• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ & ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (30/4/2012 - 7/5/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ & ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  13  /2012

     Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ»        

                   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  &

               ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ

                 & ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ»

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΛΟΙΠΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ & ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή για την  Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων ηλεκτροσυγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19.480,25€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξ/πολης για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 07-05-2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  12:00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:30 μέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 04-05-2012 .

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

 

 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης ,τμηματικά , από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

         Αλεξ/πολη    04 /04 /2012                                             Αλεξ/πολη  04/04/2012                                                                                                                                                                                                         

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        

 

 

          ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                     ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

          Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                      Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  13  /2012

Έργο: «Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων- ηλεκτροσυγκόλλησης

                           οξυγονοκόλλησης»

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προμηθευτεί διάφορα αναλώσιμα υλικά ,για την κάλυψη  αναγκών των συνεργείων παιδικών χαρών, πρασίνου , κοιμητηρίων , γραφείο κίνησης οχημάτων  κλπ., Τα  είδη  θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες  προδιαγραφές που  ισχύουν κατά  ISO  και DIN.

                Το κόστος της προμήθειας θα ανέλθει σε  19.480,25με το ΦΠΑ , υπάρχουν δε εξασφαλισμένες πιστώσεις με Κ.Α. 20.6699.001, Κ.Α 20.6699.003 , Κ.Α 35.6699.001 και Κ.Α. 45.6699.001 στον προϋπολογισμό του έτους 2012.

 

 

 

                                                                                    Αλεξανδρούπολη   04 / 04 /2012

                                                                           -Ο-

                                                                            ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

                                                                                      ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ

                                                                                         Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης: 13   /2012

Έργο: «Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων- ηλεκτροσυγκόλλησης

                           οξυγονοκόλλησης»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1.      Αρίδες δράπανου διαμαντοτρύπανο χρωμίου-βαναδίου Νο1-8mm

2.      Αρίδες δράπανου κοβαλτίου Νο1-8.

3.      Φιάλη υγραερίου  190gr: Η φιάλη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο FCG001-002 με θερμοκρασία καύσης 1000-1200C  , διάρκεια συνεχούς λειτουργίας περίπου 3ώρες, μέση   πίεση λειτουργίας 110psi  και την απαιτούμενη αντοχή σε κρούση και διάτρηση, ώστε να είναι ασφαλής η χρήση της, χωρητικότητας 190gr.

4.       Αέριο τύπου ατάλ: Η φιάλη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο CGA-G4.3

       για τις φιάλες αερίου ατάλ που χρησιμοποιούνται σε συσκευές  χωρητικότητας 18 kgr.

5.      Οξυγόνο αέριο: Η φιάλη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο CGA-G4.3 για τις

       φιάλες αερίου οξυγόνου που χρησιμοποιούνται σε συσκευές οξυγονοκόλλησης,

        χωρητικότητας 8 kgr

6.      Ασετιλίνη αέριο: Η φιάλη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα CGA-G1.1,DOT 8 για τις φιάλες αερίου ασετιλίνης που χρησιμοποιούνται σε συσκευές οξυγονοκόλλησης ., χωρητικότητας 8 kgr.

7.      Αργκόν  αέριο: Η φιάλη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα CGA-G11.1,DOT 3AA2015 για τις φιάλες που χρησιμοποιούνται σε συσκευές συγκόλλησης MIG, χωρητικότητας 8 kgr.

8.-10.  Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης: Το σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να είναι    

           κατάλληλο για χρήση σε όλες τις συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης (MIG,κλπ)

           σύμφωνο με το πρότυπο SAEAMS2816, διαμέτρου 0,50 -1,2mm.

11.-12 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης 4κιλο 350*2,5mm και 350*3,25mm .Tα ηλεκτρόδια

           συγκόλλησης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο AWS E6011,

           διαμέτρου 2,5 και 3,25mm και κατάλληλα για χρήση με συσκευές

           ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου πηνίου και  εναλλάκτη ( inverter).  

13.-14 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης βασικά 4κιλο 350*2,5mm και 450*3,25mm . Tα

            ηλεκτρόδια συγκόλλησης διαμέτρου 2,5 και 3,25mm θα πρέπει να είναι  

            κατάλληλα  για συγκόλληση υλικών  κατασκευασμένων από χάλυβα   με

            άνθρακα έως  0,4% και  για χρήση με συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου

            πηνίου  και εναλλάκτη  ( inverter ).

