• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης» (4/7/2012 - 20/7/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 306

Αλεξανδρούπολη 681 00

Πληροφορίες : Καδόγλου Μαριάννα  

Τηλ. 2551064175

Fax : 255164214

E-mail : mka@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη:  04/07/2012

                                                                                    Αρ. Πρωτ:  50146      

                                                                                   Α.Μ.:…62/2012….

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ διαγωνισμού

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ με τον γενικό τίτλο

«Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης»

Που περιλαμβάνει τις δράσεις 

1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

του έργου

«Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET»

στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1. Υποστήριξη και Ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού /Υποστήριξη Προπαρασκευαστικών Δράσεων εν όψει της Ανοικτής Αγοράς Εργασίας

ΚΩΔ. Έργου: 2011ΕΠ33180052

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου:  31.050,00€  (τριανταμία  χιλιάδες πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%

Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 20/07/2012, 11:00 πμ

Τόπος Διαγωνισμού: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη 68100

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡ0 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 4
ΑΡΘΡΟ 3° - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ 5
ΑΡΘΡΟ 4° - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 6
4.1 Εισαγωγικές πληροφορίες - Περιγραφή του Έργου 6
4.2 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου 6
4.3 Παρακολούθηση και παραλαβή της παροχής υπηρεσιών 11
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11
ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 11
ΑΡΘΡΟ 7° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12
ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 12
ΑΡΘΡΟ 9° - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14
ΑΡΘΡΟ 10° - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14
Άρθρο 11ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 15
ΑΡΘΡΟ 12° - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18
ΑΡΘΡΟ 13° - ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18
ΑΡΘΡΟ 14° - ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19
ΑΡΘΡΟ 15ο –ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΙΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 20
ΑΡΘΡΟ 16° - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20
ΑΡΘΡΟ 17° - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20
ΑΡΘΡΟ 18° - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21
18.1 Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 21
18.2 Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 22
18.3 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 23
ΑΡΘΡΟ 19° - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24
19.1 Στοιχεία αξιολόγησης 24
19.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 25
19.3 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 26
19.4 Τελική Αξιολόγηση Προσφορών 26
ΑΡΘΡΟ 20ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 26
ΑΡΘΡΟ 21° - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26
ΑΡΘΡ0 22ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27
ΑΡΘΡ0 23ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28
ΑΡΘΡ0 24ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28
ΑΡΘΡΟ 25ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29
ΑΡΘΡ0 26ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡ0 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68100  (τηλ. 2551350175, fax 2551350142) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το παρακάτω κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης» του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013

 

ΑΡΘΡΟ 2- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις:
 • Του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 • Του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004» με τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού
 • Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2083/2005 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων.
 • Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 • Των Κοινοτικών Κανονισμών (EΚ) 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006, 1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 και 718/2007, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την έγκριση της αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2007-2013.
 • Το Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.
 • Του Ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 178/1997).
 • Του Ν. 3310/2005(Φ.Ε.Κ.30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/10.11.2005).
 • Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010, ΦΕΚ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις υπ’ αριθμό 560/2009, 685/2009 & 967/2009 Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Tον από Ιούνιο 2011 «Οδηγό Ελέγχου των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών & Νομικών τους Προσώπων» του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.
 • Την από 14-03-2011/ Β1.32.05 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.
 • Την υπ’ αριθμ. …../2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου με τον γενικό τίτλο  «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης» που περιλαμβάνει τις δράσεις 1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking»  στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».

ΑΡΘΡΟ 3° - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 31.050,00€  (τριανταμία  χιλιάδες πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%

Η δαπάνη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013.

 

ΑΡΘΡΟ 4° - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Εισαγωγικές πληροφορίες - Περιγραφή του Έργου

 

Το έργο «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας Αλεξανδρούπολης-Σμόλιαν μέσω της εφαρμογής μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης στους συμμετέχοντες δήμους. Συνδυάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ενότητες για τον τοπικό πληθυσμό χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογιών, οδηγώντας έτσι στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι ειδικοί στόχοι που συνοδεύουν τον κύριο στόχο είναι:

1) να συλλεχθούν και να κατανοήσουμε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικότητας με βάση τις τοπικές ανάγκες και τους περιορισμούς,

2) η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού όσον αφορά τα προσόντα του σε συνάρτηση με την ανοικτή αγοράς εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή

3) η μελέτη και η διευκόλυνση της πρόσβασης των Ελλήνων και Βούλγαρων πολιτών στις αγορές εργασίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας,

4) η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των εταίρων

5) ο προσδιορισμός αναγκών για την αποτελεσματική διαχείριση σε δημοτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων τουριστικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας

6) η ανάπτυξη web-based προγραμμάτων κατάρτισης

7) η ανάπτυξη εκστρατειών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση / συμμετοχή των τοπικών φορέων και των φορέων χάραξης πολιτικής για την αναγκαιότητα στήριξης των τοπικών αναπτυξιακών προσπαθειών για επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.249.351,56€. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.

