• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» (18/6/2012 - 10/7/2012)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ           

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                       ΕΡΓΟ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                         ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αρ. Μελ. : 17/2012

                                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  14/6/2012

                                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ.                         45233                                                                                                                                    

 

                                            

                                                    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

 

Ο δήμαρχος Αλεξ/πολης  διακηρύσσει ότι την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα   Τρίτη.. και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του δήμου θα διεξαχθεί με ανοιχτή δημοπρασία με το σύστημα : προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες  επί τοις εκατό , άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/85, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν2372/96, Ν.2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 210/97,  κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα άρθρο 4β του Νόμου 3669/2008 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία  ΕΡΓΑ OIKOΔΟΜΙΚΑ Και ΠΡΑΣΙΝΟΥ  με προϋπολογισμό 101.468,69  Ευρώ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης      17 /2012 της Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Αλεξ/πολης  Ν.Έβρου ανέρχεται στο ποσό 101.468,69 Ευρώ.  (χωρίς αναθεώρηση,  και Φ.Π.Α)   και στο ποσό  126.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (Διακήρυξη,Προϋπολογισμό,Τιμολόγιο,Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του δήμου  Αλεξ/πολης, μέχρι τις 05/07/12.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

-     Κατηγορίας Α1, Α2, 1ης & 2ης τάξης εντός νομού για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,

-          Κατηγορίας Α1, Α2, 1ης τάξης εκτός νομού για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΚΑΙ       -     Κατηγορίας  Α1, Α2, 1ης τάξης εντός εκτός νομού κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α δηλαδή 2.030,00 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το δήμο. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον ( 210) διακόσιων δέκα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι  (60) εξήντα  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξ/πολης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από  την τεχνική υπηρεσία του δήμου Αλεξ/πολης τηλ.2551064129 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τεύχη  δημοπράτησης  και  έντυπα  προσφοράς  στην τεχνική υπηρεσία του δήμου.

 

 

 

 

                                                                                                  

Αλεξ/πολη   14 / 06 / 2012

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Λαμπάκης Ευάγγελος