• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ – ΣΠΟΡΩΝ – ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ (30/4/2012 - 7/5/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ – ΣΠΟΡΩΝ – ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο:

 

«Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»

 

Αρ. Μελέτης:

09 /
2012

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ – ΣΠΟΡΩΝ – ΦΥΤΩΝ - ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.950,40 με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξ/πολης για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 07-05-2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  11:00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 04-05-2012 .

Δήμος Αλεξανδρούπολης - Λ. Δημοκρατίας 306 - 681 00 Αλεξανδρούπολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, τμηματικά, από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

         Αλεξ/πολη    23/03/2012                                              Αλεξ/πολη     23/03/2012                                                                                                                                                                                                         

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ          

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

                                                                                                       Γεωπόνος

                ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                             

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Έργο:

 

 

«Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»

Αρ. Μελέτης:

09 /
2012

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπετε να γίνει προμήθεια σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τα οποία θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία του καλλικρατικού  δήμου Αλεξανδρούπολης.

Τονίζεται, ότι η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 24.950,40συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α 35.6692.001.   

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη   23 / 3 / 2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου

Γεωπόνος Π.Ε

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Έργο:

 

 

«Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»

Αρ. Μελέτης:

09 /
2012

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

            Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ιούς και ασθένειες.

            Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει τμηματικά κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.

            Ενώ οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται παρακάτω.

 

Α. Ετήσια

 

1.      Γεράνια (Σαρδελιά) : Η λατινική του ονομασία είναι «Pelargonium zonale», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2 λίτρων.

2.      Διμορφωθήκες : Η λατινική του ονομασία είναι «Dimorphotheca sinuata», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2 λίτρων.

3.      Καλλωπιστικά Λάχανα : Η λατινική του ονομασία είναι «Brasica oleeracea», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2 λίτρων.

4.      Πετούνιες : Η λατινική του ονομασία είναι «Petunia hybridia», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε κυπελλάκι.

5.      Κατηφέδες: Η λατινική του ονομασία είναι «Tagetes erecta», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε κυπελλάκι.

6.      Κυκλάμινα:  Η λατινική του ονομασία είναι «Cyclamen persicum», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2 λίτρων.

7.      Χρυσάνθεμα: Η λατινική του ονομασία είναι «Chrysanthemum sinense», η προμήθεια του φυτού θα γίνει σε γλάστρα 2 λίτρων.

 

Β. Σπόροι γκαζόν

 

8.      Μίγμα πολυειδικό τύπου Νο 21 special: Πολυειδικό μίγμα σπόρων, κυρίως ψυχρόφιλων ειδών. Μίγμα κυρίως κατάλληλο για χρήση σε κήπους, πάρκα, χώρους αναψυχής, με γρήγορη εγκατάσταση και καλή αναπλαστική ικανότητα. Θα αποτελείται από :

-          Lolium perenne,

-          Festuca Rubra,

-          Poa pratensis

-          Festuca arudinaceae

Οι περιεχόμενες ποικιλίες των ειδών πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (υφή, πυκνότητα, χρώμα, κ.λ.π)

Η προσαρμογή του μίγματος και η δυνατότητα αναπτύξεως στα εδαφοκλιματικά δεδομένα της περιοχής μας να είναι εξασφαλισμένα.

 

Γ. Θάμνοι

 

9.      Αγγελική: Η λατινική του ονομασία είναι «Pittosporum spp», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι 0,40 - 0,60μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

10.  Αλμυρίκι: Η λατινική του ονομασία είναι «Tamarix galica», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι 0,40- 0,60μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.  

11.  Βερβερίδα κόκκινη: Η λατινική του ονομασία είναι «Berberis thumbergii», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι 0,40 - 0,60μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

12.  Πικροδάφνη: Η λατινική του ονομασία είναι «Nerium oleander», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι 0,40- 0,60 μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

13.  Τούγια πυραμιδάλις: Η λατινική του ονομασία είναι «Thuya orientalisPyramidalis aurea’», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι περίπου 0,40 – 0,60 μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

14.  Λεβάντες: Λατινική ονομασία «Lavandula angustifolia», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι περίπου 0,30μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

15.  Τριανταφυλλιά νάνα κόκκινη πολυανθούσα: Ανήκουν στην κατηγορία των θαμνωδών και θα είναι διαφόρων ποικιλιών και χρωμάτων.  Η λατινική του ονομασία είναι «Rosa spp», κατά την παραλαβή το ύψος του φυτού από το «λαιμό» μέχρι την κορυφή θα είναι περίπου 0,50μ και το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα 3 λίτρων.

