• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (21/5/2012 - 28/5/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Προϋπολογισμός: 60.028,86 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (σε μορφή doc)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 23/2012

Εργο: «Προμήθεια εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.028,86 € με Φ.Π.Α. .

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 28-05-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή μέχρι την 25-05-2012.

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που είναι γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα μέρος των ειδών της μελέτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφοράς.

β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

δ)Οικονομική προσφορά

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης, τμηματικά, μέσα σε χρόνο 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 23/2012

Εργο: «Προμήθεια εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΙΔΩΝ ΜΕ 6,5% Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΕΙΔΩΝ ΜΕ 23% Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Βιβλίο μεγέθους Α4 500 + Bιβλιοδεσία

10

240

2.400,002

Βιβλ. μεγέθους 29Χ43 500+ «

10

290

2.900,003

Βιβλ. μεγέθους 35Χ50 500 + «

6

340

2.040,004

Βιβλ. μεγέθους 43Χ61 200 «

5

430

2.150,005

Μπλόκ βεβ.παράβ.ΚΟΚ

30016

4.800,00

6

Κάρτες στάθμευσης ωριαίες

100.0000,055

5.500,00

7

Μπλόκ(αποδ.επίδοσης)21Χ15 μονό

202,5

50,00

8

Μπλόκ(έκθεση τοιχοκ) 21Χ15 διπλ.

206

120,00

9

Μπλόκ διαβιβ. εγγράφων 21Χ15 μον

202,6

52,00

10

Μπλόκ στοιχεία ακινήτων 21Χ29,5

307,6

228,00

11

Μπλόκ υπηρεσιακής βεβαίωσης 17Χ21 για μη οφειλή

156,6

99,00

12

Μπλόκ διατακτικών 17,5Χ25

306,6

198,00

13

Μπλόκ(εντολή εργασίας)4/πλό

4011

440,00

14

Φωτοτυπίες χαρτών υπηρεσιών

4.0005

20.000,00

15

΄Εγχρωμες φωτοτυπίες Χαρτών-

6008

4.800,00

16

΄Εγχρωμες φωτοτυπίες Α4(μελετών)

6003

1.800,00

17

Βιβλιάρια δικαιούχων πρόνοιας

5005

2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ

9.490,00

ΣΥΝΟΛΟ

40.587,00
ΦΠΑ 6,5%

616,85

ΦΠΑ 23%

9.335,01
ΣΥΝΟΛΟ

10.106,85

ΣΥΝΟΛΟ

49.922,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60.028,86

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 04/05/2012

Αλεξ/πολη 04/05/2012 Ο Δ/ντής Οικ/κού Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κατσιάνης Αθανάσιος Τάτσιλη Αθανασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 23/2012

Εργο: «Προμήθεια εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτύπωση βιβλίων με χοντρό εξώφυλλο για το Ληξιαρχείο (γάμων-γεννήσεων-Θανάτων) που θα περιλαμβάνει:

α)Βιβλία μεγέθους Α4 300φύλλων

β) « « Α4 500 «

γ) « « 29Χ43 300 «

δ) « « 29Χ43 500 «

ε) « « 35Χ50 300 «

στ) « « 35Χ50 500 «

ε) « « 43Χ61 200 «

ζ) Μπλόκ τριπλότυπα βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ με πρόστιμο διαστ. 14,5Χ21 , 3/τυπα , 2χρωμάτων , εξώφυλλο 2 χρωμάτων και 4 χρωμάτων φύλλα στο τέλος.

η) Ωριαίες κάρτες στάθμευσης διαστάσεων 8Χ17 εκ. με έγχρωμη εκτύπωση και των δύο όψεων και επικάλυψη ξυστό στην 1 όψη.

θ Μπλόκ διατακτικών διαστ. 17,5Χ25 διπλότυπο.

ι) Μπλόκ (αποδεικτικό επίδοσης) διαστ. 21Χ15 μονό

κ) Μπλόκ (έκθεση τοιχοκόλλησης ) διαστ. 21Χ15 διπλότυπο

λ) Μπλόκ διαβιβαστικό εγγράφων διαστ. 21Χ15 μονό.

μ) Μπλοκ στοιχείων ακινήτου για Δ.Φ.- Δ.Τ. – ΤΑΠ διαστ. 21Χ29,5 διπλότυπο

ν) Μπλοκ υπηρεσιακή βεβαίωση μη οφειλής διαστ. 17Χ21 διπλότυπο.

ξ) Φωτοτυπίες χαρτών υπηρεσιών (μ2)

ο) Βιβλιάρια πρόνοιας διαστάσεων 10,5Χ15εκ. με εξωτερικό χάρτινο εξώφυλλο, 200 φύλλων (αρίθμιση από 1 έως 100)

Στα ανωτέρω έντυπα (βιβλία) θα γίνεται και βιβλιοδεσία.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 04/05/2012

Αλεξ/πολη 04/05/2012 Ο Δ/ντής Οικ/κού Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κατσιάνης Αθανάσιος Τάτσιλη Αθανασία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου, βιβλίων για το Ληξιαρχείο καθώς και εκτύπωση σχεδίων και χαρτών τοπογραφικών ή οικοδομικών των υπηρεσιών (Τεχνικής , Πολεοδομίας , Δημ. Περιουσίας) .

Η προμήθεια προβλέπεται να στοιχίσει 60.028,86€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6613.001 , Κ.Α. 30.6613.001 και Κ.Α. 40.6613.001.

Αλεξ/πολη 04/05/2012

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Τάτσιλη Αθανασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 23/2012

Εργο: «Προμήθεια εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης: 23/2012

Εργο: «Προμήθεια εντύπων & υλικών

μηχανογράφησης και

πολλαπλών εκτυπώσεων »

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

3. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.

4. Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας προσφερόμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άρθρο 6

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την

ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών.

Άρθρο 7

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο Δήμο, μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν παραγγελίας από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Άρθρο 8

Παραλαβή

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να καλύψει τις ποσότητες που αναγράφονται ούτε να καλύψει όλο το ποσό της διατεθείσας πίστωσης αλλά η παραγγελία θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι εκτυπώσεις των χαρτών και των σχεδίων των υπηρεσιών θα γίνονται σε άμεσο χρόνο όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

O Δήμος εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων και του προϋπολογισμού μέχρι 20% εφόσον κρίνει σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τέλους του έτους.

Άρθρο 10

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξ/πολη 04/05/2012

                          Αλεξ/πολη 04/05/2012

                                 Ο Δ/ντής Οικ/κού                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                                 Κατσιάνης Αθανάσιος                    Τάτσιλη Αθανασία