• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (29/5/2012 - 6/6/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η       ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός    πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αρ. Μελέτης:   19/2012

 

 

               

 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας

              και  ευπρεπισμού,λοιπών ειδών

              καθαριότητας και ειδικών

              σακκουλών απορριμμάτων »

               

                   

                                                       

                   

 

 

 

     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

     ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια : Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού . λοιπών ειδών καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριμμάτων .

Προϋπολογισμός :  49.546,86€ με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

            α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την             από ώρα 10:30 μέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

            β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 05/06/2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

 

 

 

 

 

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

            Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας. και είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης. 

Γ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του άρθρου 26 παρ 1 του ΕΚΠΟΤΑ και να ανέρχεται σε ποσό 2.480,00€. 

 

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές , οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

6.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

8.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται σταδιακά ενώπιον της επιτροπής  παραλαβής , για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:    24  /2011

 

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και  

                   ευπρεπισμού,λοιπών ειδών     

                   καθαριότητας και

                   ειδικών σακκουλών                                   

                   απορριμμάτων »

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

                Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του τμήματος καθαριότητας.

Συγκεκριμένα  πρόκειται  για προμήθεια   ειδών  καθαριότητας  και ευπρεπισμού  ειδών καθαριότητας και ειδικών σακκουλών  απορριμμάτων ,  όπως  υγρό για  δάπεδο , χλωρίνη , κρεμοσάπουνο , πανάκια , σφουγγάρια , σκούπες , σφουγγαρίστρες κοντάρια , σακούλες , κάδοι ,  κλπ.

 

                Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 49.546,86 με το Φ.Π.Α, υπάρχουν  δε εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α. 10.6634.002, Κ.Α 20.6634.002   , Κ.Α. 35.6634.002 και  Κ.Α.45.6634.002 .

 

 

 

 

                                                                                  Αλεξανδρούπολη  17/04/2012

                                                                                            

                                                                                                    -Ο-

                                                                                             ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                   ΣΙΔΕΡΑΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:     24 /2011

  

 

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

                 ευπρεπισμού,λοιπών ειδών    

                             καθαριότητας και ειδικών σακκουλών απορριμμάτων »

                                                      

                  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

1)  Υγρό δαπέδου 4 lt

     

               Το υγρό δαπέδου πρέπει να είναι βιοδιασπώμενο, μη τοξικό , να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ και την κατάλληλη τυποποίηση ISO  ,να διαθέτει ευχάριστο άρωμα και να μη δημιουργεί ολισθηρότητα κατά τη χρήση του, να διατίθεται δε σε συσκευασίες των 4 λίτρων , για την ευκολότερη αποθήκευση και χρήση του.

 

 

2)  Χλωρίνη Παχύρευστη 4lt

 

                Η παχύρρευστης μορφής χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο),  πρέπει να περιέχει τριπολυφωσφορικό Na Min 10%, να περιέχει καυστικό Na Min 0,3%, και να  έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή.

 

 

3) Υγρό για άλατα 500ml

 

                Tο υγρό για την αφαίρεση αλάτων θα πρέπει να είναι βιοδιασπώμενο, να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του  ΓΧΚ , και κατάλληλη  τυποποίηση ISO του κατασκευαστή του.

 

 

4) Υγρό ψεκασμού για τζάμια 4lt

 

                Tο υγρό ψεκασμού για τζάμια θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του  ΓΧΚ , και κατάλληλη  τυποποίηση ISO του κατασκευαστή του.

 

 

5)  Υγρό κρεμοσάπουνο 4 lt.

 

        Το υγρό κρεμοσάπουνο θα πρέπει να διαθέτει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, ευχάριστο και διακριτικό άρωμα , πρόσθετα προφύλαξης των χεριών από τη χρήση του και να διατίθεται  σε συσκευασίες των 4 λίτρων , για την ευκολότερη αποθήκευση και χρήση του.

 

 

6)  Υδροχλωρικό οξύ 400ml

 

       Το υδροχλωρικό οξύ θα πρέπει να είναι σε διάλυμα κατάλληλο για χρήση καθαρισμού, σε δοχείο ασφαλές από διαρροές και φιλικό προς το περιβάλλον.