4.2 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου

To αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση του παρακάτω υποέργου και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει την αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία/ μέσα καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, αφορά στην υλοποίηση του υποέργου με τον γενικό τίτλο «Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης» που περιλαμβάνει τις δράσεις:

 

1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία (Translations and Interpretations of the project)

2.1– Συνεντεύξεις τύπου (Press conferences)

2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος (Press releases for the implementation of the project)

2.3– Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

2.5–Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας (Workshops promoting entrepreneurship methods)

6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση (Info days for promotion of the elaborated e-learning modules)

6.2 – ΔικτύωσηΟργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Networking – Organization of Joint Forum for educational and training organizations)

Αναλυτικά, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Δράση 1.4: Μεταφράσεις – Διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά και βουλγάρικα και το αντίθετο για το πρόγραμμα.

Μετάφραση.  Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα μετάφρασης έως και 170 σελίδων συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η μετάφραση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες μεταφραστές.

Διερμηνεία. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα διερμηνείας έως και 80 ωρών συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η διερμηνεία πρέπει να γίνει από επαγγελματίες διερμηνείς.

Δράση 2.1: Συνεντεύξεις τύπου. Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δύο (2) συνεντεύξεων τύπου στην Αλεξανδρούπολη σχετικά με το έργο, μία στην έναρξη του έργου και μία στο κλείσιμο σε χρόνο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στις ως άνω εκδηλώσεις θα παραστούν εκπρόσωποι τύπου από την Ελλάδα και την Βουλγαρία και οι εκπρόσωποι του Έλληνα εταίρου.

Για την υλοποίηση της κάθε συνέντευξης τύπου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Μίσθωση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1 μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Τον ορισμό ενός συντονιστή για την υλοποίηση των συνεντεύξεων για 2 μέρες
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων για πενήντα (50) άτομα: Πρόσκληση, φάκελος με ενημερωτικό υλικό σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τις δράσεις που υλοποιούνται και τους στόχους που θέτει. Το περιεχόμενο και η μορφή του έντυπου υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Παροχή υπηρεσιών catering, για πενήντα (50) άτομα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 2.2: Δελτία Τύπου. Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή τεσσάρων (4) δελτίων τύπου για τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικά και περιφερειακά, για την δημοσιοποίηση του έργου και των επί μέρους δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου και θα τα αποστείλει σε όλα τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθμοί). Επίσης, ο Ανάδοχος θα συλλέξει τα σχετικά με το έργο δημοσιεύματα, θα τα αρχειοθετήσει και θα δημιουργήσει ένα λεύκωμα δημοσιότητας.

Το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου, η χρονική περίοδος αποστολής και τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα αποσταλούν, θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Δράση 2.3: Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter). Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή και προώθηση  χιλίων (1000) ενημερωτικών δελτίων. Θα γίνουν  τέσσερις (4) εκδόσεις από διακόσια πενήντα 4Χ(250) Δελτία.

Τα ενημερωτικά δελτία θα είναι ηλεκτρονικά και ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το πρότυπο για τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα δελτία θα είναι μεγέθους Α4 έγχρωμο, 3 σέλιδο. Το περιεχόμενο του εκάστοτε αρχείου θα ορίζεται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα προετοιμάζεται αναλόγως από τον Ανάδοχο.  Η αποστολή θα γίνει σε λίστα παραληπτών που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα αρχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Δράση 2.5: Οργάνωση εργαστήρια (Workshops) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση δύο (2) εργαστηρίων που θα γίνουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια δύο (2) μέρες.