 

Δ. Δένδρα

 

16.  Κουτσουπιά : Η λατινική του ονομασία είναι «Cercis siliguastrum», κατά την παραλαβή  το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα, η περίμετρος του κορμού θα είναι 8/10 και το ύψος του φυτού 1,80-2,00μ.

17.  Μανόλια μεγανθής: Η λατινική του ονομασία είναι «Magnolia grandiflora», κατά την παραλαβή  το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα, η περίμετρος του κορμού θα είναι 6/8 και το ύψος του φυτού 1,80-2,00μ.

18.  Σφενδάμι : Η λατινική του ονομασία είναι «Acer Negundo», κατά την παραλαβή  το φυτό θα βρίσκεται σε γλάστρα, η περίμετρος του κορμού θα είναι 6/8 και το ύψος του φυτού 1,80-2,00μ.

 

 

Αλεξανδρούπολη  23 / 3 / 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

Ελένη Σεϊτανίδου

 

Αλεξανδρούπολη   23 / 3 / 2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου

Γεωπόνος Π.Ε

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Έργο :

«Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»

 

Αρ. Μελετής: 9/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Α) ΕΤΗΣΙΑ

 

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη (σε Ευρώ)

 

 

1

Γεράνια (Σαρδελιά)

τεμάχια

2000

2,50

5000,00

 

 

2

Διμορφωθήκες

τεμάχια

500

2,70

1350,00

 

 

3

Καλλωπιστικά Λάχανα

τεμάχια

600

3,00

1800,00

 

 

4

Πετούνιες

τεμάχια

2100

0,60

1260,00

 

 

5

Κατηφέδες

τεμάχια

600

0,60

360,00

 

 

6

Κυκλάμινα

τεμάχια

600

2,00

1200,00

 

 

7

Χρυσάνθεμα

τεμάχια

500

5,50

2750,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

13720,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Β) ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ

 

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη

 

 

8

Μίγμα πολυειδικό τύπου Νο 21 special

κιλά

70

8,00

560,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Β)

560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Γ) ΘΑΜΝΟΙ

 

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα Είδους

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη (σε Ευρώ)

 

 

9

Αγγελική

τεμάχια

50

6,80

340,00

 

 

10

Αλμυρίκι

τεμάχια

50

6,80

340,00

 

 

11

Βερβερίδα κόκκινη

τεμάχια

50

6,00

300,00

 

 

12

Πικροδάφνη

τεμάχια

150

6,80

1020,00

 

 

13

Τούγια πυραμιδάλις

τεμάχια

50

7,00

350,00

 

 

14

Λεβάντες

τεμάχια

300

4,50

1350,00

 

 

15

Τριανταφυλλιά νάνα κόκκινη πολυανθούσα

τεμάχια

200

6,50

1300,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Γ)

5000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Δ) ΔΕΝΔΡΑ

 

 

Α/Α

Είδος

Μονάδα Είδους

Ποσότητα

Τιμη Μονάδος (σε Ευρώ)

Δαπάνη (σε Ευρώ)

 

 

16

Κουτσουπιά

τεμάχια

10

55,00

550,00

 

 

17

Μανόλια μεγανθής

τεμάχια

25

70,00

1750,00

 

 

18

Σφενδάμι

τεμάχια

10

50,00

500,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Δ)

2.800,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)

22.080,00

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α 13%

2.870,40

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.950,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη  23/3/2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Ελένη Σεϊτανίδου

Αλεξανδρούπολη   23/3/2012
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου
Γεωπόνος Π.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Έργο:

 

 

«Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»

Αρ. Μελέτης:

09 /
2012

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια σπόρων γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και δενδρυλλίων, τα οποία θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες.

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται ως τέλος του έτους.

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει, από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη  23 / 3 / 2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

Ελένη Σεϊτανίδου

 

Αλεξανδρούπολη   23 / 3 / 2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

Νεραντζιά Κουματζίδου

Γεωπόνος Π.Ε