• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (7/8/2007 - 17/9/2007)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου:

«Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Αλεξανδρούπολης» 

 με κωδικό Ο.Π.Σ.: 117728


 Ο  Δήμος Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια  διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Αλεξανδρούπολης», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στόχος του έργου, σύμφωνα με τις τελευταίες μεθοδολογίες για την υλοποίηση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η ανάπτυξη Διαδραστικών (interactive) Γεωγραφικών Εφαρμογών για τους πολίτες και το Δήμο οι οποίες θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας χαρτογραφικών δεδομένων και θα συνδέουν τη χωρική με την περιγραφική πληροφορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Αλεξανδρούπολης» είναι η προμήθεια των αναγκαίων υποδομών σε υλικό και λογισμικό συστήματος καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών για την δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης . Οι εφαρμογές που πρόκειται να προσφέρει το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα προορίζονται είτε για χρήση εσωτερική από το προσωπικό του Δήμου ή για χρήση από τους Πολίτες μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου, η οποία προσφέρει ενημερωτικό περιεχόμενο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 1ου, 2ου, 3ου και (πιλοτικά) 4ου επιπέδου προς πολίτες και επιχειρήσεις και αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή άλλων ιστοσελίδων που έχει ήδη αναπτύξει ο Δήμος.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 148/2005  του Ε.Π. 'ΚτΠ' (κωδικός ΟΠΣ έργου: 117728) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 347.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 291.596,64  ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

 Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 07/08/2007 έως 17/07/2007

Στοιχεία επικοινωνίας

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Τμήμα Πληροφορικής-Μηχανοργάνωσης και Τηλεπικοινωνιών (κος Καδόγλου Κωνσταντίνος τηλ 2551064100, 2551064101 , email