• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ (7/6/2012 - 12/6/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:    32 /2012

Αρ. Πρωτ.: 42706

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια πυροσβεστικών

              κρουνών ¨

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

 

                                                               

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την ¨ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών ¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.999,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα  Τρίτη 12/06/2012 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά.

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                        ΕΡΓΟ : ¨ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών¨

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  32/ 2012

 

                                             τεχνικη   περιγραφη

                                                      

   Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αλεξ/πολης.

Τα είδη και οι ποσότητες των απαιτούμενων ειδών φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  4.999,95 € με τον Φ.Π.Α.

 

   

 

 

                       Αλεξ/πολη 31 / 05 / 2012

                                             -Ο-

                                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

                 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                             

                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                      ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών¨

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2012

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.              Διπλός πυροσβεστικός κρουνός πεζοδρομίου

  Διπλός πυροσβεστικός κρουνός πεζοδρομίου με φλάντζα εισόδου νερού διαμέτρου Φ 80 και έξοδο 2,5¨ με αρσενικό σπείρωμα και τάπες.

Θα έχει μήκος 0,95-1,00 μ. και βάρος 65 κιλά.

Θα έχει  ικανότητα λήψης 1m3 νερού ανά λεπτό από κάθε κρουνό.

Το σώμα και η φλάντζα του θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG 40 κατά  EN1563. Στον κορμό της θα έχει αντιπαγετική τάπα εκκένωσης.

Θα είναι βαμμένος με κόκκινο χρώμα εσωτερικά και εξωτερικά, με δύο στρώσεις από αντιδιαβρωτική βαφή υψηλής αντοχής, κατάλληλου πάχους και κατάλληλης για χρήση σε πόσιμο νερό. Η βαφή θα είναι ισοδύναμη με πάχος 250μm.

 

 

 

 

                              ΕΘΕΩΡΗΘΗ

                Αλεξ/πολη  31 / 05 / 2012

                  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ

            ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

                ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

              Αλεξ/πολη  31 / 05 / 2012

 

                                 -Ο-

                           ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

          ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                             

       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ : Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών

 

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.  ΜΕΛ.:  32 / 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

1

Διπλός πυροσβεστικός κρουνός

τεμ.

15,00

271,00

4065,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.065,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

934,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓEN. ΣΥΝΟΛΟ

4.999,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλεξ/πολη  31  / 05 / 2012

 

 

           Αλεξ/πολη   31 / 05 / 2012

 

 

 

 

 

                       -Η-

 

 

                           -Ο-

 

 

 

 

 

 

        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

 

 

                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                          

 

 

 

 

 

 

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

       ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                      ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών¨

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   32 / 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα  (_1_) μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

                                                 

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ

          Αλεξ/πολη   31 / 05 / 2012

                               -Η-

              ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

     ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                     ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

              Αλεξ/πολη   31 /05/2012

 

                                       -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

     ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