15.-16 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης  ανοξείδωτου 2κιλο 300*2,5mm και 300*3,25mm .

            Tα ηλεκτρόδια συγκόλλησης διαμέτρου 2,5 και 3,25mm θα πρέπει να είναι  

                      κατάλληλα   για  συγκόλληση  υλικών  από  χρωμιονικελιούχο  χάλυβα  με 

                      χαμηλή  περιεκτικότητα  σε  άνθρακα  και   για  χρήση με συσκευές  

                      ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου πηνίου και εναλλάκτη   ( inverter ).

17.-18 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης  χυτοσιδήρου ,  2κιλο 275*2,5mm και 300*3,25mm .

            Tα ηλεκτρόδια συγκόλλησης, διαμέτρου 2,5 και 3,25mm θα πρέπει να είναι  

                      κατάλληλα  για συγκόλληση υλικών  από  χυτοσίδηρο  και  για χρήση με

                      συσκευές   ηλεκτροσυγκόλλησης τύπου πηνίου και εναλλάκτη ( inverter ).

 1.         Μπέκ κοπής μετάλλων:

                     Τα μπεκ κοπής θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε συσκευές

Οξυγονοκοπής  μετάλλων, διατομών από 0,5mm έως 1,5mm, κατάλληλα για γωνίες κοπής από 0 εως 90 μοίρες , κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαλκό  και τύπου 2 1/4'' x 5/8'' (H*D).

 1. Στυλεοί  από ξύλο μήκους 120cm κατάλληλοι για  εργαλεία  χειρονακτικής εργασίας
 2. Σύρμα  γαλβανισμένο διατομής 1,3mm.
 3. Ταινία  μονωτική 0,13*19mm*20Y.
 4. Δίσκοι κοπής  μετάλλου 230*2mm. Οι δίσκοι κοπής πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με γωνιακό τροχό, σε ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβα υψηλής αντοχής ( HSS ) και σίδηρο, χωρίς να περιέχουν σίδηρο, χλώριο και θείο , διαστάσεων 230Χ2mm.
 5. Δίσκοι κοπής  μετάλλου 115*3mm  Οι δίσκοι κοπής πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με γωνιακό τροχό ,σε ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβα υψηλής αντοχής ( HSS ) και σίδηρο, χωρίς να περιέχουν σίδηρο, χλώριο και θείο , διαστάσεων 115Χ3mm.
 6. Δίσκοι λείανσης μετάλλου 115*6mm  Οι δίσκοι λείανσης πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με γωνιακό τροχό, σε ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβα υψηλής αντοχής ( HSS ) και σίδηρο  χωρίς πτερύγια  , διαστάσεων 115Χ6mm.
 7. Δίσκοι κοπής μαρμάρου-πέτρας Φ115*3 mm. Οι δίσκοι λείανσης πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με γωνιακό τροχό, σε μάρμαρο και πέτρα , διαστάσεων  Φ115*3 mm.
 8. Δίσκοι λείανσης μετάλλου 230*2mm  Οι δίσκοι λείανσης πρέπει να είναι κατάλληλοι για χρήση με γωνιακό τροχό, σε ανοξείδωτο ατσάλι, χάλυβα υψηλής αντοχής ( HSS ) και σίδηρο  χωρίς πτερύγια  , διαστάσεων 230Χ2mm.
 9. Νήμα πλαστικό  για χορτοκοπτκό μηχάνημα (μεσινέζα)  3mm.
 10. Σιλικόνη πιστολιού διάφανη  280ml
 11. Ελαστικό τροχού  εξωτερικό για οικοδομικό καρότσι διαμέτρου Φ400.
 12. Ελαστικό τροχού  εσωτερικό για οικοδομικό καρότσι διαμέτρου Φ400.
 13. Τροχός καροτσιού , οικοδομικό, Φ400 , πλήρες.  
 14. Νοβοπανόβιδες 5*50: Οι νοβοπανόβιδες θα πρέπει να είναι αυτοκοχλιούμενου τύπου, σύμφωνες μετα πρότυπα  ISO15  , γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips ( σταυρωτή ).
 15. Νοβοπανόβιδες 6*60: Οι νοβοπανόβιδες θα πρέπει να είναι αυτοκοχλιούμενου τύπου, σύμφωνες μετα πρότυπα  ISO15  , γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips ( σταυρωτή ).
 16. Λαμαρινόβιδες 3mm *20 :Οι λαμαρινόβιδες θα πρέπει να είναι αυτοκοχλιούμενου τύπου, σύμφωνες με τα πρότυπα  ISO 6  , γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips(σταυρωτή ).
 17. Λαμαρινόβιδες  3,5mm *45: Οι λαμαρινόβιδες θα πρέπει να είναι αυτοκοχλιούμενου τύπου, σύμφωνες με τα πρότυπα  ISO 8, γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή).
 18. Λαμαρινόβιδες  4,2mm *32 : Οι λαμαρινόβιδες θα πρέπει να είναι αυτοκοχλιούμενου τύπου, σύμφωνες με τα πρότυπα  ISO 8, γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή).
 19. Αυτοδιάτρητες  4,00*3/8 :Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips ( σταυρωτή ).
 20. Αυτοδιάτρητες  3,5*45mm:Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή).
 21. Αυτοδιάτρητες  6,3*50mm : Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες

