρέπει να προσκομίσουν τις απαραίτητες άδειες εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

      ε) Όσοι από τους συμμετέχοντες καταθέσουν προσφορές για τα Α.Τ. 9,10,11,12 (είδη λιπασμάτων) πρέπει να προσκομίσουν τις απαραίτητες άδειες εμπορίας λιπασμάτων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       στ) Οικονομική προσφορά

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, τμηματικά, από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

         Αλεξ/πολη    23/03/2012                                              Αλεξ/πολη     23/03/2012                                                                                                                                                                                                         

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ           

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

                                                                                                       Γεωπόνος

                ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                             

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ.:  10 / 2012

Έργο:«Προμήθεια φυτοπαθολογικού

               υλικού και λιπασμάτων»

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριμένα:

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Για την καταπολέμηση ζιζανίων, εντόμων και μυκήτων που υπάρχουν σε χώρους πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του καλλικρατικού Δήμου,  καθώς και των κοιμητηρίων, ο δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προμήθεια ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων  κλπ.

            Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού έχουν αυτοί που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

            Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Αναλυτικότερα  θα  γίνει   η  προμήθεια    διάφορων  τύπων  ανόργανων  λιπασμάτων  με  βασικά  θρεπτικά  συστατικά, όπως  άζωτο Ν, φώσφορο Ρ και  κάλιο Κ, καθώς  και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο Fe, μαγνήσιο Mg, ψευδάργυρο Zn κλπ., τα  οποία  είναι   απαραίτητα  για  την  ισορροπημένη θρέψη  των  φυτών. Με την προμήθεια αυτή θα καλυφθούν οι  ανάγκες σε  λίπανση που προκύπτουν στους  κοινόχρηστους  χώρους  πρασίνου του  καλλικρατικού Δήμου, όπως  νησίδες, πάρκα και παρτέρια  φυτεμένα  με  γκαζόν  και  καλλωπιστικά   φυτά.   

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την προμήθεια λιπασμάτων έχουν αυτοί που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες εμπορίας λιπασμάτων, όπως ισχύουν από τις διατάξεις του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Τονίζεται, ότι η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 31.990,30 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 στους  Κ.Α. 35.6693.001  και Κ.Α. 45.6693.001 για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και στον Κ.Α. 35.6693.002 για την προμήθεια λιπασμάτων .   

 

 

                                                                                     Αλεξανδρούπολη 23-03-2012

                                                                                                       Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

                                                                     ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

                                                                                         Γεωπόνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ.:  10 / 2012

Έργο:«Προμήθεια  φυτοπαθολογικού

             υλικού και λιπασμάτων»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Για όλα τα προς προμήθεια είδη φυτοπαθολογικού υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ημερομηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προμήθεια σκευάσματος δεν θα είναι προγενέστερη από τις 31.12.2013.

Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές.

 

            Συγκεκριμένα, για το κάθε είδος χωριστά πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 

1.      Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό: Μη εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, σε μορφή υδατικού διαλύματος, για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Εγγυημένη δραστική ουσία: Glyphosate, ως άλας ισοπροπυλαμίνης.

2.      Εντομοκτόνο διασυστηματικό: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου σε μορφή υδατικού διαλύματος, για την καταπολέμηση κυρίως μυζητικών εντόμων. Εγγυημένη δραστική ουσία: Imidacloprid.

3.      Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.  Εγγυημένη δραστική ουσία: Deltamethrin.

4.      Ακαρεοκτόνο: Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Εγγυημένη δραστική ουσία: Abamectin.

5.      Θερινός πολτός: Εντομοκτόνο – θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδόπτερων. Εγγυημένη δραστική ουσία: Parrafin oil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6.      Μυκητοκτόνο διασυστηματικό: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Εγγυημένη δραστική ουσία: Myclobutanil.

7.      Ωιδιοκτόνο: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Κυρίως για την καταπολέμηση του Ωιδίου στα καλλωπιστικά υπαίθρου. Εγγυημένη δραστική ουσία: Penconazole.

8.      Προσκολλητικό λάδι: Διαβρέκτης από οργανικό προσκολλητικό, κατάλληλο για τη βελτίωση της προσκολλητικής και διαβρεκτικής ικανότητας του ψεκαστικού υγρού. Εγγυημένη δραστική ουσία: Ethoxylated isodecyl alcohol.      

       

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

Όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές.

