• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (21/5/2012 - 28/5/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμός: 21.463,50 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (σε μορφή doc)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ  
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης:  15  / 2011

  ΕΡΓΟ: « προμηθεια ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  »

               

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  ανά είδος για την:« Προμήθεια  λοιπών μηχανημάτων».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  21.463,50€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2011.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 28-05-2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  11:30 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:00 μέχρι 11:30 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 25-05-2012.

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης  , από την υπογραφή της σύμβασης.

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 Αλεξ/πολη    4 /08 /2011                                                        Αλεξ/πολη      4 /08 /2011                                                                                                                                                                                                         

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ               

 

 

   ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                 ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                   Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Αρ. Μελέτης:    15  /2011

Έργο:  «Προμήθεια λοιπών 

μηχανημάτων »      

                  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

            Ο Δήμος  Αλεξανδρούπολης για  την απρόσκοπτη λειτουργία  των  συνεργείων πρασίνου και κοιμητηρίων ,  πρόκειται  να  προβεί  στην προμήθεια των απαραίτητων εργαλείων και  μηχανημάτων όπως , χορτοκοπτικά , αλυσοπρίονα , ψαλίδια μπορντούρας απλά , ψαλίδια και πριόνια επαναφορτιζόμενα και πιστολέτα διάτρησης κλπ. , για την  έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση  των εργασιών.

           

            Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό τωv 21.463,50€ με το Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 με   Κ.Α 35.7131.001  , Κ.Α.45.7131.001.      

 

 

 

                                                                                              Αλεξανδρούπολη    4 / 08 /2011

                                                                   -Ο-

                                                                     ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                                         ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

                                                                                                          Τεχνολόγος   Δασοπόνος

                                                                                                       

 

                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης:  15   / 2011

Έργο:  «Προμήθεια λοιπών 

μηχανημάτων »      

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

 1.  

Ψαλίδι μπορντούρας   απλό

Τεμ.

2

400,00

800,00

 1.  

Ψαλίδι κλαδέματος επαναφορτιζόμενο με παρελκόμενα  

Τεμ.

2

2500,00

 

5000,00

 1.  

Πριόνι   κλαδέματος  επαναφορτιζόμενο με παρελκόμενα

Τεμ.

1

2000,00

 

2000,00

 1.  

χορτοκοπτικό  μισινέζα-πολυμηχάνημα

Τεμ.

3

500,00

1500,00

 1.  

αλυσοπρίονο  25cm3

Τεμ.

3

500,00

1500,00

 1.  

αλυσοπρίονο  50cm3

Τεμ.

4

800,00

      3200,00

 1.  

Αλυσοπρίονο  τηλεσκοπικό  270-400cm.

Τεμ.

3

750,00

2250,00

 1.  

Πιστολέτα πνευματικά κρουστικά ισχύος  1350W          

Τεμ.

1

1200,00

1200,00

ΣΥΝΟΛΟ

17.450,00

Φ.Π.Α 23%

4.013,50

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

21.463,50

 

 

 

Αλεξανδρούπολη   04/ 08 /2011

                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

 

 


ΣΕ
ΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

            Τεχνολόγος   Γεωπόνος  Γ                                                                  

 

    

                

     

                          Αλεξανδρούπολη    04/ 08 /2011

                                     O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                                     

                                                                                                                            ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 


ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

  Τεχνολόγος   Δασοπόνος

                    
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 15  / 2011

                         ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λοιπών 

                                         μηχανημάτων»

                                 

       

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Ψαλίδι μπορντούρας απλό

         Ελαφριά ψαλίδια μπορντούρας, με αντιδονητικό σύστημα που ελαχιστοποιεί τις ταλαντώσεις του κινητήρα, με φίλτρα αέρα μακράς διαρκείας, με εύκολη και άνετη εκκίνηση χωρίς τραντάγματα και πλαίσιο λαβής που εξασφαλίζει άνετη και ξεκούραστη εργασία. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 0,60 KW και κυβισμό  περίπου  25 cm3. Η λάμα να έχει μήκος 55 εκ. και θα είναι διπλής όψης κοπής  και  το  βάρος  του  να  είναι  τα  4,5-5,0 κιλά

2.Ψαλίδι  κοπής  κλαδιών   επαναφορτιζόμενο  με παρελκόμενα

Το ηλεκτρικό ψαλίδι κοπής κλαδιών  με μπαταρία επαναφορτιζόμενη  με τάση 48 Volts η οποία  να διαθέτει  οθόνη LCD με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή  ώστε να προβάλλονται χρήσιμα για τον χειριστή δεδομένα όπως η κατάσταση της μπαταρίας κλπ. Η μπαταρία περιέχεται  σε  ειδικό γιλέκο ενισχυμένο και στενό ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του χειριστή με ακόμη καλύτερο τρόπο, μειώνοντας την καταπόνηση λόγω του βάρους. Επίσης να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης της λεπίδας, ανάλογα με τη φθορά που αυτή έχει υποστεί. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής  διαφορετικών   λεπίδων, ανάλογα με την καλλιέργεια και το πάχος των κλαδιών που θέλουμε να κόψουμε. Να διαθέτει τηλεσκοπικό κοντάρι από ανθρακονήματα  μήκους από  1,80 – 2,80m. Μέγιστο άνοιγμα λεπίδας  56mm – 65mm. H  δυνατότητα κοπής  να είναι  από 40mm- 45mm. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικό σετ  κεφαλής  με δυνατότητα κοπής έως 45mm καθώς και με  την απαραίτητη εγγύηση καλής λειτουργίας.