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Η οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 4 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων (Πρόγραμμα, Πρόσκληση, banners, αφίσες). O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η προετοιμασία φακέλου με ενημερωτικό υλικό για 20 άτομα. Το περιεχόμενο και η μορφή του υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η φιλοξενία έως δέκα (10) ατόμων για μία (1) μέρα
 • Η εξασφάλιση της μεταφοράς των φιλοξενούμενων
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.1: Ενημέρωση σχετικά με τις ενότητες e-learning. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ημερών ενημέρωσης (info days) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η οργάνωση της κάθε ημέρας ενημέρωσης περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Την εύρεση εισηγητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στις info-days
 • Το σχεδιασμό ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και την εκτύπωση σε 900 αντίτυπα. Το περιεχόμενο και η μορφή θα οριστούν σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης  για 1 μέρα
 • Παροχή υπηρεσιών catering για 1 μέρα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.2: Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση ενός (1) κοινού φόρουμ διάρκειας δύο (2) ημερών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το φόρουμ θα απευθύνεται σε οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα έχει ως αντικείμενο:

 • Τη δια βίου μάθηση
 • Την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας
 • Την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης

 

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • O σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Η εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 2 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων. O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η  φιλοξενία έως είκοσι (20) ατόμων για δύο (2) μέρες
 • Η γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπηρεσίες μετάφρασης
 • Η μεταφορά των φιλοξενούμενων
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

Ελάχιστα Παραδοτέα έργου:

1.      Έως και 170 σελίδες μεταφρασμένες

2.      Έως και 80 ώρες διερμηνεία

3.      Οργάνωση δύο (2) Συνεντεύξεων Τύπου.

4.      Παραγωγή τεσσάρων (4) Δελτίων Τύπου.

5.      Παραγωγή χιλίων (1000) Ενημερωτικών Δελτίων.

6.      Οργάνωση δύο (2) εργαστηρίων προώθησης της επιχειρηματικότητας.

7.      Οργάνωση δύο (2) ημερών ενημέρωσης.

8.      Οργάνωση ενός (1) κοινού φόρουμ.

 

Χρονική διάρκεια : από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 06/05/2013

Το Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων είναι το παρακάτω:

Παραδοτέο

Χρόνος ολοκλήρωσης

Μεταφράσεις – Διερμηνεία

Έως 06/05/2013

Συνεντεύξεις τύπου

Έως 06/05/2013

Δελτία Τύπου

Έως 06/05/2013

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Έως 06/05/2013

Εργαστήρια (Workshops)

Έως 06/05/2012

Ημέρες ενημέρωσης (Info days)

Έως 06/05/2013

Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ

Έως 06/05/2013

 

Προϋπολογισμός : 31.050,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Ανάλυση Προϋπολογισμού:

Παραδοτέο

ποσό με ΦΠΑ (€)

Μεταφράσεις

1.700,00

Διερμηνεία

2.800,00

Συνεντεύξεις τύπου

2.400,00

Δελτία Τύπου

1.000,00

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

750,00

Εργαστήρια (Workshops)

8.700,00

Ημέρες ενημέρωσης (Info days)

3.000,00

Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ

10.700,00

Σύνολο

31.050,00

 

4.3 Παραλαβή της παροχής υπηρεσιών

Αρμόδιο όργανο για την παραλαβή της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων της, είναι η Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του ΠΔ 28/80, όπως έχει ορισθεί με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή τα παραδοτέα του έργου, έτσι όπως αυτά θα ορίζονται στην σχετική του σύμβαση.

Η παροχή υπηρεσιών παραλαμβάνεται προσωρινά ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρωτόκολλο χρηματοδότησης και  οριστικά μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή της από τον Ανάδοχο και την έκδοση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσες, από την Επιτροπή που ορίστηκε με την 52/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 5 -  ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Προκήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr.

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο Δήμο σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής (φαξ 2551064214).

ΑΡΘΡΟ 6 -  ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους, έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό 2551064214 με την ένδειξη «Ερωτήματα σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό» για την «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» του  έργου  BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει μέσα σε χρονικό διάστημα 2 εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,  οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

           Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

           Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

           Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

Κάθε συμμετέχων, νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και συμπληρωματικά του άρθρου 24 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ Α’ 236/1998) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ Α’ 226/1996), όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα εάν:

α) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

β) Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

γ) Έχουν καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.

δ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές.

ε) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

στ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ζ) Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, οι υποψήφιοι εις βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:

α)οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης,

β)τα νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 9° - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1)      Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.

2)      Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.

3)      Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς, κ.λπ.

4)      Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.

5)      Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.

6)      Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος του έργου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές.

