• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου» (13/6/2012 - 29/6/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Βιντεοπροβολέα & Οθόνης
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2012

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

 

                                              Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

           ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης:  «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου

Προϋπολογισμός :  21.955,50  € με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις την αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την             από ώρα 10.30 μέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 28/06/2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό  που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών κάθε προμηθευτή.

 

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2012

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

      

 

       .

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο έργο: « Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET» που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 3 -«Competitiveness & Human Resources», Περιοχή Παρέμβασης 3.1 -« Support and Valorisation of Human Resources - Support of Preparatory Actions in view of the Open Labour Market» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013». Το έργο αφορά τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης μέσω της συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της συνολικής ελκυστικότητας της περιοχής Τραϊανούπολη – Smolyan και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας, το οποίο θα στεγαστεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρίστηνου Τραϊανούπολης, το οποίο θα ανακαινιστεί και θα εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό Αναλυτικότερα, το κέντρο θα εξοπλιστεί με 12 Η/Υ, 2 εκτυπωτές, 2 σαρωτές, 1 προτζέκτορα, 2 τραπέζια συνεδριάσεων και 25 καθίσματα.

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου που προβλέπεται να δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος στα πλαίσια του έργου “Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET”

 

 

       Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 

21.955,50 με Φ.Π.Α.

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Αλεξ/λη 13/06/2012

 

 

Ο Διευθυντής

 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλεξ/λη  13/06/

2012

Δήμου Αλεξ/λης

Ο  Συντάξας

 

 

 

 

 

 

 

Κατσιάνης Αθανάσιος

Καδόγλου Κων/νος

 

ΠΕ 1 - Β'

 

 

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2012

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

         

 

 

            1.Τραπέζι συνεδριάσεων .

          Το τραπέζι θα είναι διαστάσεων 2,40Χ1Χ0,72 τουλάχιστον , ξύλινης κατασκευής λυόμενου τύπου από μελαμίνη πάχους 25 χιλ. τουλάχιστον, αμφίπλευρα επενδυμένη και με περιμετρικό PVC τελειώματα. Υποστήριξη με ανταλλακτικά  τουλάχιστον 5 έτη και εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες.            

 

            2. Κάθισμα εργασίας

          Τροχήλατο , περιστρεφόμενο με ρυθμίσεις ύψους έδρας και πλάτης καθέτως και οριζοντίως, με μπράτσα και επένδυση ύφασμα.. Υποστήριξη με ανταλλακτικά  τουλάχιστον 5 έτη και εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες.

 

            3. Κάθισμα συνεργασίας-συμβουλίου

          Σταθερό κάθισμα με μεταλλικό σκελετό με υφασμάτινη επένδυση έδρας – πλάτης. Υποστήριξη με ανταλλακτικά  τουλάχιστον 5 έτη και εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες.

 

4.   Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

 

Α. κεντρικές μονάδες.

 

Α/Α

Εξάρτημα

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Κουτί

Μέγεθος μικρού ή μεσαίου πύργου (mini or Midi ATX Tower)

2.

 

Να αναφερθεί το σύστημα ψύξης του συστήματος

3.

 

Λειτουργικές θύρες σύνδεσης περιφερειακών στο εμπρόσθιο μέρος του κουτιού: 2 x USB 2.0, 1 x Audio Input, 1 x Audio Output.

6.

 

Υποστήριξη σύνδεσης τουλάχιστον 2 συσκευών SATA και 1 ATAPI

7.

 

Μέγιστη ονομαστική ισχύς τουλάχιστον 500 Watts ή περισσότερο ικανή να υποστηρίξει τις ανάγκες τροφοδοσίας

10.

Επεξεργαστής

Τεχνολογία Intel core i7 3ης γενιάς

11.

 

Τουλάχιστον 4 πυρήνες

12.

 

Υποστήριξη μνήμης DDR3 1333

14.

Μνήμη

Τουλάχιστον 8Gb DDR3 1333, Lifetime Warranty

15.

Μητρική

Υποστήριξη LAN 10/100/1000 μέσω μητρικής

16.

 

Υποστήριξη ήχου μέσω μητρικής

17.

