• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ξυλείας» (11/6/2012 - 19/6/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ξυλείας»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  27 /2012

                ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ξυλείας»

 

 

                                                                  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

     ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

                                                                 «Προμήθεια ξυλείας»

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης:  «Προμήθεια ξυλείας»

Προϋπολογισμός : 30.491,70€ με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

            Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 19-06-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την  19-06-2012 από ώρα 10.30 μέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 18-06-2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 1.525,00 €, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

Αλεξανδρούπολη     21 / 5 /2012                                                                          Αλεξανδρούπολη    21  / 5  /2012

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                 

 

 

 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                                             Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  27  /2012 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ΕΡΓΟ:΄΄ Προμήθεια ξυλείας΄΄

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

       Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η  προμήθεια διαφόρων ειδών ξυλείας  όπως κόντρα πλακέ , καδρόνια ,  μαδέρια , διαφόρων  διαστάσεων , για  την  συντήρηση πάγκων και παιδικών χαρών  που βρίσκονται σε διάφορα  σημεία  εντός  της  πόλης  καθώς και  στις  υπόλοιπες  Δ. Κοινότητες   του  Καλλικρατικού  Δήμου. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου από το συνεργείο της αυτεπιστασίας του συγκεκριμένου έργου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου προκύψει.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο τμηματικά και εφόσον απαιτηθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των υλικών και μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  30.491,70 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους  35.6662.002, 45.7135.002 και 30.7331.001 κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου 2012.

 

 

                                                                                                                  Αλεξανδρούπολη     21 / 5  /2012

                                                                                                                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
                                                                                                                                    

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

                                                                                                                        Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  27  /2012

 

 

 

              ΕΡΓΟ:΄΄ Προμήθεια ξυλείας΄΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

1. Ξυλεία   τύπου Κόντρα πλακέ  με έγχρωμο φίλμ δύο (2) όψεων  18mm  

           Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ  με έγχρωμο φίλμ δύο (2) όψεων   διαστάσεων  2,50m*1,25m*18mm. Τα φύλλα ξυλείας θα  πρέπει να  είναι θερμοκολλημένα  με  ρητίνες βάσης μη τοξικές  σύμφωνα με  ΕΝ 314-2 και ΕΝ 636-3 για  ανθεκτικότητα στις εξωτερικές συνθήκες  και στην υγρασία. Η μία  πλευρά να  είναι  τραχιά για μεγαλύτερη τριβή  για την αποφυγή ολίσθησης.    

2. Ξυλεία τύπου Κόντρα πλακέ  θαλάσσης 18mm 

           Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ  θαλάσσης   αντιολισθηρή  διαστάσεων  2,50m*1,25m*18mm.  Τα φύλλα  ξυλείας θα πρέπει να  είναι θερμοκολλημένα  με   ρητίνες βάσης μη τοξικές  και ανθεκτικές  στην υγρασία.

 

3. Ξυλεία τύπου Κόντρα πλακέ  θαλάσσης 15mm 

           Ξυλεία τύπου κόντρα πλακέ  θαλάσσης   αντιολισθηρή  διαστάσεων  2,50m*1,25m*18mm.  Τα φύλλα  ξυλείας θα πρέπει να  είναι θερμοκολλημένα  με   ρητίνες βάσης μη τοξικές  και ανθεκτικές  στην υγρασία.

      

      4. Καδρόνια  10cmΧ10cmΧ400cm 

           Καδρόνια  πλανισμένα διαστάσεων 10cmΧ10cmΧ400cm , εμποτισμένα , από ξύλο πεύκης. Υλοτόμηση  κατά  DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε  φορτίσεις)

 

5. Τάβλες  10cmΧ50mmΧ400cm 

           Τάβλες πλανισμένες   διαστάσεων  10cmΧ50mmΧ400cm, εμποτισμένα , από ξύλο πεύκης. Υλοτόμηση  κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε  φορτίσεις).

 

6. Μαδέρια 25cmΧ5cmΧ400cm  

           Μαδέρια πλανισμένα διαστάσεων  25cmΧ5cmΧ400cm , εμποτισμένα , από ξύλο  ελάτης. Υλοτόμηση  κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί  τις συνθήκες  καταλληλότητας  κατά DIN 4074 (ξυλεία με  μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

 

       7. Ξυλεία πριστή – λευκή

           Ξυλεία πριστή – λευκή προελεύσεως Ρουμανίας

 

       8. Ξυλεία πριστή Σουηδίας

           Ξυλεία πριστή προελεύσεως Σουηδίας

 

       9.Ειδικό κόντρα πλακέ

          Ειδικό κόντρα πλακέ  (BETOFORM) για ξυλοτύπους σκυροδέματος  προελεύσεως Ρωσίας πάχους 16 mm -20 mm

 

      10. Περιθώρια

         Περιθώρια (σουβατεπιά) από ξυλεία λευκή πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους τουλάχιστον 2 m.