 

Τα λιπάσματα θα είναι χημικά, διαφόρων συνθέσεων και συγκεκριμένα για κάθε είδος χωριστά θα ισχύουν τα παρακάτω:

 

9.      Λίπασμα σύνθεσης 15N-15P-15K (συσκευασία 25kgr): Το λίπασμα θα έχει σύνθετη κοκκώδη μορφή, με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφομοιωσιμότητα. Ο τύπος αυτός του λιπάσματος  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  για βασική λίπανση.

10.  Λίπασμα σύνθεσης 12Ν-12P-17K+2Mg+ΤΕ (συσκευασία 25kgr):  Το λίπασμα θα έχει σύνθετη κοκκώδη μορφή, με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Λόγω  της  σύνθεσής  του  είναι ιδανικό  για  την λίπανση καλλωπιστικών φυτών και χλοοτάπητες.

11.  Λίπασμα σύνθεσης 24Ν-8P-0K+2Mg+2S+0,2B (συσκευασία 25kgr): Ανόργανο Αζωτούχο λίπασμα, που περιέχει σταθεροποιητή του Αμμωνιακού Αζώτου του λιπάσματος στο έδαφος, εμπλουτισμένο σε Mg, S & B. Το λίπασμα θα έχει σύνθετη κοκκώδη μορφή, με σταθερή χημική σύνθεση κάθε κόκκου, υψηλή διαλυτότητα και αφομοιωσιμότητα. Λόγω  της  σύνθεσής  του  είναι ιδανικό  για  την ανάπτυξη κυρίως των βλαστών και των φύλλων.

12.  Λίπασμα υγρής μορφής 15Ν-7P-13K+χουμικό οξύ (συσκευασία 200ml): Tο λίπασμα είναι διάλυμα υψηλής ανάλυσης συνδυασμένο με χουμικό οξύ για αποτελεσματική πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων. Το χουμικό οξύ παίζει σημαντικό ρόλο στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και στην ανταλλαγή των κατιόντων. Ενώ η μικροβιακή δραστηριότητα και η ικανότητα συγκράτησης νερού βελτιώνονται με την εφαρμογή του χουμικού οξέος.

 

 

           Αλεξανδρούπολη 23/03/2012                                                          Αλεξανδρούπολη 23/03/2012

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                 Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

                                                                                                          
      
     ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                             ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

                                                                                                                 Γεωπόνος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο :

«Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων»

Αρ. Μελετής: 10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

(Α) ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη (σε Ευρώ)

1

Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό

lt

307

15,00

4605,00

2

Εντομοκτόνο διασυστηματικό

lt

36

140,00

5040,00

3

Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές

lt

20

60,00

1200,00

4

Ακαρεοκτόνο

lt

7

200,00

1400,00

5

Θερινός πολτός

lt

10

20,00

200,00

6

Μυκητοκτόνο διασυστηματικό

lt

7

225,00

1575,00

7

Ωιδιοκτόνο

lt

7

100,00

700,00

8

Προσκολλητικό λάδι

lt

10

32,00

320,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

15040,00

(Β) ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη (σε Ευρώ)

9

Λίπασμα σύνθεσης 15N-15P-15K (συσκευασία 25kgr)

τεμάχια

230

20,00

4600,00

10

Λίπασμα σύνθεσης 12Ν-12P-17K+2Mg+ΤΕ (συσκευασία 25kgr)

τεμάχια

210

25,00

5250,00

11

Λίπασμα σύνθεσης 24Ν-8P-0K+2Mg+2S+0,2B (συσκευασία 25kgr)

τεμάχια

150

18,00

2700,00

12

Λίπασμα υγρής μορφής 15Ν-7P-13K+χουμικό οξύ (συσκευασία 200ml)

τεμάχια

120

6,00

720,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Β)

13270,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

28310,00

 

 

 

Φ.Π.Α 13%

3680,30

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

31990,30

 

Αλεξανδρούπολη  23/3/2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Ελένη Σεϊτανίδου

Αλεξανδρούπολη   23/3/2012
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου
Γεωπόνος Π.Ε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο:

 

«Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων»

Αρ. Μελέτης:

10/
2012

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια:

-          ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, βακτηριοκτόνων  κλπ. Για την καταπολέμηση ζιζανίων, εντόμων και μυκήτων που υπάρχουν σε χώρους πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του καλλικρατικού Δήμου, καθώς και των κοιμητηρίων.

-          προμήθεια λιπασμάτων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε λίπανση που προκύπτουν στους χώρους πρασίνου του καλλικρατικού Δήμου.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται μέχρι τέλος του έτους.

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει, από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη  23 / 03 /2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

Ελένη Σεϊτανίδου

 

Αλεξανδρούπολη  23 / 03 / 2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου

Γεωπόνος