 

 

 

 

 

7)  Πανάκια γενικού καθαρισμού πλαστικά

 

              Τα πανάκια θα είναι τύπου Wettex, υψηλής απορροφητικότητας και διαστάσεων  από 20Χ20 εως 30Χ30 εκατοστών.

 

 

8)   Σφουγγάρια γεν. καθαρισμού με φίμπρα( πρασ. σύρμα )                                                 

  

            Τα σφουγγάρια θα πρέπει να είναι διαστάσεων περίπου 10Χ15 εκατοστών, για την εύκολη χρήση τους, συνθετικά , από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και με υψηλή απορροφητικότητα.

 

 

9) Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές νημάτινες

 

          Η σφουγγαρίστρα θα πρέπει να είναι από 350γρ. έως 400γρ. καλής ποιότητας και αντοχής για επαγγελματική χρήση .

 

 

10)  Μηχανισμός επαγγελματικής σφουγγαρίστρας

 

           Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με την σφουγγαρίστρα και να προσαρμόζετε στο κοντάρι .

 

 

 11)   Σκούπες πλαστικές Μαγνητικές ( ανταλλακτικό )

 

            Οι σκούπες (τύπου βεντάλια) θα πρέπει να  είναι κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό, να συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης και να διαθέτουν κατάλληλο σπείρωμα ή σύνδεσμο για τη χρήση τους με κοντάρια αλουμινίου ή ξύλου.

 

 

12)   Σκούπες ψάθινες με κοντάρι                      

 

       Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης) , με ενισχυμένη στήριξή του και θα έχουν ενσωματωμένο ξύλινο κοντάρι μήκους 1,5μ.

 

 

13) Κοντάρια αλουμινίου

 

            Τα κοντάρια θα πρέπει , να έχουν μήκος από 1,5 έως 1,6m και να διαθέτουν κατάλληλου σπειρώματος ή συνδέσμου κεφαλή για χρήση με σκούπες ή σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων.

 

 

 

 

 

 

14) Κοντάρια ξύλινα 

 

           Τα κοντάρια θα πρέπει να έχουν μήκος από 1,5 έως 1,6m, να είναι από ξύλο καλής ποιότητας και αντοχής και να είναι διαμορφωμένα για χρήση με ψάθινες σκούπες.

 

 

15.16.17.) Σακούλες απορριμμάτων 50Χ60, 60Χ80, 80Χ120

 

          Οι σακούλες απορριμμάτων των ανωτέρω διαστάσεων θα πρέπει να είναι  από ανθεκτικό και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό.

 

 

18.19.20.)   Χαρτί κουζίνας, υγείας,  , χειροπετσέτα σε ρολό.( 1 ρολό )

 

           Τα ανωτέρω χαρτικά θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, γνωστού κατασκευαστή, ανακυκλώσιμα, και με ευκρινή αναγραφή στη συσκευασία τους του βάρους ανά ρολό χαρτιού, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 75 – 100 για το χαρτί κουζίνας, 150-200  γραμμαρίων για το χαρτί υγείας και ενός κιλού για το ρολό χειροπετσέτας κατά μέσο όρο .

 

  21)  Κάδος σφουγγαρίσματος 6λιτ απλοί με στίφτη.

 

        Ο κάδος θα είναι πλαστικός , χωρητικότητας 6lit, με ενσωματωμένο, αφαιρούμενο  εξάρτημα αποστράγγισης υγρών.

 

22) Κάδος σφουγγαρίσματος επαγγελματικός 25λιτ. με στίφτη τροχήλατος

 

        Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25λιτ., πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του, καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του.(Θα πρέπει να διατίθενται και τα ανταλλακτικά τους )

 

 

23) Κάδος σφουγγαρίσματος επαγγελματικός διπλός 25lit ο κάθε κάδος με στίφτη τροχήλατος

  

       Οι κάδοι  θα είναι  επαγγελματικού  τύπου με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας , χωρητικότητας 25λιτ. Ο καθένας πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του , καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του (Θα πρέπει να διατίθενται και τα ανταλλακτικά τους )

 

 

24)  Φαράσι με κοντάρι πλαστικό

 

       Το φαράσι θα είναι από καλής ποιότητας πλαστικό , πλάτους 30 έως 35cm , με κοντάρι μήκους 75 έως 90 cm τοποθετημένο σε γωνία 90 μοιρών με το εξάρτημα συλλογής των απορριμμάτων.

