• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» (21/6/2012 - 2/7/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                               

Δ/ΝΣΗ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :     21 / 2012                                                      

Αλεξανδρούπολη      - 06- 2012

Αρ. πρωτ.         

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το αρθ.29 του Ν.3669/08 καθώς και τα άρθρα 5,15,16 του ιδίου Νόμου και αρθ.3 και 25 του Π.Δ.609/1985 και με τις διατάξεις Ν.1418/84 περί εκτελέσεως «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν,

για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ».

Προϋπολογισμός έργου: 30.000,00 με τον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του παραπάνω έργου είναι η επισκευή των πεζοδρομίων, η οποία θα περιλαμβάνει αντικατάσταση καταστραμμένων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίων, σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης σποραδικά, αλλά και η κατασκευή νέων πρόχυτων κρασπέδων και νέων πλακοστρώσεων ,σε μεγαλύτερη έκταση ,όπου απαιτείται. 

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Αλεξ/πολη. Πληροφορίες στο τηλ. 2551064129 αρμόδιος υπάλληλος Καρκάνη Παρασκευή.

1.      ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να παρουσιασθούν στην επιτροπή Διαγωνισμού στην αίθουσα Δ.Σ του Δήμου  Αλεξ/πολης στις 2 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.(Λήξη υποβολής προσφορών), με τα δικαιολογητικά και σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

            2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία έργων σε τάξεις  Α1, Α2 και 1ης για έργα Οικοδομικά   ή Οδοποιίας με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες  εντός και εκτός νομού, καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

 

 

   3.EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

       Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους , κατά τους όρους του αρθ.24 του Ν.3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό  2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή στο ποσό των τετρακόσια εννενήντα ευρώ (490,00 €) και χρόνο ισχύς αυτής το λιγότερο ένα (1) μήνα.

 

       4.Το έργο χρηματοδοτείται από Έκτατη Επιχορήγηση άρθρου 27 του Ν.3756/09.

 

       5.Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού και το πρακτικό θα εγκριθούν από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αλεξ/πολης.

 

 

 

 

-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