• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (21/5/2012 - 28/5/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:  26 /2012

Αρ. Πρωτ.:38133

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.268,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα  28/05/2012 και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά.

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 26  

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                            τεχνικη   περιγραφη

 

 

 

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει  προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών των γραφείων του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

            Τα κλιματιστικά θα είναι πέντε διαφορετικών τύπων όσον αφορά την απόδοσή τους στην ψύξη, δηλαδή των 9.000 BTU/h,  των 12.000 BTU/h,  των 14.000 BTU/h και των 18.000 BTU/h.

            Η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον ανάδοχο.

Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια του έτους 2012, ανάλογα με τις ανάγκες των γραφείων του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

      Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων των κλιματιστικών, που    αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της  παρούσας μελέτης .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  14.268,00 με τον Φ.Π.Α. και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 10.7133.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Αλεξ/πολη 08 / 05 / 2012

 

 

                                                                                                      -Ο-

                                                                                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 26

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                          τεχνικεσ  προδιαγραφεσ

 

 

   Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα είναι θέρμανσης - ψύξης, τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α΄, τοίχου και θα αποτελούνται από δύο τεμάχια, την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.

 

   1ος τύπος: Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου 9.000 BTU/h, και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V

   2ος τύπος: Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου 12.000 BTU/h, και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V

  3ος τύπος: Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου 14.000 BTU/h, και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V

  4ος τύπος: Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου 18.000 BTU/h, και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

      Αλεξ/πολη   08 / 05 / 2012

 

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

              Αλεξ/πολη 08 / 05 / 2012

 

 

                                     -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

    ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

 

 

_________________________________________________________________________________________

Α/Α                ΕΙΔΟΣ                                  Α/Τ         Ε/Μ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ        Τ/Μ                   ΔΑΠΑΝΗ

_________________________________________________________________________________________

 1. Κλιματιστικό  9.000 BTU/H         1       TEM           4               600,00            2.400,00 

 2. Κλιματιστικό 12.000 BTU/H        2       TEM           4               850,00            3.400,00

 3. Κλιματιστικό 14.000 BTU/H        3       TEM           3            1.000,00            3.000,00

 4. Κλιματιστικό 18.000 BTU/H        4       TEM           2            1.400,00            2.800,00

______________________________________________________________

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ  11.600,00

                                                                                                         ΦΠΑ 23%      2.668,00

                                                                                               _______________________

                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  14.268,00

                                                                                               _______________________

 

 

 

 

 

 

 

               ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

      Αλεξ/πολη   08 / 05 / 2012

 

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

              Αλεξ/πολη 08 / 05 / 2012

 

 

                                     -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

    ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

                                                                Άρθρο 1ο

 

         Αντικείμενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύουν σήμερα.

 

                                                            Άρθρο 2ο

 

         Τα συμβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν τη « Μελέτη » κατά σειρά ισχύος είναι η προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονομική Προσφορά του αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 

                                           Άρθρο 3ο   Χρόνος περαίωσης

 

         Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για όλους τους μήνες του έτους 2012.

        

                              Άρθρο 4ο    Παραλαβή υλικών – Μηχανημάτων

 

         Η παραλαβή των υλικών και μηχανημάτων γίνεται ανάλογα με το υλικό

         α)   Με μακροσκοπικό έλεγχο

         β)   Με χημική ή μηχανική εξέταση

         γ)  Με πρακτική δοκιμασία και με βάση οποιωνδήποτε σχετικών με την προμήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

                                                              Άρθρο 5ο

 

         Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στην δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

 

 

 

                                                            Άρθρο 6ο

 

        Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προμήθειας ή διατήρησης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες και προσμετράται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας.   

 

 

 

 

               ΕΘΕΩΡΗΘΗ       

      Αλεξ/πολη   08 / 05 / 2012

 

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

              Αλεξ/πολη 08 / 05 / 2012

 

 

                                     -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

    ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