• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA (15/6/2012 - 19/6/2012)
Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA»                              

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη. 47/2012 μελέτη της εργασίας «Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υπ’ αριθμ ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA».

                   

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται όσοι αποδεικνύουν ότι διαθέτουν:

 • Εμπειρία σε έργα τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (URBAN - ΠΕΠ), συγγραφή επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμπραξη ιδιωτικού - δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ) και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Δήμο.
 • Εγκατεστημένο και σε ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 τουλάχιστον για 10 χρόνια.
 • Ομάδα έργου που να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα, με 10ετή επαγγελματική δραστηριοποίηση με συμμετοχή στην υλοποίηση έργων των Δήμων στα παραπάνω αντικείμενα.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 19/06/2012 και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Λοιπά έγγραφα- δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν

 • Εμπειρία σε έργα τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (URBAN - ΠΕΠ), συγγραφή επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμπραξη ιδιωτικού - δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ) και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Δήμο.
 • Εγκατεστημένο και σε ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 τουλάχιστον για 10 χρόνια.
 • Ομάδα έργου που να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα, με 10ετή επαγγελματική δραστηριοποίηση με συμμετοχή στην υλοποίηση έργων των Δήμων στα παραπάνω αντικείμενα.

 

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

 

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   

                                                                      ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : «Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

            

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012       

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Χρηματοδότηση Έργων στα Πλαίσια του Προγράμματος JESSICA με ημερομηνία 8/5/2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης επενδύουν σε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ή/και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης και πρέπει να πληρούν σωρευτικά τους ακόλουθους γενικούς όρους και προϋποθέσεις:

- να αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αειφόρου αστικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών ή/ και κοινωνικών ή/

και περιβαλλοντικών ωφελειών,

- να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων,

- να διαθέτουν αρτιότητα και αξιοπιστία από πλευράς επιχειρηματικού σχεδίου και

ταμειακών ροών καθώς και σχετική επιχειρηματική εμπειρία από πλευράς φορέα υλοποίησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης,

- να παρουσιάζουν πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες και να δύνανται να αποπληρώσουν την συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν, και η αναμενόμενη κερδοφορία τους με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο χωρίς τη στήριξη των πόρων του JESSICA να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται βιώσιμα και ελκυστικά για επένδυση χωρίς την παρεχόμενη χρηματοδότηση από το JESSICA.

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τις παρακάτω φάσεις:

 

1) Έλεγχος επιλεξιµότητας έργων και φορέων

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την καθοδήγηση και το συντονισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού στην επιλογή των έργων ώστε αυτά να εμπίπτουν στα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την υποβολή της πρότασης, καθώς και θα συνδράμει στον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης των έργων

 

2)Υποστήριξη του Δήμου στην Υποβολή της αίτησης Χρηματοδότησης

Η πρόταση περιλαμβάνει Αίτηση Χρηματοδότησης προς το ΤΑΑΑΜΘ και συνοδεύεται από φάκελο της πρότασης, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 της Πρόσκλησης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει σε κάθε στάδιο υποβολής της πρότασης την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου για την εξασφάλιση της αρτιότητας του φακέλου υποψηφιότητας.

 

3)Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση

Ο ανάδοχος θα τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα ή μη του προτεινόμενου αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου και η δυνατότητα του έργου να επιστρέψει τους πόρους χρηματοδότησής του.

Το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και να τεκμηριώνει ότι το έργο παρουσιάζει, πριν από οποιαδήποτε προεξόφληση, θετικές σωρευτικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ώστε να δύναται να αποπληρώσει εντός χρονικής περιόδου μέγιστης διάρκειας 20 ετών από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με το ΤΑΑΑΜΘ, όλα τα κεφάλαια που θα επενδυθούν σε αυτό, και η αναμενόμενη κερδοφορία του χωρίς τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ είναι χαμηλότερη από εκείνη που συνήθως απαιτείται από την αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται βιώσιμο και ελκυστικό για επένδυση χωρίς την παρεχόμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑΑΜΘ.