 

Υποστήριξη γραφικών με αναλύσεις 1980 x 1080 στα 75Hz με 32bit χρώμα μέσω μητρικής (ή ξεχωριστής κάρτας τουλάχιστον 512 ΜΒ )

18.

 

4 ελεύθερες θύρες USB 2.0/1.1

19.

 

3 θύρες SATA 3Gb/s

20.

 

1 θύρα Ultra DMA 33/66/100/133 (για σύνδεση έως δύο συσκευών)

22.

Σκληρός δίσκος

Ένας (1) σκληρός δίσκος με χαρακτηριστικά: Απαιτείται χωρητικότητα τουλάχιστον 500GB Απαιτείται δυνατότητα ταχύτητας περιστροφής 7200 rpm Απαιτούνται τουλάχιστον 8MB cache Απαιτείται SATA III

 

23.

Οπτικό μέσο

DVD RW DL (Lighstscribe)

24.

Ποντίκι

Ενσύρματο PS/2 ή USB, οπτικό με ροδάκι, με δυνατότητα χρήσης και για αριστερόχειρες, Microsoft ή άλλο ισοδύναμης εμπορικής αξίας

25.

Πληκτρολόγιο

Ενσύρματο PS/2 ή USB, τυπικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, Microsoft ή άλλο ισοδύναμης εμπορικής αξίας.

26.

Εγγύηση

Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος

27.

 

Στο χρονικό όριο της εγγύησης του ενός χρόνου, τα έξοδα μεταφοράς για ελαττωματικό υλικό να βαρύνουν τον προμηθευτή

28.

Λειτουργικό σύστημα

Προεγκαταστημένο Windows 7 Professional, 64bit, Ελληνική έκδοση, ο σκληρός δίσκος να είναι δύο (2) partition

30.

Λογισμικό

Επεξεργαστής κειμένου, διαχείριση email, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις (προτεινόμενο της Microsoft)

31.

 

Σύστημα ψύξης ικανό για την απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ

 

 

 

 

 

 

Β. Οθόνες

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές ευρείας οθόνης 22 ιντσών

 

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Ανάλυση 1920 x 1080 με τουλάχιστον 16,2 εκατομμύρια χρώματα

2.

Τεχνολογία LED

3.

Τουλάχιστον 21,5 ίντσες

4.

Αντίθεση τουλάχιστον 20000:1

5.

Απόκριση τουλάχιστον 5ms

6.

Γωνίες θέασης 160 μοίρες τουλάχιστον (οριζόντια και κατακόρυφα)

7.

Φωτεινότητα τουλάχιστον 200 cd/m2

8.

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη, on-site

 

5. Εκτυπωτής Laser A4

 

Α/Α

Απαιτήσεις για την υποβολή της προσφοράς

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

§  Τύπος

Laser

2

§  Ανάλυση Εκτύπωσης

>=600 x 600 dpi

3

§  Ταχύτητα Εκτύπωσης

  >=32σελ.Α4/λεπτό

4

§  Εκτύπωση διπλής όψης

   ΝΑΙ

5

§  Γραμματοσειρές

   PCL5e,PCL6, PS3

6

§  Βασική Μνήμη

   ≥32MB

7

§  Σύνδεση με το PC

Ethernet, Usb

8

§  Μέγεθος χαρτιού

Α4

9

§  Χωρητικότητα τροφοδότη

>= 150 φύλλα

10

§  Μηνιαία μέγιστη απόδοση

>= 50.000 σελίδες

11

§  Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows

12

§  Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη, on-site

 

 

 

6. Σαρωτές

 

Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Επιτραπέζιος

2.

Μέγεθος σελίδας Α4

3.

Ταχύτητα σάρωσης 17MSEC/LINE

4.

Χρώμα: σάρωση σε άσπρο & μαύρο, χρώμα 24-bit και τόνους του γκρι.

5.

Οπτική ανάλυση 6400dpi

6.

Θύρα επικοινωνίας USB 2.0

7.

Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας και χρώματος

8.

Προεπισκόπηση σάρωσης

9.

