• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος(4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (14/6/2012 - 29/6/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος(4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                   ΕΡΓΟ ¨Προμήθεια οχήματος(4Χ4)  άμεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2011                    δράσεων πυροπροστασίας ¨

 

 

 

                                              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος(4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (αρ. μελέτης: 69/2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)

2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)

3) του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)

4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)

5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)

6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)

7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα:

 

Περιγραφή είδους

Όχημα εκτάκτου ανάγκης

Κωδικός αριθμός του αρχείου Ειδών του ΕΠΠ

34144200-0

Ποσότητα

Ένα (1)

Μονάδα μέτρησης

Τεμάχιο

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

47.000,00 € με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης

Πόροι του προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  και  ΣΑΤΑ.

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                               

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Z) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους της  προμήθειας περιλαμβάνονται στο τεύχος της υπ’ αριθμ. 69/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος του Δήμου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής

 

2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων την 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30.  Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίτεθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

 

1)    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

 α) φυσικά πρόσωπα,

 β) νομικά πρόσωπα

 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

 δ) συνεταιρισμοί

 

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 

α).   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

β).   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

γ). Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης

 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

1) Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

 

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ

 

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:              

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

 

2)            στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 'ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ'. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 

3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.

 

3)   Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

 

 

4) Τιμή προσφοράς

 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

 

4) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.

 

5) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο

 

6)Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

 

7)Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 

5) Υποβολή προσφορών

 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

 

ΔΗΜΟΣ: Αλεξανδρούπολης

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

ΟΔΟΣ: Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ: 681 00

 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 29/06/2012 ημερομηνία και 11:30 ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από 11:00 ώρα μέχρι την 11:30 ώρα.

 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

6) Εγγυήσεις

 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 2.350,00 €, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

 

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

7) Χρόνος ισχύος των προσφορών

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1) Αποσφράγιση προσφορών

 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία................. και ώρα............... στο δημοτικό κατάστημα.................

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

 

 

 

2) Αξιολόγηση προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

-Η τιμή

-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών

-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

-Οι όροι πληρωμής.

-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.

-Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα.

-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε ομάδα έχει συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100.

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, τιμή προσφοράς.

Δηλαδή η βαθμολογία κάθε προσφοράς = (Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων α΄ Ομάδας) Χ 70% +  (Άθροισμα βαθμολογίας στοιχείων β΄ Ομάδας) Χ 30% / τιμή προσφοράς 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

MINIMUM

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

MAXIMUM

 

 

 

 

 

 

Α. ΟΜΑΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξης

24.

30.

36.

 

 

 

 

 

 

 

70%

2. Ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και εξοπλισμός προμηθευτή :

9,60.

12.

14,40.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια υλικού

6,40.

8.

9,60.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Α Ομάδας

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΟΜΑΔΑ

 

 

 

 

 

1. Υποδομή προμηθευτή ή εκπροσώπου του στην Ελλάδα για παροχή υποστήριξης (SERVICE - Ανταλλακτικά)

21,60.

27.

32,40.

 

 

 

 

 

 

 

30%

2. Χρόνος εγγύησης

 

10,40.

13.

15,60.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Χρόνος παράδοσης

 

8.

10.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Β Ομάδας

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

100

 

 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

  Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

 

3) Ενστάσεις

 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..

 

β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου

 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 

1) Κατακύρωση

 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

 

 

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

 

1) Χρόνος παράδοσης των υλικών

 

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

2) Παραλαβή των υλικών

 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή δέκα (10) μέρες μετά την παράδοση των υλικών.

 

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

 

3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή.

 

3) Τρόπος πληρωμής

 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) 'Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές', καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, στο τηλέφωνο 25510-64296.

 

 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

1) Δημοσίευση

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα αποσταλεί στο τοπικό επιμελητήριο και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου.

