• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων» (14/6/2012 - 21/6/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ\ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2012

ΕΡΓΟ ΄΄Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων’’

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων»

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια : υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων.

Προϋπολογισμός: 29.999,70 με τον Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

          1. Ισχύουσες Διατάξεις

            Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/0993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995

Γ) Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξ/πολης του έτους 2012.

2. Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 29.999,70 με ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 20.6671.007. και προέρχεται από Ι.Π.

 3. Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι την 21/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

            α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την                από ώρα 11.30 μέχρι 12.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

            β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης

του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 20/06/2012.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης  Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100

4. Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλέξ/πολης τμήμα προμηθειών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών 2551064125 (κος Σιδεράς)

5. Χρόνος - Τόπος - Τρόπος Παράδοσης

Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει στο συνεργείο οχημάτων του Δήμου Αλέξ/πολης. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη παραγγελία των υλικών. Λόγω της φύσης της προμήθειας Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού του ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6. Εγγυήσεις

Κάθε προσφορά στον διαγωνισμό θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ ήτοι 1.500,00.

7. Δικαιολογητικά

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και την διάθεση των προς προμήθεια υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εκτός από την εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επίσης θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του όρους της Διακήρυξης.

 8. Φάκελος Προσφοράς

 Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, και ο σφραγισμένος φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.   

 

 

-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη 30-05-2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

Αλεξανδρούπολη 30-05-2012

 

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ\ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2012

ΕΡΓΟ ΄΄Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων’’

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

    Ο Δήμος  Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να  προβεί στην προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών συστημάτων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Η προμήθεια των υλικών κρίνεται  απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων έργων-οχημάτων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών της Καθαριότητας, της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας  και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του έχει στην κατοχή του  συνολικά είκοσι εννέα (29 ) μηχανήματα έργου διαφόρων τύπων και ογδόντα ένα (81) οχήματα.

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα - οχήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής,  χρειάζονται δε για την συντήρηση και επισκευή τους τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά.

Δεδομένου του ότι οι βλάβες, προληπτικές και έκτακτες συντηρήσεις των μηχανημάτων - οχημάτων  και κατά συνέπεια οι ποσότητες και ο τύπος των ηλεκτρολογικών υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθούν και να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους υλικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου των υλικών

Επίσης για τον παραπάνω λόγω τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας από τον Δήμο Αλέξ/πολης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά τα υλικά συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχανημάτων έργων:

 

 

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 55-180-200 Ah

2

MΙΖΕΣ 6 - 24 V

3

ΦΑΡΟΙ 12 / 24 V

4

ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ 6 - 24 V

5

ΔΥΝΑΜΟ 55 Ah

6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

7

ΣΕΤ  ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ

8

ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ

9

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

10

ΜΠΟΥΤΟΝ 12 ΚΑΙ 24 V

11

ΓΡΑΝΑΖΙΑ

12

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΟ 12 – 24 V

13

ΦΑΝΑΡΙΑ

14

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

15

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

16

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

17

ΚΟΡΝΕΣ

18

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

19

ΚΑΛΩΔΙΟ 50 (Φ 0,50) ΚΑΡΕ

20

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

21

ΦΛΟΤΕΡ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

22

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ)

  

 

 

Αλεξ/πολη    30/05/2012

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΖΙΝΤΖΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ\ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2012

ΕΡΓΟ ΄΄Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων’’

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

α/α

Είδος υλικού

Μονάδα

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη

1

Υλικά συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων-μηχ/των έργων

τεμάχιο

1,00

Κατ’ αποκοπή

24.390,00€

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

5.609,70

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

29.999,70

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη 30/05/2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

             

 

   Αλεξ/πολη     30/05/2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

Σταμάτιος Τζιντζής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ\ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΡΓΟ ΄΄Προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων – μηχ/των έργων’’

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Προμήθειας

 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) της Υ.Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ).

β). του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων 

γ). του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

 

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υλικά  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται  με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ.  Θα παρέχουν τις  απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

 

Άρθρο 4ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται:

 

·         Όλα τα απαραίτητα  τεχνικά στοιχεία .

·         Χώρα προέλευσης – οίκος κατασκευής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων.

·         Δείγματα του κάθε τύπου όταν ζητηθεί.

·         Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  και δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών

      υλικών.

·         Ο χρόνος παράδοσης (από την υπογραφή της σύμβασης).

·         Πιστοποιήσεις ISO , CE κτλ.

·         Κατάλογος πωλήσεων σε άλλους φορείς  παρομοίων υλικών.

 

 

Άρθρο 5ο – Οικονομικά  Στοιχεία Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει  να μπορούν να καλύψουν όλη  τη γκάμα των υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και θα παρέχουν ποσοστιαία έκπτωση επί των νομίμων τιμοκαταλόγων  όπως αυτοί ισχύουν  κάθε φορά.

 

Άρθρο 6ο – Συμβατικά στοιχεία

            Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας  κατά σειρά είναι:

 (α) Η Τεχνική Περιγραφή

 (β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

 (γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

 (δ)  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

 

Άρθρο 7ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης

            Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% επί του προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

           

 

Άρθρο 8ο  Προθεσμία περαίωσης και παράδοσης

            Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και κατόπιν συγκεκριμένης έγγραφης ή προφορικής παραγγελίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Δήμο τα υλικά εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.   

 

Άρθρο 9ο  Τρόπος πληρωμής

                        Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα ελάττωμα ως προς την ποιότητα των υλικών και τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

 

Άρθρο 10ο Παραλαβή

                   Τα υπό προμήθεια είδη και τα υλικά κατασκευής τους θα είναι καλής ποιότητας και σύμφωνα με τις απαιτούμενες από τον εκάστοτε κατασκευαστή οχήματος ή μηχανήματος προδιαγραφές.

     Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται  οι κατ’ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά αυτών ή στην κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του, σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών, δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Άρθρο 11ο  Εγγύηση καλής λειτουργίας

 

            Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες και θα αναφέρεται ρητώς και εγγράφως σε σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο του αναδόχου προμηθευτή.

            Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως.

            Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή.

 

Άρθρο 12ο 

            Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.

            Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρο δε  το ποσό της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 11ο 

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ  Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εκ ποσοστού 2%.

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη 30/05/2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

             

 

   Αλεξ/πολη     30/05/2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

Σταμάτιος Τζιντζής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός