• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER. (15/6/2012 - 19/6/2012)
Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΒΑΝΤΑ, ΝΙΨΑΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER»                              

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 48/2012 μελέτη της εργασίας «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER».

                  

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται όσοι αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχα σχέδια ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ή έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών του ορεινού όγκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 19/06/2012 και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Λοιπά έγγραφα- δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πενταετή  τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχα σχέδια ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ή έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών του ορεινού όγκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

 

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   

                                                               ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΆΒΑΝΤΑ, ΝΙΨΑΣ, ΚΙΡΚΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να υποβάλει προτάσεις στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ομάδας τοπικής δράσης «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.». Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η Αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη του κεντρικού και νοτίου Έβρου για την συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων κατοίκων με την εφαρμογή τοπικού αναπτυξιακού σχεδίου το οποίο θα στηριχθεί στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα και την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού.

Με βάση την πρόσκληση του προγράμματος καθορίζονται οι απαιτήσεις για την υποβολή  προτάσεων σε αυτό. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις στον άξονα L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών» υποχρεούνται, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν σχέδια ολοκληρωμένων προσεγγίσεων συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών. Οι προτάσεις αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών έχουν ως αντικείμενο να προσδιορίσουν τμήματα ή στοιχεία του οικισμού για τα οποία βάσει ιστορικών, κοινωνικών στοιχείων και στοιχείων ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα θα προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει:

 • Αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και
 • Ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής

Στόχος είναι μέσω μιας μεθόδου ολοκληρωμένης προσέγγισης να υποδειχτούν παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να τον καταστήσουν πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αναλυτικά, οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν:

·      ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Γεωγραφική θέση του οικισμού, σύνδεση με άλλους οικισμούς, κ.λπ.
 2. Πολεοδομική αναγνώριση και ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και τη δόμηση του οικισμού
 3. Ιστορική αναφορά, πολιτισμικό πλαίσιο και πολιτιστικοί πόροι
 4. Γενική αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, γεωλογικά, γεωτεχνικά και γεωμορφολογικά στοιχεία εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, πηγές κ.λπ.)
 5. Γενική αναγνώριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πληθυσμός, απασχόληση, οικονομικές δραστηριότητες, δόμηση κ.λπ.)
 6. Περιγραφή της δομής του οικισμού (δομή του οικισμού, όρια οικισμού, χρήσεις γης, περιοχές προστασίας ή ειδικών δεσμεύσεων, δίκτυο κυκλοφορίας - στάθμευσης)
 7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς - κοινόχρηστοι χώροι
 8. Δίκτυο υποδομών
 9. Ποιοτική αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης κοινόχρηστων χώρων και εξοπλισμό τους
 10. Καταγραφή αξιόλογων στοιχείων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (κοινόχρηστοι χώροι, παραδοσιακά στοιχεία, κτίρια, διαδρομές, φυσικοί πόροι κ.λπ.)
 11. Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και λειτουργικών προβλημάτων – Συμπεράσματα από την αξιολόγηση των στοιχείων της αναγνώρισης – Προοπτικές και κριτήρια ανάπτυξης

·      ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

 1. Γενική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων με βάσει τα στοιχεία της καταγραφής και της ανάλυσης με έμφαση στα αισθητικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία – Τεκμηρίωση
 2. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων
 3. Ιεράρχηση των Προτεινόμενων Έργων

Ιεραρχημένο σχέδιο παρεμβάσεων διαμόρφωσης, βελτίωσης, αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων (ενοποίηση, αισθητική αναβάθμιση, λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων), βελτίωση και επέκταση του εξοπλισμού, της μορφής και της αισθητικής κοινωφελών εγκαταστάσεων και χώρων στην περιοχή αναβάθμισης, καθώς και προτάσεις παρεμβάσεων για τις όψεις αξιόλογων κτηρίων. Βασικό στοιχείο ιεραρχημένο των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα αποτελέσει η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οικισμού με όρους υγιεινής, κυκλοφορίας και μετακίνησης και προϋποθέσεις για ποιοτική και οικονομική ανάπτυξη.