7)      Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

8)      Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10° - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  προσφέροντες  θα  πρέπει  να  πληρούν  και  να  τεκμηριώνουν  επαρκώς,   με  ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Α) Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

-       επιχειρηματική δομή,

-       τομείς δραστηριότητας,

-       εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,

-       Ομάδα έργου που περιλαμβάνει

o   Ένα τουλάχιστον υπεύθυνο ομάδας έργου με εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχων των περιλαμβανόμενων στο έργο.

o   ένα τουλάχιστον επαγγελματία διερμηνέα (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) για τις γλώσσες Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά.

o   Ένα τουλάχιστον επαγγελματία μεταφραστή (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) για τις γλώσσες Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά

-       αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στελεχών ή συνεργατών και κατανομή των ρόλων τους στην παροχή των υπηρεσιών (σύσταση ομάδας έργου).

 

Β) Ότι διαθέτει εμπειρία

-       Στο σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και προγραμμάτων δημοσιότητας  και δημοσίων σχέσεων

-       Στη διοργάνωση ημερίδων, workshops, εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν κοινωνικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς Φορείς

-       Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG (A, C, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΙΙΙ, IVC, ΜED, SEE, Διασυνοριακής Συνεργασίας).

Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίμησης με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

ü  Μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου ή όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.

ü  Μέσω συνεργαζόμενου εμπειρογνώμονα ή μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

 

Άρθρο 11ο – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού αφορούν στα παρακάτω έγγραφα:

Α.   Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.

 

Ειδικότερα:

α) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νομικού προσώπου: Αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Απαιτείται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού με πρωτότυπη θεώρηση από την αρμόδια περί αυτού αρχή.

Για την έγκριση συμμετοχής και για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου).

β) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με το διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης.

Β. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δηλαδή ποσού χιλίων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (1.552,50€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα II της παρούσας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Οργανισμών η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, και να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

I.  Ο προσφέρων:

α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό,

β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα,

γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,

δ) δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου

ε) είναι φορολογικά ενήμερος

στ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος

ζ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.

II. Η υποβαλλόμενη προσφορά:

(α)  συντάχθηκε  σύμφωνα   με  τους  όρους  της  παρούσας   Προκήρυξης,   των  οποίων  ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται,

(β)  καλύπτει το σύνολο του έργου και

(γ)  τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή.

Δ. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης.

Ε. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων έργων, αντίστοιχων με το παρόν έργο, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας.

ΣΤ. Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

Ζ. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενα από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) για κάθε μέλος της Ομάδας έργου που δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του προσφέροντος. Στη συγκεκριμένη Υπεύθυνη δήλωση ο εξωτερικός συνεργάτης δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

 

ΑΡΘΡΟ 12° - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν προσωπικά ή με εκπρόσωπό στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την 20/07/2012 και ώρα 11:00 (ώρα αποσφράγισης προσφορών) ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 306, μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι την 19/07/2012. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

 

ΑΡΘΡΟ 13° - ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ελληνική γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα κατά το διαγωνισμό και η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης του Αναδόχου. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει όλα τα έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, προσφορές κλπ.) να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αλλοδαπών συμμετεχόντων, θα υποβληθούν και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Οι τυχόν αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι τίτλοι του έργου και των δράσεων μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική Γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 14° - ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, που υποβάλλει την προσφορά. Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί μέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του έργου:

«Λοιπές Δράσεις Υλοποίησης» του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: (20/07/2012)

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Δεν   πρέπει    να   χρησιμοποιηθούν   αυτοκόλλητοι    φάκελοι,    οι    οποίοι    είναι    δυνατόν   να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους. Οι Υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον τις επιμέρους ενδείξεις:

1.         Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 18.1 και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

2.         Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενά του περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 18.2 και πρέπει να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

3.         Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού. Περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων, με τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 18.3 και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.

Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, ευκρινώς, τη λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου. To περιεχόμενό του είναι επικρατέστερο του περιεχομένου του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι ευκρινώς γραμμένη και πρωτότυπα μονογραμμένη από τον νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης.

