• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ (21/6/2012 - 26/6/2012)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  54  /2012

           Έργο:«Προμήθεια  λοιπών

                    εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές»

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την:« Προμήθεια λοιπών εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές ».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  9.827,70€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα  μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν  πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι   ημέρα  Τετάρτη 27/6/2012 και  ώρα  11 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  έως ώρα 11(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την  Τρίτη 26/6/2012.

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

    α) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   β)Οικονομική προσφορά

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :  54  / 2012

     Έργο:«Προμήθεια  λοιπών

     εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, θα προβεί στην προμήθεια διαφόρων υλικών, προκειμένου να προμηθευτεί το συνεργείο παιδικών χαρών με τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως ένσφαιρους  τριβείς

(ρουλεμάν) , κουζινέτα  και αλυσίδες ,  για την συντήρηση των οργάνων  στις  παιδικές  χαρές  του  νέου Καλλικρατικού Δήμου  (μύλοι , κούνιες κ.λ.π.), όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

            Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.827,70με το Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 με  Κ.Α 35.6662.003.    

 

 

 

 

                                                                                                              Αλεξανδρούπολη    21 / 6 /2012

                                                                                                                                  -O-

                                                                                                                           ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                                                 ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :   54   / 2012

  Έργο:«Προμήθεια  λοιπών

  εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές»

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

 

1

Ένσφαιρος  τριβέας

(ρουλεμάν)  σταθερός

80*40*18mm , για μύλο

 

 

τεμ

45

20,00

900,00

 

2

Ένσφαιρος  τριβέας

(ρουλεμάν) κωνικός

76*38*26mm , για μύλο

 

 

τεμ

45

30,00

1350,00

 

3

Κουζινέτο πλήρες  από  χαλυβδοσωλήνα  πάχους 5mm , για  κούνια

 

 

τεμ

100

35,00

3500,00

 

4

Αλυσίδα    5mm , για

κούνια  παίδων

 

 

τεμ

28

40,00

1120,00

 

5

Αλυσίδα    5mm , για

κούνια  νηπίων

 

 

τεμ

28

40,00

1120,00

ΣΥΝΟΛΟ

7990,00

Φ.Π.Α 23%

1837,70

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

9827,70

 

 

 

 

 

               Αλεξανδρούπολη   21 / 6 /2012                                                       Αλεξανδρούπολη   21 / 6 /2012

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                     

             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                       

 

 

                                                                                  
         ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                        ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :  54   / 2012

               Έργο:«Προμήθεια  λοιπών

          εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές»

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 1. Ένσφαιρος  τριβέας (ρουλεμάν)  σταθερός  80*40*18mm , για μύλο:

Ένσφαιρος  τριβέας (ρουλεμάν)  σταθερός  με εσωτερική διάμετρο 40mm , πλάτος 18mm

και εξωτερική διάμετρο  80mm.To  ρουλεμάν προσαρμόζεται  σε  άξονα 40mm. H  όλη κατασκευή  του μύλου να έχει  εγκριθεί  από τον ΕΛΟΤ  κατά  τα  πρότυπα  ΕΝ1176 (μύλοι Τ300,Τ303,Τ304 και Τ305).  

 

 1. Ένσφαιρος  τριβέας (ρουλεμάν) κωνικός 76*38*26mm , για μύλο:

Ένσφαιρος  τριβέας (ρουλεμάν) κωνικός  με εσωτερική διάμετρο 38mm , πλάτος 26mm.

Περιμετρικά  να φέρει κυλινδρικά στοιχεία ενωμένα  μεταξύ τους  σχηματίζοντας κώνο.