Λογισμικό σαρωτή: κόψιμο εικόνας (image cropping), σάρωση πολλαπλών σελίδων ως TIFF & PDF

10.

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη, on-site

 

7. Βιντεοπροβολέας

 

A/Α

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική απαίτηση

1

Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

2

Τύπος

Business

3

Τεχνολογία

3LCD ή DLP

4

Ευκρίνεια

Typical Definition

5

3d Συμβατότητα

ΝΑΙ

6

Μέγιστη Ανάλυση

1600 Χ 1200

7

Μέγιστη Φωτεινότητα

3200

8

Αντίθεση

10000: 1

9

Αριθμός εισόδων S-Video

1

10

Αριθμός εισόδων LAN

1

11

Αριθμός εισόδων Audio in

1

12

Αριθμός εισόδων HDMI

1

13

Aspect Ratio

4:3 / 16:9

14

Remote Control

ΝΑΙ

15

Μεικτό βάρος

ΝΑΙ να αναφερθεί

16

Lamp Life

6500 ώρες

17

Βάση Οροφής Περιστρεφόμενη με δυνατότητα επέκτασης βραχίονα 60 cm

ΝΑΙ

18

Εγγύηση

>= 1 έτους

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Αλεξ/λη 13/06/2012

 

 

Ο Διευθυντής

 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλεξ/λη  13/06/

2012

Δήμου Αλεξ/λης

Ο  Συντάξας

 

 

 

 

 

 

 

Κατσιάνης Αθανάσιος

Καδόγλου Κων/νος

 

ΠΕ 1 - Β'

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2012

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός )

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Τραπέζι συνεδριάσεων

TEM

2

350,00 

700,00 

2

Κάθισμα εργασίας

ΤΕΜ

13

200,00 

2.600,00 

3

Κάθισμα συνεργασίας-συμβουλίου

ΤΕΜ

12

120,00 

1.440,00 

4

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

ΤΕΜ

12

930,00 

11.160,00 

5

Εκτυπωτής Laser A4

ΤΕΜ

2

150,00 

300,00 

6

Σαρωτές

ΤΕΜ

2

200,00 

400,00 

7

Βιντεοπροβολέας

ΤΕΜ

1

1.250,00 

1.250,00 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

17.850,00 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

4.105,50 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

21.955,50 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Αλεξ/λη 13/06/2012

 

 

Ο Διευθυντής

 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλεξ/λη  13/06/

2012

Δήμου Αλεξ/λης

Ο  Συντάξας

 

 

 

 

 

 

 

Κατσιάνης Αθανάσιος

Καδόγλου Κων/νος

 

ΠΕ 1 - Β'

 

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2012

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  εξοπλισμού για το κέντρο επιχειρηματικότητας Αρίστηνου»

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο

 

         Αντικείμενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 2ο

 

         Τα συμβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν την « Μελέτη « κατά σειρά ισχύος είναι η προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονομική Προσφορά του αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 

Άρθρο 3ο   Χρόνος περαίωσης

 

         Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα.

         Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή την παράταση που θα δοθεί νόμιμα (άρθρο 27 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ), ο ανάδοχος -προμηθευτής υπόκειται στην ποινική ρήτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 4ο    Παραλαβή υλικών – Μηχανημάτων

 

         Η παραλαβή των υλικών και μηχανημάτων γίνεται ανάλογα με το υλικό

         α)   Με μακροσκοπικό έλεγχο

         β)   Με χημική ή μηχανική εξέταση

         γ)  Με πρακτική δοκιμασία και με βάση οποιωνδήποτε σχετικών με την προμήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5ο

 

         Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στην δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

 

 

 

 

Άρθρο 6ο

 

        Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προμήθειας  είναι αυτός που αναφέρεται για κάθε είδος στις Τεχνικές προδιαγραφές,  και προσμετράτε από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας.    

   

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Αλεξ/λη 13/06/2012

 

 

Ο Διευθυντής

 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλεξ/λη  13/06

/2012

Δήμου Αλεξ/λης

Ο  Συντάξας

 

 

 

 

 

 

 

Κατσιάνης Αθανάσιος

Καδόγλου Κων/νος

 

ΠΕ 1 - Β'