·      ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

·      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

·      ΧΑΡΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 1. Γενικοί Αναγνωριστικοί Χάρτες κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. Β (1,3,5,6)
 2. Χάρτης χρήσεων γης κλ. 1:1000 (με επισήμανση των αξιόλογων φυσικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυκλοφορία – στάθμευση).
 3. Χάρτης κλ. 1:1000 (Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ενδιαφέροντα σημεία θέας κ.λπ.)
 4. Χάρτης κλ. 1:1000 (ποιοτική κατάσταση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.)
 5. Χάρτης κλ. 1:1000 ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινόχρηστων χώρων
 6. Χάρτης κλ. 1:1000 υφιστάμενων υποδομών (φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.)
 7. Χάρτης κλ. 1:1000 προτεινόμενων περιοχών ή στοιχείων παρεμβάσεων (έργων) και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 8. Φωτογραφική τεκμηρίωση του οικισμού

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να υποβάλει προτάσεις στον άξονα L322 για έργα που βρίσκονται στους οικισμούς Κίρκης, Νίψας, Άβαντα, Πεύκων και Κοίλων. Για τους οικισμούς αυτούς πρέπει να επισυνάψει στο φάκελο υποψηφιότητας σχέδια ολοκληρωμένων προσεγγίσεων συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να αναθέσει τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και τη σύνταξη προτάσεων συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης για τους οικισμούς Κίρκη, Νίψα, Άβαντας, Πεύκα και Κοίλα, έτσι ώστε να ωριμάσει φακέλους .

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχα σχέδια ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ή έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών του ορεινού όγκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Για την εργασία (Π.Υ.) σχετικά με την «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER» υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 00.6112.002 ποσού 19.500,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

 

                                                                                         

                                                                                        

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασσα

           Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                      Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                    Ο Προϊστάμενος

     της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                               

                 Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

           ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                         με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄           


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΗΚΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε ευρώ €)

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ €)

 

1

Σύνταξη πρότασης  Συνολικής Θεώρησης οικισμού Κίρκης

Κατ’ αποκ.

1

2439,03 €

560,97€

2

Σύνταξη πρότασης Συνολικής Θεώρησης Οικισμού Νίψας

Κατ’ αποκ.

1

4.471,55€

1.028,45€

3

Σύνταξη πρότασης  Συνολικής Θεώρησης Οικισμού Πεύκων

Κατ’ αποκ.

1

2.032,52€

467,48€

4

Σύνταξη πρότασης  Συνολικής Θεώρησης Οικισμού Άβαντα

Κατ’ αποκ.

1

5.284,56€

1.215,45€

5

Σύνταξη πρότασης  Συνολικής Θεώρησης Οικισμού Κοίλων

Κατ’ αποκ.

1

1.626,02€

373,98€

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

15.853,68€

Φ.Π.Α. 23 %

3.646,31€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

19.500,00€

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασσα

           Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                      Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                    Ο Προϊστάμενος

     της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

                 Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

           ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                         με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 48/2012       

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER.

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο  1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας αφορά στην «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών Άβαντα, Νίψας, Κίρκης, Πεύκων και Κοίλων στο πλαίσιο ωρίμανσης φακέλων για υποβολή στο πρόγραμμα LEADER».

 

Άρθρο 2ο :      Διατάξεις που ισχύουν

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α)
 • του ΠΔ 28/80
 • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄)

 

Άρθρο 3ο :      Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.    Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης.

β.    Η συγγραφή υποχρεώσεων.

γ.     Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές

δ.    Η Σύμβαση

Άρθρο 4ο :      Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η προθεσμία περαίωσης της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται το αργότερο έως τις 2/7/2012

           

 

Άρθρο 5ο :      Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

 

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  (Π.Υ.) και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

 

Άρθρο 6ο:       Υποχρεώσεις του εντολέα

 

Ο εντολέας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον εντολοδόχο και να τον εφοδιάζει με όλα τα μέσα και τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της ανατιθέμενης εργασίας (Π.Υ.)

 

 

Άρθρο 7ο :      Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

            Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 

Άρθρο 8ο :      Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

 

Άρθρο 9ο :      Τρόπος πληρωμής - Εγγύηση

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 19.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η καταβολή του παραπάνω ποσού θα γίνει εφάπαξ, με την παράδοση όλων των παραδοτέων και ύστερα από την έκδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών του εντολοδόχου.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

 

Άρθρο 10ο :    Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 11ο:     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

 

                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Η συντάξασσα

           Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                      Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                    Ο Προϊστάμενος

     της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                               

                 Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

           ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                         με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