      με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή).

 1. Αυτοδιάτρητες  6,3*75mm : Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες

      με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή).

 1. Αυτοδιάτρητες  6,3*120mm : Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες

                με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips (σταυρωτή)

 1.  Αυτοδιάτρητες  6 *3/8 :  Οι αυτοδιάτρητες βίδες θα πρέπει να είναι σύμφωνες

              με το πρότυπο DIN7982  γαλβανισμένες, με κεφαλή φρεζάτη, τύπου Philips ( σταυρωτή)

44-81.Βίδες και παξιμάδια  τύπου Μ6-Μ8-Μ10-Μ12-Μ14-Μ16: Οι  βίδες και  τα παξιμάδια

                θα πρέπει να είναι  εξάγωνες  με  μετρικό σπείρωμα.

 1. Βύσματα  κατασκευασμένα  από  naylon 6 Νο8
 2. Βύσματα  κατασκευασμένα  από  naylon 6 Νο10
 3. Βύσματα  κατασκευασμένα  από  naylon 6 Νο12
 4. Βύσματα στερέωσης μεταλλικά Μ10Χ100 συσκ. 50τεμ
 5. Βύσματα στερέωσης μεταλλικά Μ12Χ100 συσκ. 50τεμ
 6. Περτσίνια 3mm*14mm: Τα περτσίνια θα πρέπει να είναι «τυφλού» τύπου,( SRC), από

      αλουμίνιο και για τις δύο διαστάσεις, κατάλληλα για χρήση με περτσιναδόρο χειρός.

 1. Περτσίνια 4mm*14mm : Τα περτσίνια θα πρέπει να είναι «τυφλού» τύπου,( SRC), από

      αλουμίνιο και για τις δύο διαστάσεις, κατάλληλα για χρήση με περτσιναδόρο χειρός.

 1. Περτσίνια 5mm*14mm: Τα περτσίνια θα πρέπει να είναι «τυφλού» τύπου,( SRC), από

      αλουμίνιο και για τις δύο διαστάσεις, κατάλληλα για χρήση με περτσιναδόρο χειρός.

 1. Στριφώνια 8Χ80 συσκ. 100τεμ
 2. Στριφώνια 10Χ80 συσκ. 100τεμ
 3. Σφικτήρες πλαστικοί  6cm-35cm
 4. Σφικτήρες μεταλλικοί ½’’
 5. Σφικτήρες μεταλλικοί 1'
 6. Σφικτήρες μεταλλικοί 3/4''
 7. Ταινία πλαστική φωσφορούχα
 8. Σχοινί τύπου σπάγκος  σε  κουβάρι 80m
 9. Σχοινί  πολυπροπυλενίου   8mm
 10. Σχοινί  πολυπροπυλενίου   10mm

100 Κόλλα  πλακιδίων  λευκή   25kgr : θα  πρέπει  να  είναι  υψηλής  ποιότητας  με 

βάση το  τσιμέντο ενισχυμένη  με  ρητίνες  ώστε να  παρέχει  υψηλή  αντοχή

 στη  συγκόλληση , στην υγρασία  και  να  έχει  ελαστικότητα. Η  κόλλα

 θα  πρέπει  να  τηρεί  τις  προδιαγραφές  κατά  ΕΝ 12004  και  ΕΝ12002.