 

 

 

 

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                     ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια οχήματος(4Χ4)         

                                                                                    άμεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    επέμβασης με δεξαμενή για

                                                                                    κάλυψη

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2011                          δράσεων πυροπροστασίας ¨

                                                                

                                                         

 

                                            Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

 

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει προμήθεια και προσκόμιση  ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου οχήματος 4Χ4, αποτελούμενο από το κυρίως όχημα και την υπερκατασκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Αλεξ/πολης.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, κατά  την  παράδοση  του  οχήματος, θα έχει την  υποχρέωση  έκδοσης  άδειας  κυκλοφορίας  και  πινακίδων του οχήματος. 

Το  όχημα  θα  φέρει  όλα  τα απαραίτητα από  τον  Κ.Ο.Κ.  συστήματα  και  θα  παραδοθεί  πλήρες  στο  Δήμο  Αλεξανδρούπολης,  όπου  από  τον  Ανάδοχο  και  σε  αρμόδιο  υπάλληλο του  Δήμου  θα  υποδειχθεί  ο  τρόπος  λειτουργίας  του.

Οι  συνδιαγωνιζόμενοι,  εκτός  από την  κυρίως  Οικονομική  Προσφορά  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  και  Τεχνική  Προσφορά,  που  θα  περιλαμβάνει :

α)  αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  για  όλα  τα  συστήματα  του  οχήματος  και

β)  τεχνικά  έντυπα  (PROSPECTUS)

Tα  έντυπα,  που  θα  συνοδεύουν  το  μηχάνημα  με  ποινή  μη  παραλαβής  του,  είναι :

-  Βιβλίο  οδηγιών  χρήσης  και  συντήρησης  στην  Ελληνική  γλώσσα.

-  Εγχειρίδιο  ανταλλακτικών  εικονογραφημένο.            

Η  προμήθεια  έχει  πίστωση  εξασφαλισμένη  στον  Κ.Α. 15.7132.002, προερχόμενη από πόρους του προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και από ΣΑΤΑ.

Στην  προμήθεια  αυτή  ισχύουν  οι διατάξεις  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

 

 

                                                                     Αλεξ/πολη     02 /  11  /2011

 

                                                             -Ο-

                                                                                                ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                     ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                           ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια

                                                                   οχήματος(4Χ4)  άμεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    επέμβασης με

                                                                   δεξαμενή για κάλυψη

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2011                          δράσεων

                                                                   πυροπροστασίας ¨

                                                   

 

τεχνΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                                             

Το όχημα θα είναι καινούργιο, ημιφορτηγό, με κίνηση  στους τέσσερις τροχούς (4Χ4), γνωστού αναγνωρισμένου οίκου, με  ιπποδύναμη 100 έως 140 ΗΡ και θα αποτελείται από το κυρίως όχημα και την υπερκατασκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Το όχημα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και ελληνική νομοθεσία και θα φέρει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αποτελείται από το πλαίσιο με το θάλαμο οδήγησης, τη μεταλλική καρότσα με οπίσθια πόρτα και θα έχει μικτό βάρος περίπου 2. 800 kg.

Ο κινητήρας του θα είναι πετρελαιοκίνητος και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο θάλαμος οδήγησης θα έχει δύο πόρτες και δύο καθίσματα, θα διαθέτει επαρκή χώρο για αποθήκευση και μεταφορά εξοπλισμού πίσω από τα μπροστινά καθίσματα και θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού (air condition).

Το χρώμα του οχήματος θα επιλεγεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με την κατάσταση χρωματολογίου των κατατιθέμενων προσφορών και στις θύρες του θα αναγράφεται η επιγραφή ¨ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ¨

Ο κυβισμός της μηχανής του θα είναι περίπου 2.500 cm3.

Θα διαθέτει υδραυλικό  σύστημα  διεύθυνσης.

Θα συνοδεύεται από εφεδρικό τροχό, γρύλλο, τρίγωνο, πυροσβεστήρα, φαρμακείο και όλα  τα απαραίτητα από  τον  Κ.Ο.Κ.  συστήματα. 

Επίσης θα διαθέτει ηλεκτρονική σειρήνα, φάρο (περιστρεφόμενο φανό) και ηχοσύστημα (ράδιο - CD).

