• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ¨ (3/5/2012 - 7/5/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ¨

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:   05 /2012

Αρ. Πρωτ.:33983

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

                 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                        ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ¨

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών ¨ Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων ¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.949,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται επιχειρήσεις που ασχολούνται με συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων εγκαταστάσεων  γεωτρήσεων.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει εργασίες παρόμοιες (ποιοτικά και ποσοτικά) σχετικά με την παραπάνω μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 07/05/2012 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                           

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 05 / 2012

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων»

           

 

 

τεχνικη   περιγραφη

 

 

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει συντήρηση εγκαταστάσεων των αρδευτικών γεωτρήσεων για τις ανάγκες  απρόσκοπτης λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.

Η εργασία συντήρησης θα περιλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών, που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

   Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις, που βρίσκονται στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Άβαντα, Μάκρης, Λουτρού, Συκορράχης, θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

 Ο προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των   6.949,50 € με το Φ.Π.Α.

 

 

 

 

         Αλεξ/πολη   22 / 02 / 2012

 

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  05 / 2012

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων»

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  εγκαταστάσεων αρδευτικών γεωτρήσεων,  που περιλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση βλαβών, που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ορισμένες από τις προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης  βλαβών είναι :

-          Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρικών πινάκων των εγκαταστάσεων και αντικατάσταση οργάνων ασφαλείας ή άλλου μικροεξοπλισμού των ηλεκτρικών πινάκων, όταν απαιτείται.

-          Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού αντλητικών συγκροτημάτων και αντικατάσταση τους, όταν απαιτείται.

        Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και η αντικατάσταση των απαιτούμενων υλικών, θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

 (1 τεμ. )

Τιμή κατ’ αποκοπή :        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα

                                                  Αριθμητικώς :  #  5.650,00 #  …………………

 

 

    ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

   Αλεξ/πολη     02 / 02 / 2012

 

         Αλεξ/πολη    22 /02 /2012

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  05 / 2012

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων»

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/τ.

ε/Μ

ποσ.

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Εργασία  συντήρησης  εγκαταστάσεων αρδευτικών γεωτρήσεων

 

1.

Τεμ.

1,00

5.650,00

5.650,00

 

ΣΥΝΟΛΟ:

5.650,00

Φ.Π.Α 23%

1.299,50

ΔΑΠΑΝΗ:

6.949,50

 

    ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

   Αλεξ/πολη    22 / 02 / 2012

 

         Αλεξ/πολη    22/02/2012

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

                                     -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  05 / 2012

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων»

 

 

 

                                             ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων των αρδευτικών γεωτρήσεων

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • των άρθρων 103 και 209 του N.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
  • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08
  • το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  • του ΠΔ 28/80
  • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 

       

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 6.949,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

 

 

                                  ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

                         Αλεξ/πολη   22 / 02 / 2012

 

                Αλεξ/πολη    22/02/2012

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