 3. Πριόνι  κοπής κλαδιών   επαναφορτιζόμενο με  παρελκόμενα

Το ηλεκτρικό πριόνι κοπής κλαδιών πρέπει να διαθέτει σύστημα κοπής για εργασίες σε ύψος. Να έχει  μήκος τουλάχιστον 1,70m  με  επιπλέον προέκταση  με ράβδο από ανθρακονήματα μήκους 1,50m. Επίσης να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης της κεφαλής, έως 40ο.Να διαθέτει μπαταρία επαναφορτιζόμενη  με τάση 48 Volts με οθόνη LCD με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή στην οποία να προβάλλονται χρήσιμα για τον χειριστή δεδομένα όπως η κατάσταση της μπαταρίας, οι κοπές που έχουν πραγματοποιηθεί κλπ. Η μπαταρία περιέχεται  σε  ειδικό γιλέκο ενισχυμένο και στενό ώστε να αγκαλιάζει το σώμα του χειριστή με ακόμη καλύτερο τρόπο, μειώνοντας την καταπόνηση λόγω του βάρους. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής  διαφορετικών  λεπίδων. Μέγιστη  διάμετρος τομής  10cm.Να συνοδεύεται από σετ με λεπίδες  καθώς και με  την απαραίτητη εγγύηση καλής λειτουργίας.

  4.  Χορτοκοπτικό (μεσινέζα) βενζίνης-πολύμηχάνημα

Πρόκειται για κοπτικό μηχάνημα με κεφαλή και δίσκο. Ο κινητήρας  να έχει ισχύ  0,9KW, κυβισμό 25cm3 με αντιδονητικό σύστημα και σύστημα απορρόφησης κραδασμών.Ο άξονας να  είναι διαιρούμενος  ώστε  να  δίνει  την  δυνατότητα να προσαρμοστεί  εξάρτημα  για ψαλίδισμα , κλάδεμα κλπ. Το  βάρος  του  δεν  θα  ξεπερνά  τα  5,5 κιλά.

 5. Αλυσοπρίονο  βενζινοκίνητο  25cm3

Αλυσοπρίονα κλαδέματος χαμηλών δονήσεων με αντιδονητικό σύστημα. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 1,00 KW και κυβισμό 25cm3, και λάμα μήκους 10΄΄ και   το  βάρος  του  να  είναι  έως  3 κιλά.

 6.  Αλυσοπρίονο  βενζινοκίνητο  50cm3

Αλυσοπρίονα κλαδέματος χαμηλών δονήσεων με αντιδονητικό σύστημα. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 2,50 KW και κυβισμό 50cm3, και λάμα μήκους 18¨ και   το βάρος  του  άνευ  καυσίμου , λαδιού, λάμας και αλυσίδας να  είναι  έως  5 κιλά.  

7. Αλυσοπρίονο   τηλεσκοπικό  270-400cm

Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο με  κοντάρι για μεγάλη εμβέλεια , αποσπώμενο άξονα με μήκος από 270-400cm. για να φτάνει και στα πιο δύσκολα σημεία. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ  0,90-1,2 KW και κυβισμό έως  25cm3  και  το  βάρος  του  δεν  θα  ξεπερνά  τα  7,50 κιλά.

8. Πιστολέτο πνευματικό- κρουστικό  ισχύος  1350W          

 Για το βαρέως τύπου, η μέση απορροφούμενη ισχύς  1350W , το βάρος του εργαλείου να κυμαίνεται  ως 10-11 kgr , να διαθέτει τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας και απορρόφησης κραδασμών, πολλαπλές ρυθμίσεις ώστε  να προσαρμόζεται κατάλληλα στις εκάστοτε εργασίες που θα εκτελούνται με αυτό, κρουστική ισχύ  έως 26Joule, ταχύτητα κρούσης από 930 ως  1650 κρούσεις ανά λεπτό  , κέλυφος από κράμα αλουμινίου για μεγάλη αντοχή και να παραδίδεται με κασετίνα μεταφοράς , παρελκόμενα , πλήρεις οδηγίες χρήσης και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 

 

Αλεξανδρούπολη   04 / 08 / 2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος   Γεωπόνος 

 

Αλεξανδρούπολη   04 / 08 /2011

                                    O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης:  15 / 2011

                             ΕΡΓΟ: «Προμήθεια λοιπών 

                                                   μηχανημάτων»

 

 

 

 

 

       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια μηχανημάτων  για  την συντήρηση των  χώρων πρασίνου και νεκροταφείων  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

 

Άρθρο 6
Προθεσμία περαίωσης

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε  τέσσερις (4) μήνες.

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή .Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας , εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει   από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

Αλεξανδρούπολη    04 / 08 /2011

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

 

Αλεξανδρούπολη    04 / 08 /2011

                                    Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