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από τη δεξαμενή νερού, το αντλητικό συγκρότημα και τον τυλικτήρα σωλήνα, τα οποία θα είναι τοποθετημένα στην καρότσα του οχήματος πάνω σε κοχλιωμένο πλαίσιο, έτσι ώστε να προσθαφαιρούνται εύκολα.

Η δεξαμενή θα είναι πλαστική, με χωρητικότητα περίπου 600 λίτρων. Θα είναι συνδεδεμένη μόνιμα με την αντλία του αντλητικού συγκροτήματος και θα διαθέτει ανθρωποθυρίδα με στεγανό κάλυμμα, ειδική διάταξη στην οροφή για την πλήρωσή της από υδροστόμια και κρουνό απομόνωσης στην πίσω πλευρά της.

Το αντλητικό συγκρότημα  θα είναι φορητό και θα φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE (Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές).

Ο κινητήρας του θα είναι  βενζινοκίνητος, ελάχιστης ισχύος 18 ΗΡ και η εκκίνησή του θα γίνεται με ηλεκτρική μίζα από τροφοδοσία συσσωρευτή χωρητικότητας 12V/20Ah, αλλά και με τράβηγμα σχοινιού.

Η αντλία του θα είναι φυγοκεντρική, μονοβάθμια και θα διαθέτει ένα υδροστόμιο άντλησης με φίλτρο, διαμέτρου 21/2 ¨ και ένα υδροστόμιο παροχής με κρουνό και βαλβίδα, διαμέτρου 21/2 ¨. Επίσης η αντλία θα διαθέτει και ένα υδροστόμιο παροχής διαμέτρου 1¨, που θα είναι συνδεδεμένο στον τυλικτήρα σωλήνα και άλλο ένα με την ίδια διάμετρο, για την πλήρωση της δεξαμενής από εξωτερική πηγή νερού καθώς και όλα τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας της.

Το συγκρότημα θα διαθέτει και χειροκίνητη αντλία με δυνατότητα προπλήρωσης και άντλησης νερού από φρεάτια , βάθους έως 7,5 μ. περίπου. Η άντληση θα γίνεται με σωλήνα 

διαμέτρου 21/2 ¨, συνολικού μήκους  περίπου 9  μέτρων.

Ο τυλικτήρας σωλήνα θα είναι μεταλλικός, εφοδιασμένος με πλαστικό σωλήνα 60  μέτρων, διαμέτρου 25 χιλ., όπου στο τελείωμά του θα συνδέεται με αυλό τύπου πιστολιού, με δυνατότητα εκτόξευσης νερού περίπου 20  μέτρα.

 Η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται επίσης από :

- Έναν εργάτη ηλεκτρικό (βίντσι) με συμπλέκτη ελεύθερης ολίσθησης, με δυνατότητα έλξης από 8000 Lbs (3630kg) και άνω και μήκος συρματόσχοινου περίπου 30 μέτρα.

-  Μία συλλογή εργαλείων για τη συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος.

-  Ένα πλαστικό δοχείο για τη μεταφορά καυσίμου, χωρητικότητας περίπου 10  λίτρων.

 

 

 

 

 

              ΕΘΕΩΡΗΘΗ

       Αλεξ/πολη   02 / 11 / 2011

 

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

Αλεξ/πολη  02/ 11 / 2011

 

 

                          -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

         ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

      ΜΗΧΑΝΟΛΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                             

 

     

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                     ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια οχήματος(4Χ4) 

                                                                                    άμεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    επέμβασης με δεξαμενή για

                                                                                    κάλυψη

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69/2011                          δράσεων πυροπροστασίας ¨

                                                                

 

 

                                 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

      

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε τρεις (_3_) μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

 

 

 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ

       Αλεξ/πολη  02 / 11 / 2011

 

              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

    

              ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

                      Αλεξ/πολη 02/11/2011

 

 

                                          -Ο-

                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

                  ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