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται μέσω:

     ΕΛΤΑ

     Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier)

Όσες Προσφορές υποβληθούν με τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν μέχρι την προηγούμενη της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

     Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο –ΝΟΜΙΣΜΑ, ΤΙΜΕΣ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι τιμές των Προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

ΑΡΘΡΟ 16° - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μονομερώς από την αναθέτουσα, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 17° - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους Προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς αυτούς όρους έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Προσφέροντος. Ειδικότερα, οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι Προσφέροντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές δεν έχουν συνταχθεί με τους όρους των ανωτέρω παραγράφων, καθώς επίσης και προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 18° - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι, διαπιστώνεται η ύπαρξη εντός αυτού των επιμέρους φακέλων της Προσφοράς και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, ανοίγονται οι φάκελοι των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών την ίδια ημέρα και συντάσσεται σχετικό πρακτικό που θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία:   20/07/2012 & ώρα: 11:00

Τόπος: στην έδρα της αναθέτουσας αρχής

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

18.1 Περιεχόμενα φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Ο Φάκελος 'ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ' θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσης και συγκεκριμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά με την σειρά που παραθέτονται παρακάτω και έχοντας ευκρινή διαχωριστικά μεταξύ τους.

1.      Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.      Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συμμετοχής και ορισμού νομίμου εκπρόσωπου σε περίπτωση νομικού προσώπου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσης.

3.      Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσης.

4.      Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα δραστηριοποιείται), σε  περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.

5.      Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης, για το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας καθώς και του  ύψους του  κύκλου  εργασιών  που  αφορά  στην εκτέλεση  έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.

6.      Τις γενικές πληροφορίες του υποψηφίου των άρθρων 10 και 11 και συγκεκριμένα τα παρακάτω:

-       γενική παρουσίαση του προσφέροντος (όνομα/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα του αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά).

-       Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης

-       Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα)

-       Τομείς δραστηριότητα (συνοπτική περιγραφή)

-       Τεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις και εξοπλισμό)

-       Απασχολούμενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης.

-       Άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος διερμηνέα και μεταφραστή.

7.      Πίνακα των κυριοτέρων έργων, αντίστοιχων με το παρόν έργο, τα οποία υλοποίησε ο προσφέρον κατά την προηγούμενη τριετία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης (αποδεικτικά εμπειρίας) σε έντυπη μορφή.

8.      Συμπληρωμένο τον Πίνακα της Ομάδας έργου που βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

9.      Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της παρούσας, συνοδευόμενα από τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσης.

10.  Σε περίπτωση ενώσεων, έγγραφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των μελών με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπο της ένωσης, αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους και οριοθετείτε με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει το κάθε μέλος της ένωσης.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.

18.2 Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου.

Ειδικότερα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα διαιρείται σε 2 ενότητες και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο αναγράφεται και ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

A

Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου

50%

Α.1

Στρατηγική και τρόπος προσέγγισης Έργου - Αντίληψη υποψηφίου για το Έργο/ Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου

15%

Α.2

Περιγραφή   των    μεθοδολογιών,    εργαλείων,    τεχνικών   που    θα χρησιμοποιηθούν   σε   όλες   τις   φάσεις   υλοποίησης   του   Έργου (επάρκεια, σαφήνεια)

10%

Α.3

Αναλυτικό   χρονοδιάγραμμα   υλοποίησης   του   Έργου   (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ σταδίων

10%

Α.4

Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις   της   παρούσας   Προκήρυξης   και   την   προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου

15%

Β

Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου

50%

Β.1

Γενική εμπειρία και ικανότητα του προσφέροντος - Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου - Ικανότητα στη διαχείριση σχετικών με το προκηρυσσόμενο έργο, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων

25%

Β.2

Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου /Ικανότητα ανταπόκρισης της Ομάδας Έργου στις απαιτήσεις του έργου

25%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.

Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την ικανότητα του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

18.3 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στο φάκελο «Οικονομική Προσφορά» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά του διαγωνιζομένου.

α/α

Είδος - Παραδοτέο

Μονάδα

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

Σύνολο

1

Μετάφραση

σελίδες

 

170

 

2

Διερμηνεία

Ώρες

 

80

 

3

Συνεντεύξεις τύπου

συνεντεύξεις

 

2

 

4

Δελτία Τύπου

δελτία

 

4

 

5

Ενημερωτικά Δελτία

αντίτυπα

 

1000

 

6

Εργαστήρια

ημερίδες

 

2

 

7

Ημέρες ενημέρωσης

ημέρες

 

2

 

9

Φόρουμ

Φόρουμ

 

1

 

9

Σύνολο

 

 

 

 

10

Αναλογούν ΦΠΑ

 

 

 

 

11

Τελικό Σύνολο

 

 

 

 

 

Το συνολικό ποσό χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ εκφράζεται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο.

Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση εσφαλμένης άθροισης στην παραπάνω πίνακα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Θα δίνεται η τελική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κ.λπ.

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αντικειμένων της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.