101Kόλλα  μαρμάρων   25 kgr: Θα  πρέπει  να  είναι   γρήγορης πήξης  τσιμεντοειδούς   βάσης   , ενισχυμένη  με  πολυμερής  ρητίνες , να  παρέχει  υψηλή  αντοχή  στη  συγκόλληση , στην  υγρασία  και  να  έχει   μεγάλη ελαστικότητα. Να κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2FE  σύμφωνα με  την   ΕΝ 12004.

102Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης: Βιδωτή τσιμπίδα  ηλεκτροσυγκόλλησης σύρματος  170-500 Α με μήκος σωλήνα  πέντε (5) μέτρων.

103Μεντεσέδες σιδήρου διάφοροι

104Ροδέλες σιδήρου πλακέ φ8-φ6  100τεμ: Οι ροδέλες θα πρέπει να  είναι σύμφωνες με  το πρότυπο DIN125 τύπου πλακέ.

 

 

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012

-Η-

Προϊσταμένη

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Τεχνολόγος   Γεωπόνος

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012                                                                                    

                                            -Ο-

   Συντάξας

                                                                                              

 

                      

                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ

  Τεχνολόγος   Δασοπόνος     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  13  /2012

Έργο: «Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων- ηλεκτροσυγκόλλησης

                           οξυγονοκόλλησης»

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

1.      

Αρίδες δράπανου διαμαντοτρύπανο Νο1-8mm

σετ

2

18,00

36,00

2.      

Αρίδες δράπανου κοβαλτίου Νο1-8

σετ

2

33,00

66,00

3.      

Φιάλη υγραερίου  190gr  για φλόγιστρο

τεμ

10

1,00

10,00

4.      

Αέριο τύπου ατάλ φιάλη 18κιλο

τεμ

26

50,00

1300,00

5.      

Οξυγόνο αέριο φιάλη 8κιλο

τεμ

26

40,00

1040,00

6.      

Ασετιλίνη αέριο φιάλη 8κιλο

τεμ

19

60,00

1140,00

7.      

Αργκόν  αέριο φιάλη 8κιλο

τεμ

3

75,00

225,00

8.      

Σύρμα ηλεκρτοσ/σης  0,5mm επιχαλκωμένο 15kgr

τεμ

5

32,00

160,00

9.      

Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1,2mm  καρούλι 15kgr

τεμ

10

36,00

360,00

10.    

Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1,0 mm καρούλι 15kgr

τεμ

10

35,00

350,00

11.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης 4κιλο  350*3,25mm

κουτ.

5

21,00

105,00

12.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης 4κιλο  350*2,5mm

κουτ.

5

20,00

100,00

13.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης βασικά  2,5mm  συσκ 4kgr     

κουτ.

1

25,00

25,00

14.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης βασικά 3,25mm  συσκ 4kgr      

κουτ.

1

26,00

26,00

15.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ανοξείδωτου 2,5mm συσκ 2kgr       

κουτ.

1

50,00

50,00

16.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης ανοξείδωτου 3,25mm  συσκ 2kgr      

κουτ.

1

19,00

19,00

17.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χυτοσιδήρου  2,5mm συσκ 2kgr       

κουτ.

1

35,00

35,00

18.    

Ηλεκτρόδια συγκόλλησης χυτοσιδήρου 3,25mm συσκ 2kgr       

κουτ.

1

36,00

36,00

19.    

Μπέκ κοπής μετάλλων

τεμ

4

18,00

72,00

20.    

Στυλεοί  από ξύλο μήκους 120cm

τεμ

40

3,00

120,00

21.    

Σύρμα  γαλβανισμένο 1,3mm

κιλό

8

2,00

16,00

22.    

Ταινία  μονωτική 19*10mm  5τεμ

σετ

5

2,50

12,50

23.    

Δίσκοι  κοπής  μετάλλου 230*2mm 

τεμ

115

5,40

621,00

24.    

Δίσκοι κοπής  μετάλλου115*3mm 

τεμ

190

4,50

855,00

25.    

Δίσκοι  λείανσης  μετάλλου 115*6*22mm 

τεμ

158

4,70

742,60

26.    

Δίσκοι κοπής  μαρμάρου- πέτρας 115*3mm

τεμ

50

1,50

75,00

27.    

Δίσκοι  λείανσης  μετάλλου 230*2mm 

τεμ

40

5,80

232,00

28.    

