• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET” (4/5/2012 - 10/5/2012)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών «Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 22/2012 μελέτη της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

.

                  

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε,. έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα και λειτουργούν αποδεδειγμένα  Νόμιμα ως Γραφεία Γενικού Τουρισμού.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 10/05/2012 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών),

 

προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού)

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί στην πρόσκληση και κατ’ ελάχιστον: Έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις του για τα Νομικά πρόσωπα και άδεια λειτουργίας ως Γραφεία Γενικού Τουρισμού.

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   

                                                               ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : /2012       

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ SMOLYAN ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΜΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “BETTER EMPLOYMENT OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATION, EDUCATION AND NETWORKING – BECENET”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

            

   


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012        

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012        

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο έργο: « Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET» που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 3 -«Competitiveness & Human Resources», Περιοχή Παρέμβασης 3.1 -« Support and Valorisation of Human Resources - Support of Preparatory Actions in view of the Open Labour Market» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου προβλέπεται η ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών  «Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και η παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη». Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η περιοχή Υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα ο Δήμος του Smolyan Βουλγαρίας και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

            Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα αναλάβει να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή, υπηρεσίες Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  σε ξενοδοχεία της πόλης του  Smolyan Βουλγαρίας για τα στελέχη του Δήμου Αλεξανδρούπολης που μετέχουν στην ομάδα εργασίας του έργου καθώς και υπηρεσίες Φιλοξενίας (Εστίασης και Διαλυμάτων καφέ) σε στελέχη  του  Δήμου Smolyan Βουλγαρίας και του Δήμου Αλεξανδρούπολης που μετέχουν στην ομάδα εργασίας του έργου, για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών Μετάβασης-Διανυκτέρευσης , ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή  υπηρεσίες: 

1.      έως και 18 διανυκτερεύσεων σε μονόκλινο δωμάτιο (χωρίς πρωινό) στην πόλη του Smolyan Βουλγαρίας  σε ξενοδοχεία τριών αστέρων.

 

 

2.      έως και 3 μετακινήσεις, ενός έως 3 ατόμων κάθε φορά, με όχημα, από την Αλεξανδρούπολη στο Smolyan με επιστροφή και μετακινήσεις στο χώρο παραμονής των μεταφερομένων ατόμων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή  υπηρεσίες 

3.      Διάλλειμα καφέ σε  έως και 50 άτομα συνολικά σε έως και 5 συναντήσεις της ομάδας εργασίας σε καφετέριες ή ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης.

4.      Γεύμα ή Δείπνο σε έως και 50 άτομα συνολικά σε έως και 5 συναντήσεις της ομάδας εργασίας σε εστιατόρια ή ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε,. έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα και λειτουργούν αποδεδειγμένα  Νόμιμα ως Γραφεία Γενικού Τουρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά τους και όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω και κατ’ ελάχιστον Έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις του για τα Νομικά πρόσωπα και άδεια λειτουργίας ως Γραφεία Γενικού Τουρισμού.

Στην προσφορά που θα υποβληθεί πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να αναφέρονται τα παρακάτω:

Ø  Προσφερόμενη τελική τιμή Διανυκτέρευσης σε μονόκλινο (χωρίς πρωϊνό) σε ξενοδοχείο τριών αστέρων εντός της Πόλης Smolyan Βουλγαρίας.

Ø  Κόστος μετακίνησης με όχημα Δ/Χ ή/και λεωφορείο έως 9 θέσεων ανά μετακίνηση.

Ø  Προσφερόμενη τελική τιμή κατ’ άτομο για διάλειμμα καφέ

Ø  Προσφερόμενη τελική τιμή κατ’ άτομο για πλήρες γεύμα ή δείπνο

 

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η οικονομικότερη προσφορά.

 

Για την παροχή Υπηρεσιών «Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET” υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 15.6453.007 ποσού 3.100,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

 

                                                                                         

                                                                                        

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 24.04.2012                                      Αλεξανδρούπολη 24.04.2012

 

                     Ο Προϊστάμενος

    της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                               

                Κατσιάνης Αθανάσιος                                                     Καδόγλου Μαριάννα

        ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                   ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                      με βαθμό Β΄                                                                     με βαθμό Ε΄           


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012     

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

  

 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012        

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε ευρώ €)

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ €)

 

1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και επιστροφής

χιλιόμετρα

1290

0,80 €

1.032,00 €

2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Διανυκτέρευσης στην Πόλη Dimitrovgrad Βουλγαρίας

Διανυκτέρευση  σε μονόκλινο

18

62,41

1.123,38 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

2.155,38 €

Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

Συναντήσεις

Συμμετέχοντες

(άτομα)

Αριθμός ανά συνάντηση

Μονάδες

Κόστος Μονάδας

(€)

Κόστος

(€)

 

1

Διάλλειμα για καφέ

5

10

1

50

3,36

183,00

 

2

Γεύματα/Δείπνα

5

10

1

50

11,7

585

 

 

ΦΠΑ 23%

 

 

 

 

 

 176,62

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

944,62

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.100,00€

                    

                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 24.04.2012                                      Αλεξανδρούπολη 24.04.2012

 

                     Ο Προϊστάμενος

    της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

                Κατσιάνης Αθανάσιος                                                     Καδόγλου Μαριάννα

        ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                   ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                      με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄           


                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012       

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 22/2012       

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο  1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αφορά σε υπηρεσίες: Μετάβασης-Διανυκτέρευσης  στην Πόλη Smolyan Βουλγαρίας και παροχή φιλοξενίας στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

Άρθρο 2ο :      Διατάξεις που ισχύουν

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α)
  • του ΠΔ 28/80
  • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄)

 

Άρθρο 3ο :      Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.    Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης.

β.    Η συγγραφή υποχρεώσεων.

γ.     Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές

 

 

δ.    Η Σύμβαση

 

Άρθρο 4ο :      Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η προθεσμία περαίωσης της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή το αργότερο έως την 6η Μαΐου 2013.  

Σε περίπτωση που η διάρκεια του έργου παραταθεί, η διάρκεια της παρούσας σύμβασης θα παραταθεί αντίστοιχα

           

 

Άρθρο 5ο :      Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  (Π.Υ.) και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

 

Άρθρο 6ο:       Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο εντολέας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον εντολοδόχο και να τον εφοδιάζει με όλα τα μέσα και τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της ανατιθέμενης εργασίας (Π.Υ.)

 

 

Άρθρο 7ο :      Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

            Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 

Άρθρο 8ο :      Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 9ο :      Τρόπος πληρωμής - Εγγύηση

 

 

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται κατ’ ανώτερο ποσό σε 3.100,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

            Η καταβολή του παραπάνω ποσού θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από την έκδοση του σχετικού εκκαθαριστικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του εντολοδόχου που θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα κατά τον οποίο παρασχέθηκαν υπηρεσίες Μετάβασης-Διανυκτέρευσης-Φιλοξενίας.

            Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

              

 

Άρθρο 10ο :    Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 11ο:     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 24.04.2012                                      Αλεξανδρούπολη 24.04.2012

 

                     Ο Προϊστάμενος

    της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

                Κατσιάνης Αθανάσιος                                                     Καδόγλου Μαριάννα

        ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                   ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                      με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