• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) (29/5/2012 - 6/6/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:  25/2012

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                       

                  

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια :«Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος(γάλα) » .   

Ο προυπολογισμός ανέρχεται σε 66.227,04 . Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 06/06/2012  ημέρα Τετάρτη και  ώρα  12: 00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:30 μέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 05/06/2012 .

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης τμηματικά , σε διάστημα 12 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

         Αλεξ/πολη     10/05/2012                                        Αλεξ/πολη      10/05/2012                                                                                                                                                                                                         

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                                               

 

   Κατσιάνης Αθανάσιος                                                                       Τάτσιλη Αθανασία

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:  25/2012

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                       

                  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

              Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια γάλακτος για τους τεχνίτες, τεχνικούς, οδηγούς, εργάτες καθαριότητας-πρασίνου, ηλεκτρολόγους, καθαρίστριες, κλητήρες και εργάτες νεκροταφείων του Δήμου για 12 μήνες, όπως προβλέπονται αυτές οι πρόσθετες παροχές με την ΚΥΑ 53361/02-10-2006(ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών , Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τη συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2007 της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Τα άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δικαιούται ένα(1) λίτρο γάλα ημερησίως και ½ λίτρο τα άτομα με μερική απασχόληση. Για το 2012 o αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 222 άτομα.

               Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των  66.227,04 € με το ΦΠΑ υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 με  Κ.Α. 10.6063.001 ,  Κ.Α. 20.6063.001  και Κ.Α. 30.6063.001, 35.6063.001 και 45.6063.001.

 

 

 

 

 

                                                                            Αλεξανδρούπολη    10/05/2012

 

                                                                                             Η Συντάξασα

 

 

                                                                                        Τάτσιλη Αθανασία

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:       /2012

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                      

                  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:  25

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                      

                  

 

 

 

                                       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Το γάλα θα είναι φρέσκο , πλήρες , σε συσκευασία του ενός(1) λίτρου.

 

 

 

 

 

 

 

         Αλεξ/πολη     10/05/2012                                        Αλεξ/πολη      10/05/2012                                                                                                                                                                                                         

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                

 

   Κατσιάνης Αθανάσιος                                                                       Τάτσιλη Αθανασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:  25/2012

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                      

                  

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

             

Α/Α

            Είδος

Α/Τ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΟΝ.            

1

Γάλα ενός (1) λίτρου

1

Τεμ

58.608

1

58.608,00

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 13%

7619,04

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

66.227,04

                                                                            

 

 

 

 

 

        Αλεξ/πολη     10/05/2012                                        Αλεξ/πολη      10/05/2012                                                                                                                                                                                                         

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                

 

   Κατσιάνης Αθανάσιος                                                                       Τάτσιλη Αθανασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

Αρ. Μελέτης:   25/2012

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Λοιπές παροχές σε είδος(γάλα) »

                                                      

                  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο συγγραφής

 

                Αντικείμενο της παρούσης γενικής συγγραφής υποχρεώσεων είναι η προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος και συγκεκριμένα γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

 

Αρθρο 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

               

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), η δε συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται από την ΚΥΑ 53361/02-10-2006(ΦΕΚ 1503Β/11-10-06) των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών , Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τη συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2007 της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4ο

Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι:

 

1.       Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

2.       Η Τεχνική περιγραφή

3.       Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός)

4.       Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

 

 

 

 

 

Άρθρο 5ο

Παραλαβή της προμήθειας

                Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά στη διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο, με χημική εξέταση και με βάση οποιωνδήποτε σχετικών με την προμήθεια στοιχείων θα ζητήσει η επιτροπή παραλαβής τηρουμένων των διατάξεων και διαδικασιών προβλέπονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, οι δε προμηθευτές απαραίτητα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ποιότητας.

Άρθρο 6ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ίση με το 10% της συνολικής καθαρής αξίας της σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α).

 

Άρθρο 7ο

Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

 

                Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με απόφαση του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας.

                Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

 

Άρθρο 8ο

Εγγύηση ποιότητας

Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται ως δύο (2) ημέρες από την  ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τη αρμόδια επιτροπή.                                                                                                               Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη αντικατάσταση του προϊόντος  και ευθύνεται για κάθε καταστροφή του παραδοτέου προϊόντος που προέρχεται από ατέλεια της συσκευασίας.

Άρθρο 9ο

Τροποποίηση ποσοτήτων

 

Ο Δήμος ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να κάνει αύξηση των ποσοτήτων έως 20% ανάλογα με την αύξηση του προσωπικού (έκτακτου)σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 

 

Άρθρο 10ο

Πληρωμή

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου πώλησης με την τμηματική μηνιαία παραλαβή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης αφού  συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών, και του εντάλματος πληρωμής, και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής.

 

        Αλεξ/πολη     10/05/2012                                        Αλεξ/πολη      10/05/2012                                                                                                                                                                                                        

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                                                                

 

   Κατσιάνης Αθανάσιος                                                                       Τάτσιλη Αθανασία