• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αποκατάσταση βρόγχων φώρασης κόμβου φωτεινών σηματοδοτών Χηλής Απαλού» (13/6/2012 - 19/6/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αποκατάσταση βρόγχων φώρασης κόμβου φωτεινών σηματοδοτών Χηλής Απαλού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 

Αρ. Πρωτ.: 44533/12-06-2012

ΕΡΓΟ: ΄΄ Αποκατάσταση βρόγχων φώρασης κόμβου φωτεινών σηματοδοτών Χηλής Απαλού΄΄

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Αποκατάσταση βρόγχων φώρασης κόμβου φωτεινών σηματοδοτών Χηλής Απαλού»

                                                               

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «Αποκατάσταση βρόγχων φώρασης κόμβου φωτεινών σηματοδοτών Χηλής Απαλού»

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.490,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη υπ’ αριθμ. 31/12 μελέτη της εργασίας.       

                

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία Hλεκτρομηχανολογικών έργων σε τάξεις αντίστοιχες, σύμφωνα με τον Ν2940/2001, Δ17α/04/44/ΦΝ430:

Α1  και άνω για έργα Η/Μ με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια, όπως ισχύουν για εταιρείες  εντός και εκτός νομού, και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) σχετικά με την παραπάνω μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 19/06/2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Δήμου .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

Β) Οικονομική προσφορά.

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