            Στο κώνο προσαρμόζεται δαχτυλίδι  με πατούρα εσωτερικά ώστε να προσαρμόζεται και να

            κινείται το  ρουλεμάν. Το δαχτυλίδι να έχει εξωτερική διάμετρο 76mm.To  ρουλεμάν

            προσαρμόζεται  σε  άξονα 40mm. H  όλη κατασκευή  του μύλου να έχει εγκριθεί  από τον

            ΕΛΟΤ  κατά  τα  πρότυπα  ΕΝ1176 (μύλοι Τ300,Τ303,Τ304 και Τ305).   

 

 

 1. Κουζινέτο πλήρες  από  χαλυβδοσωλήνα  πάχους  5mm , για  κούνια

      Κουζινέτο  από  χαλυβδοσωλήνα  πάχους  5mm.Στην  άκρη  να  είναι προσαρμοσμένο

      Χαλυβδοέλασμα  με μία  οπή  για να μπορεί να αναρτηθεί η κούνια. Μέσα στο κουζινέτο να

      υπάρχει ένσφαιρος  τριβέας  (ρουλεμάν)  πρεσαρισμένος  με εξωτερική διάμετρο 42 ,

      εσωτερική 15mm και πλάτος 13mm.Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να

      είναι αυτολιπαινόμενο. Το κουζινέτο προσαρμόζεται σε βάση που είναι κατασκευασμένη  σε 

      στιλ πί από  χαλυβδοέλασματα  ST37 με δύο οπές Φ15 αντικριστά , ενώ ανάμεσα από οπές

      να περνάει γαλβανιζέ  κοχλίας Μ14 του οποίου στην άκρη να υπάρχει γκρόβερ και     

      περικόχλιο κλειστού τύπου. H  όλη κατασκευή  να έχει  εγκριθεί  από τον ΕΛΟΤ  κατά  τα 

      πρότυπα  ΕΝ1176 για  κούνιες.

 

 1. Αλυσίδα  πλήρες  5mm , για κούνια παίδων.

Η  αλυσίδα  να  είναι κατασκευασμένη  από  χάλυβα γαλβανισμένο  με  διατομή 5mm. Από την μία άκρη της προσαρμόζεται στο κουζινέτο με σύνδεσμο διατομής 6mm , ενώ  επάνω στο κάθισμα , η  οποία  είναι  σχήματος λάμδα , με  δύο συνδέσμους 5mm.Το συνολικό μήκος της  αλυσίδας  να  είναι   150cm  για κούνια παίδων. Η αλυσίδα να  έχει περάσει έλεγχο από τον ΕΛΟΤ κατά  το  πρότυπο ΕΝ1176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Αλυσίδα  πλήρες  5mm , για κούνια  νηπίων.

Η  αλυσίδα  να  είναι κατασκευασμένη  από  χάλυβα γαλβανισμένο  με  διατομή 5mm. Από την μία άκρη της προσαρμόζεται στο κουζινέτο με σύνδεσμο διατομής 6mm , ενώ  επάνω στο κάθισμα , η  οποία  είναι  σχήματος λάμδα , με  δύο συνδέσμους 5mm.Το συνολικό μήκος της  αλυσίδας  για κούνια νηπίων  να  είναι 130cm. Η αλυσίδα να  έχει περάσει έλεγχο από τον ΕΛΟΤ κατά  το  πρότυπο ΕΝ1176.  

 

 

            Αλεξανδρούπολη      21  /  6  /2012                                                            Αλεξανδρούπολη    21  /  6 /2012

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                    

               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                     

 

                                                                                  
          ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                               ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :   54   / 2012

  Έργο:«Προμήθεια  λοιπών

  εξαρτημάτων   για παιδικές χαρές»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια αρδευτικού υλικού  για  την προμήθεια  λοιπών εξαρτημάτων  εξοπλισμού συνεργείων παιδικών χαρών.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται  έως  τέλος  του  έτους.

 

 

 

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή .Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας , εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει , από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

 

 

               Αλεξανδρούπολη    21 / 6 /2012                                                               Αλεξανδρούπολη   21 / 6 /2012

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                    

             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &   ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                     

 

                                                                                 
          ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                               ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