Νήμα πλαστικό χορτοκοπτκό  3mm

μέτρο

13.000,00

0,27

3.510,00

29.    

Σιλικόνη πιστολιού διάφανη  280ml

τεμ

10

4,00

40,00

30.    

Ελαστικό τροχού  εξωτερικό για οικοδομικό καρότσι Φ400

τεμ

10

12,00

120,00

31.    

Ελαστικό τροχού  εσωτερικό για οικοδομικό καρότσι Φ400

τεμ

10

6,00

60,00

32.    

Τροχός καροτσιού , οικοδομικό, Φ400 , πλήρες  

τεμ

2

20,00

40,00

33.    

Νοβοπανόβιδες  5*50

κουτ.

5

5,00

25,00

34.    

Νοβοπανόβιδες  5*50

κουτ.

5

7,00

35,00

35.    

Λαμαρινόβιδες  3mm *20  1000τεμ

κουτ.

6

22,00

132,00

36.    

Λαμαρινόβιδες  3,5mm *45  1000τεμ

κουτ.

6

25,00

150,00

37.    

Λαμαρινόβιδες  4,2mm *32  1000τεμ

κουτ.

6

27,00

162,00

38.    

Αυτοδιάτρητες  4,00*3/8  1000τεμ

κουτ.

5

15,00

75,00

39.    

Αυτοδιάτρητες  3,5*45mm  1000τεμ

κουτ.

5

15,00

75,00

40.    

Αυτοδιάτρητες  6,3*50mm  100τεμ

κουτ.

5

9,00

45,00

41.    

Αυτοδιάτρητες  6,3*75mm  100τεμ

κουτ.

5

15,00

75,00

42.    

Αυτοδιάτρητες  6,3*120mm  100τεμ

κουτ.

5

20,00

100,00

43.    

Αυτοδιάτρητες Βίδες 6X30  100τεμ

κουτ.

10

30,00

300,00

44.    

Βίδες Μ6Χ30 συσκ. 100τεμ              

κουτ.

1

4,00

4,00

45.    

Βίδες Μ6Χ50 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

5,00

5,00

46.    

Βίδες Μ6Χ60 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

7,00

7,00

47.    

Παξιμάδια Μ6  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

4

6,50

26,00

48.    

Βίδες Μ8Χ30  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

8,30

8,30

49.    

Βίδες Μ8Χ50 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

9,20

9,20

50.    

Βίδες Μ8Χ60 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

15,00

15,00

51.    

Βίδες Μ8Χ80 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

20,00

20,00

52.    

Βίδες Μ8Χ100  συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

2,50

2,50

53.    

Παξιμάδια Μ8 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

4

11,00

44,00

54.    

Βίδες Μ10Χ30 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

13,00

13,00

55.    

Βίδες Μ10Χ50  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

15,00

15,00

56.    

Βίδες Μ10Χ60 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

24,50

24,50

57.    

Βίδες Μ10Χ80  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

33,00

33,00

58.    

Βίδες Μ10Χ100  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

45,00

45,00

59.    

Βίδες Μ10Χ120 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

3,50

3,50

60.    

Παξιμάδια Μ10 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

4

14,50

58,00

61.    

Βίδες Μ12Χ30 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

18,00

18,00

62.    

Βίδες Μ12Χ50  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

21,00

21,00

63.    

Βίδες Μ12Χ60  συσκ. 100τεμ           

κουτ.

1

30,50

30,50

64.    

Βίδες Μ12Χ80  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

46,00

46,00

65.    

Βίδες Μ12Χ100 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

53,00

53,00

66.    

Βίδες Μ12Χ120  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

61,00

61,00

67.    

Παξιμάδια Μ12  συσκ. 100τεμ          

κουτ.

4

6,00

24,00

68.    

Βίδες Μ14Χ30 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

23,00

23,00

69.    

Βίδες Μ14Χ50 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

28,00

28,00

70.    

Βίδες Μ14Χ60 συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

34,00

34,00

71.    

Βίδες Μ14Χ80  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

41,00

41,00

72.    

Βίδες Μ14Χ100   συσκ. 100τεμ           

κουτ.

1

65,00

65,00

73.    

Βίδες Μ14Χ120 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

86,00

86,00

74.    

Παξιμάδια Μ14  συσκ. 100τεμ        

κουτ.

4

7,00

28,00

75.    

Βίδες Μ16Χ30  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

28,00

28,00

76.    