 

 

      11.Πλάκες MDF 16 mm

           Πλάκες από μόρια ξύλου (MDF) εγχώριας προέλευσης πάχους 16 mm

 

      12. Πλάκες MDF 22 mm

            Πλάκες από μόρια ξύλου (MDF) εγχώριας προέλευσης πάχους 22 mm

 

      13. Πλάκες μοριοσανίδας

            Πλάκες από μόρια ξύλου (μοριοσανίδας) επενδεδυμένες με καπλαμά  από ξυλεία δρυός εγχώρια πάχους 18 mm.

 

      14. Πλακαζ 16 mm

           Πλακαζ πάχους 16 mm

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη    21  / 5 /2012                                                                         Αλεξανδρούπολη     21 / 5  /2012

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                 

 

 

 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                                             Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27  /2012

                  ΕΡΓΟ:΄΄ Προμήθεια ξυλείας΄΄

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος Υλικού

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη Ολική

 1.  

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φίλμ δύο (2) όψεων  18mm

τεμ

40

60

2.400,00

 1.  

Κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρή 18mm

τεμ

85

70

5.950,00

 1.  

Κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρή 15mm

τεμ

88

65

5.720,00

 1.  

Καδρόνια πλανισμένα 10cmΧ10cmΧ400cm  πεύκη

τεμ

32

25

800,00

 1.  

Τάβλες  πλανισμένες   10cmΧ50mmΧ400cm  πεύκη

τεμ

40

15

600,00

 1.  

Μαδέρια πλανισμένες  25cmΧ5cmΧ400cm  έλατο

τεμ

40

20

800,00

 

 1.  

Ξυλεία πριστή - λευκή

μ3

5

295,00

1.475,00

 1.  

Ξυλεία πριστή Σουηδίας

μ3

5

450,00

2.250,00

 1. Ε

Ειδικό κόντρα πλακέ

μ3

1,5

1.200,00

1.800,00

 1.  

Περιθώρια

μ

150

1,50

225,00

 1. Πλά

Πλάκες MDF 16 mm

μ2

50

6,60

330,00

 1.  

Πλάκες MDF 22 mm

μ2

50

10,00

500,00

 1.  

Πλάκες μοριοσανίδας

μ2

50

18,80

940,00

 1. Π

Πλακαζ 16 mm

μ2

50

20,00

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

24.790,00

Φ.Π.Α 23%

5.701,70

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

30.491,70

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη    21  / 5 /2012                                                                         Αλεξανδρούπολη    21  / 5  /2012

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                  

 

 

 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                          ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                                            Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   27   /2012

              ΕΡΓΟ:΄΄ Προμήθεια ξυλείας΄΄

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

΄Αρθρο  1ο

Αντικείμενο συγγραφής

 

   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

΄Αρθρο  2ο

Διατάξεις που ισχύουν

 

   Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 209 του Ν.3463/06).

 

 

΄Αρθρο  3ο

Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

 

   Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων ΄Εργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές.

 

 

΄Αρθρο  4ο

             Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι:

 

    α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

    β.  Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός)

    γ.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

    δ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

    ε.  Η Τεχνική περιγραφή του έργου

  στ.  Η Σύμβαση

 

΄Αρθρο  5ο

   Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ........τέσσερεις.......(   4   )  ημερολογιακούς μήνες.

   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόμιμα ο ανάδοχος υπόκειται σε προβλεπόμενη ποινική ρήτρα.

   Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

 

 

 

 

 

΄Αρθρο  6ο

Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

 

   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με απόφασή του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας.

   Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

 

΄Αρθρο  7ο

 

   Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.

   Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση του έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημία, ή φθορά εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία.

 

΄Αρθρο  8ο

Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός)

 

   Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

 

 

Αλεξανδρούπολη     21 / 5 /2012                                                                          Αλεξανδρούπολη    21  / 5  /2012

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                                 

 

 

 ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                                           ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 Τεχνολόγος   Δασοπόνος                                                                                          Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Για  την  «Προμήθεια ξυλείας  »

 

 

Α/Α

Είδος Υλικού

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

Δαπάνη Ολική

1

Κόντρα πλακέ με έγχρωμο φίλμ δύο (2) όψεων  18mm

τεμ

40

 

 

2

Κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρή 18mm

τεμ

85

 

 

3

Κόντρα πλακέ θαλάσσης αντιολισθηρή 15mm

τεμ

88

 

 

4

Καδρόνια πλανισμένα 10cmΧ10cmΧ400cm  πεύκη

τεμ

32

 

 

5

Τάβλες  πλανισμένες   10cmΧ50mmΧ400cm  πεύκη

τεμ

40

 

 

6

Μαδέρια πλανισμένες  25cmΧ5cmΧ400cm  έλατο

τεμ

40

 

 

7

Ξυλεία πριστή - λευκή

μ3

5

 

 

8

Ξυλεία πριστή Σουηδίας

μ3

5

 

 

9

Ειδικό κόντρα πλακέ

μ3

1,5

 

 

10

Περιθώρια

μ

150

 

 

11

Πλάκες MDF 16 mm

μ2

50

 

 

12

Πλάκες MDF 22 mm

μ2

50

 

 

13

Πλάκες μοριοσανίδας

μ2

50

 

 

14

Πλακαζ 16 mm

μ2

50

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Φ.Π.Α 23%

 

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Αλεξανδρούπολη

                                                                                      -Ο-

                                                                              ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