 

 

 

 

 

25) Σφουγγαρίστρα απλή

 

            Η Σφουγγαρίστρα θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας , να διαθέτουν κατάλληλο σπείρωμα για τη χρήση τους με τα  κοντάρια αλουμινίου και συμβατή με τους κάδους σφουγγαρίσματος 6lit.

 

 

 

 

 

       Αλεξανδρούπολη     17/04/2012                                                   Αλεξανδρούπολη     17/04/2012

 

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                    Ο

        Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.                                                              ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                          

 

 

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ                                                   ΣΙΔΕΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:     24 /2011

 

 

                           ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και

                                                ευπρεπισμού,λοιπών ειδών

                        καθαριότητας και ειδικών σακκουλών

                           απορριμμάτων »

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μ.M.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

1

Υγρό  δαπέδου  4lit

τεμ

300

3,00

 900,00€

2

Χλωρίνη  παχύρρευστη  4lit.

τεμ

300

      3,00

     900,00€

3

Υγρό  για  άλατα  500ml

τεμ

150

2,00

     300,00€

4

Υγρό  ψεκασμού  για  τζάμια  4lit

τεμ

300

      4,00

1200,00€

5

Υγρό  κρεμοσάπουνο  4lit

τεμ

300

      3,50

    1050,00€ 

6

                Υδροχλωρικό οξύ 400ml

τεμ

150

2,30

      345,00€

7

           Πανάκια γεν. καθ/σμου  πλαστικά

τεμ

100

      0,50

50,00€

8

       Σφουγγάρια γεν. καθαρισμού με φίμπρα

τεμ

100

      0,50

50,00€

9

       Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές νημάτινες

τεμ

200

3,50

700,00€

10

  Μηχανισμός επαγγελματικής σφουγγαρίστρας

τεμ

50

      3,00

150,00€

11

   Σκούπες πλαστικές μαγνητικές

τεμ

100

2,50

250,00€

12

 Σκούπες ψάθινες με κοντάρι

τεμ

150

1,50

225,00€

13

Κοντάρια αλουμινίου

τεμ

50

3,00

150,00€

14

Κοντάρια ξύλινα 1,5 μ

τεμ

50

      3,00

150,00€

15

                Σακκούλες απορρ/των  50Χ60

κιλό

2100

      2.00

4200,00€

16

Σακκούλες απορρ/των 60Χ80

κιλό

2100

2,00

4.200,00€

17

Σακκούλες απορρ/των 80Χ120

 κιλό

2100

2,00

4.200,00€

18

Χαρτί κουζίνας

 12ρολλά

900

5,50

4.950,00€

19

Χαρτί υγείας

40ρολλά

1300

9,00

11.700,00€

20

Χειροπετσέτα σε ρολό

τεμ

50

30.00

1.500,00€

21

Κάδοι σφουγγαρίσματος 6 λιτ απλοί με στίφτη

τεμ

40

      6,50

260,00€

22

Κάδοι σφουγγαρίσματος επαγγελματικοί 25λιτ με στίφτη τροχήλατοι

τεμ

20

     75.00

1.500,00€

23

Κάδοι σφουγγαρίσματος επαγγελματικοί διπλοί  25 λιτ.με στίφτη τροχήλατοι

τεμ

10

100,00

1.000€

24

                Φαράσι με κοντάρι πλαστικο

τεμ

70

3,6

252,00€

25

Σφουγγαρίστρα απλή

Τεμ

100

1,00

100,00€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ    

40.282.00€

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

               9.264,86€

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ

    49.546,86€

 

            Αλεξανδρούπολη     17/04/2012                                                              Αλεξανδρούπολη     17/04/2012

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                  Ο

               Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.                                                                              ΣΥΝΤΑΞΑΣ     

                                                                                          

 

 

 

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ                                                                  ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                                                                        

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:      24/2011

 

 

                           ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και

                                                      ευπρεπισμού,λοιπών ειδών

                                    καθαριότητας

                        και ειδικών σακκουλών απορριμμάτων »

                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)  και  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε  τέσσερις(_..4..._) μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

Αλεξανδρούπολη     17/04/2012                                                         Αλεξανδρούπολη     17/04/2012

 

 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                          Ο

      Ο ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                           

 

 

 

     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ                                                              ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