Βίδες Μ16Χ50   συσκ. 100τεμ           

κουτ.

1

33,00

33,00

77.    

Βίδες Μ16Χ60 συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

41,00

41,00

78.    

Βίδες Μ16Χ80 συσκ. 100τεμ             

κουτ.

1

51,00

51,00

79.    

Βίδες Μ16Χ100  συσκ. 100τεμ            

κουτ.

1

26,00

26,00

80.    

Βίδες Μ16Χ120   συσκ. 100τεμ           

κουτ.

1

106,00

106,00

81.    

Παξιμάδια Μ16  συσκ. 100τεμ        

κουτ.

4

9,00

36,00

82.    

Βύσματα (ούπες)  Νο8  πλαστ. συσκ. 100τεμ.

κουτ.

2

2,00

4,00

83.    

Βύσματα (ούπες)  Νο10  πλαστ. συσκ. 100τεμ.

κουτ.

27

5,00

135,00

84.    

Βύσματα (ούπες) Νο12  πλαστ. συσκ. 100τεμ.

κουτ.

25

5,00

125,00

85.    

Βύσματα στερέωσης μεταλλικά Μ10Χ100 συσκ. 50τεμ

κουτ.

2

55,00

110,00

86.    

Βύσματα στερέωσης μεταλλικά Μ12Χ100 συσκ. 50τεμ.

κουτ.

2

56,00

112,00

87.    

Περτσίνια 3mm*14mm  1000τεμ.

κουτ.

5

8,00

40,00

88.    

Περτσίνια 4mm*14mm  1000τεμ.

κουτ.

5

9,00

45,00

89.    

Περτσίνια 5mm*14mm  1000τεμ.

κουτ.

5

16,00

80,00

90.    

Στριφώνια  8Χ80 συσκ. 100τεμ

κουτ.

1

25,00

25,00

91.    

Στριφώνια  10Χ80  συσκ. 100τεμ

κουτ.

1

32,00

32,00

92.    

Σφικτήρες πλαστικοί  6cm-35cm

σετ

6

6,00

36,00

93.    

Σφικτήρες μεταλλικοί 1/2''

τεμ

20

0,50

10,00

94.    

Σφικτήρες μεταλλικοί 1'

τεμ

20

0,80

16,00

95.    

Σφικτήρες μεταλλικοί 3/4''

τεμ

30

0,70

21,00

96.    

Ταινία πλαστική  φωσφορούχα  

τεμ

15

3,50

52,50

97.    

Σχοινί τύπου σπάγκος  κουβάρι  80m

τεμ

15

4,00

60,00

98.    

Σχοινί  πολυαιστερικό  8mm

κιλό

70

5,50

385,00

99.    

Σχοινί  πολυαιστερικό  10mm

κιλό

50

5,00

250,00

100. 

Κόλλα  πλακιδίων  λευκή   25kgr

τεμ

6

14,00

84,00

101. 

Κόλλα  μαρμάρων  25 kgr

τεμ

10

18,00

180,00

102. 

Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης

τεμ

2

10,00

20,00

103. 

Μεντεσέδες σιδήρου διάφοροι

τεμ

5

3,50

17,50

104. 

Ροδέλες σιδήρου πλακέ φ8-φ6  100τεμ

κουτιά

2

6,00

12,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.837,60

ΦΠΑ 23%

3.642,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.480,25

 

 

 

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012

-Η-

Προϊσταμένη

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Τεχνολόγος   Γεωπόνος

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012                                                                                     

                                            -Ο-

   Συντάξας

                                                                                             

 

                      

                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Δασοπόνος      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

&  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  13  /2012

Έργο: «Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων και αναλωσίμων- ηλεκτροσυγκόλλησης

                           οξυγονοκόλλησης»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια αναλωσίμων υλικών που  αφορά τις  ανάγκες  των συνεργείων παιδικών χαρών, πρασίνου , κοιμητηρίων , γραφείο κίνησης οχημάτων  κλπ., του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται  έως  το τέλος  του  έτους 2012. 

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή .Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας , εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει  τμηματικά , από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

                                                                                                                          

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012

-Η-

Προϊσταμένη

 

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Τεχνολόγος   Γεωπόνος

Αλεξανδρούπολη    04 / 04 / 2012                                                                                     

                                            -Ο-

   Συντάξας

                                                                                             

 

                      

                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ

    Τεχνολόγος   Δασοπόνος