 

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα του έργου θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 1 έως 18 της σχετικής πρόσκλησης του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης ΑΜΘ και θα είναι σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και τα σχετικά υποδείγματα. Παραδοτέα του έργου αποτελούν:

 

 1. Αναλυτική περιγραφή του έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου)
 2. Προϋπολογισµός έργου, προϋπολογισμός υποέργων και τεκμηρίωση κόστους
 3. Μέθοδος Υλοποίησης του Έργου (δημόσιο έργο, ιδιωτικό έργο, Σ∆ΙΤ, σύμβαση παραχώρησης, άλλο) και σύντομη περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (θεσμικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί)
 4. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής παρέμβασης (ταυτότητα και φυσιογνωμία περιοχής, κυριότερα προβλήματα και ελλείψεις)
 5. Σκοπιμότητα του έργου με βάση τις προτεραιότητες του JESSICA και τους στόχους του ΑΠ 9 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (ανάγκες που αντιμετωπίζονται, τεκμηρίωση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων του ΑΠ 9 του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης)
 6. Στοιχεία κυριότητας ακινήτων (αναλυτική αναφορά στον τρόπο εξασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης ή του ακινήτου για την υλοποίηση του έργου)
 7. Φάση / Στάδιο Ωριμότητας Έργου και Χρονοδιάγραμμα Ωρίμανσης του έργου (προσδιορισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση του έργου -απαραίτητες κύριες και βοηθητικές μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, επιλογή ιδιώτη εταίρου, περιγραφή της προόδου υλοποίησής τους καθώς και αρχική εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της ωρίμανσης του έργου κ.α.)
 8. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου (Διάγραμμα GANTT με ανάλυση σε όλες τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης οριστικών μελετών, απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, επιλογής ιδιώτη εταίρου, κατασκευής και οριστικής παραλαβής του έργου)
 9. Ανάλυση της αγοράς στην οποία θα δραστηριοποιηθεί µέσω της λειτουργίας του έργου ο φορέας (δομή και μέγεθος αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, τιμές αγοράς, τάσεις)
 10. Σχέδιο marketing (ακριβής προσδιορισμός της αγοράς / στόχου και σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη των στόχων marketing, σχέδιο για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, την ανάπτυξη εξω-επιχειρησιακών συνεργασιών, το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων, την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, σχεδιασμός των ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών επικοινωνίας της επιχείρησης με το περιβάλλον της)
 11. Σχέδιο Διοίκησης του Έργου  (αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο φορέας προτίθεται να διοικήσει τόσο την κατασκευή όσο και τη λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου, ανάπτυξη του λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης και της οργανωτικής δομής της σε υψηλό επίπεδο, προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου)
 12. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός  (περιορισμοί και παραδοχές του οικονομικού μοντέλου, προβλέψεις ταμειακών ροών 20ετίας, αποτελέσματα, οικονομικές καταστάσεις, εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας IRR και περιόδου αποπληρωμής, ανάλυση κινδύνων, βασικά συμπεράσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αναλυτική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αξιοποίησης χρηματοδότησης από το JESSICA

 

 Ο Ανάδοχος προκειμένου ν΄ αναλάβει το έργο πρέπει να διαθέτει:

 • Εμπειρία σε έργα τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης (URBAN - ΠΕΠ), συγγραφή επιχειρησιακών σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμπραξη ιδιωτικού - δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ) και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για Δήμο.
 • Να διαθέτει εγκατεστημένο και σε ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 τουλάχιστον για 10 χρόνια.
 • Η ομάδα έργου να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα, με 10ετή επαγγελματική δραστηριοποίηση με συμμετοχή στην υλοποίηση έργων των Δήμων στα παραπάνω αντικείμενα.

 

                                                                       

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         Η συντάξασσα

    Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                  Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                Ο Προϊστάμενος

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

          Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

  ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

Περιγραφή

Τιμή Μονάδας

Δαπάνη με Φ.Π.Α 23%

1.

 «Υποστήριξη Δήμου Αλέξ/πολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

16.260,16

3.739,84

 

 

Σύνολο

20.000,00€

 

 

                                                                       

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         Η συντάξασσα

    Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                  Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                Ο Προϊστάμενος

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                            

                                                                                               

          Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

  ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012         

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 47/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη Δήμου Αλεξανδρούπολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

.

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην Υποστήριξη Δήμου Αλέξ/πολης στην ωρίμανση φακέλου για υποβολή στο πρόγραμμα JESSICA»

 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν .3731/08
 • το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • του ΠΔ 28/80
 • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.  Ο προϋπολογισμός της  μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

  

Το  έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2012.

 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει την ομάδα διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία   κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία

 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών

 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 

 

       

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση όλων των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.         

 

 

 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          Η συντάξασσα

    Αλεξανδρούπολη 14.06.2012                                  Αλεξανδρούπολη 14.06.2012

 

                Ο Προϊστάμενος

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                                             

                                                                                              

          Κατσιάνης Αθανάσιος                                                   Καδόγλου Μαριάννα

  ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού                                  ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού

                με βαθμό Β΄                                                                  με βαθμό Ε΄