Εάν η προσφορά ορισμένου προσφέροντα περιέχει έκπτωση επί των ανωτέρω ποσών μεγαλύτερη του 10%, η αναθέτουσα αρχή θα  ζητήσει γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

 

ΑΡΘΡΟ 19° - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19.1 Στοιχεία αξιολόγησης

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύμβασης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών θα προβεί στα παρακάτω:

1.      Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελάχιστων προϋποθέσεων Συμμετοχής.

2.      Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά την προηγούμενη φάση της αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά».

3.      Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με σκοπό την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς.

19.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Η αξιολόγηση του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα γίνει με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 18.2. Στο στάδιο αυτό κρίνονται τα στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, κατατάσσονται σε δύο ομάδες και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής:

 1. Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου, με συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 50%
 2. Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου, με συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 50%

Η βαθμολόγηση των επί μέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών γίνεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας του Πίνακα της παραγράφου 18.2 και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Η βαθμολόγηση των επί μέρους κριτηρίων γίνεται με την ακόλουθη μέθοδο:

·         Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται με έναν ακέραιο βαθμό από το 100 έως 110 (100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι και αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές).

·         Στη συνέχεια ο βαθμός του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

·         Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων.

·         Το άθροισμα αυτό των βαθμών των επί μέρους κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων για να προκύψει ο βαθμός της ομάδας κριτηρίων.

·         Το προκύπτον άθροισμα των βαθμών όλων των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.

Ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος υπολογίζεται με τον τύπο:

ΣΒΤΠ= (ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax) x 100

Όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

19.3 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, θα γίνει το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών όλων των υποψηφίων σε ανοικτή συνεδρίαση, όπου καλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έγιναν δεκτοί στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει επί της προσφερόμενης τιμής μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείονται στο προηγούμενο στάδιο γίνεται επί του συνόλου του οικονομικού αντικειμένου του παρόντος έργου. Ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο της ελάχιστης Οικονομικής Προσφοράς δια την Οικονομική Προσφορά του Προσφέροντος επί τοις εκατό:

ΣΒΟΠ = (Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) χ 100

19.4 Τελική Αξιολόγηση Προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού Βαθμού (ΤΒ), ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

ΤΒ = (ΣΒΤΠ X 80%) + (ΣΒΟΠ X 20%)

δηλαδή ο Τελικός Βαθμός (ΤΒ) της προσφοράς αντιστοιχεί στο άθροισμα του 80% του συνολικού βαθμού της τεχνικής προσφοράς και του 20% του συνολικού βαθμού της οικονομικής προσφοράς.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (ΣΒΤΠ).

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο  - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ΠΔ 28/80. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 21° - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου 13/09/2012

Το Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων είναι το παρακάτω:

Παραδοτέο

Χρόνος ολοκλήρωσης

Μεταφράσεις – Διερμηνεία

Έως 06/05/2013

Συνεντεύξεις τύπου

Έως 06/05/2013

Δελτία Τύπου

Έως 06/05/2013

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Έως 06/05/2013

Εργαστήρια (Workshops)

Έως 06/05/2013

Ημέρες ενημέρωσης (Info days)

Έως 06/05/2013

Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ

Έως 06/05/2013

 

Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου που θα εγκριθεί από την Αρχή διαχείρισης του Προγράμματος, το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα τροποποιηθεί σύμφωνα με το νέο  τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του συνολικού έργου, χωρίς κάποια άλλη απαίτηση από μέρος του αναδόχου.

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΑΡΘΡ0 22ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η Δήλωση της παραγράφου 17.1 της παρούσας, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του.

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει τη Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την υποβολή του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας.

2.      Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

3.      Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

4.      Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

5.      Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης.

6.      Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, επαγγελματικού μητρώου, ή επαγγελματικής ένωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.

Β. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού/Αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Γ. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα.

Δ. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (βλέπε παράρτημα II), η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

ΑΡΘΡ0 23ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο.

ΑΡΘΡ0 24ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών θα γίνει βάσει των νόμιμων παραστατικών (π.χ. έκδοση τιμολογίου, κλπ), τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα συνδέεται με τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμά του.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύμφωνα με την τιμή που έχει προσδιοριστεί σ' αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος της αμοιβής του ή και να μην προβεί στην πληρωμή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 25ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.alexpolis.gr) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Επίσης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα του Νομού Έβρου.

Η δαπάνη δημοσιεύσεων των περιλήψεων της παρούσης στον Τύπο επιβαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

ΑΡΘΡ0 26ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο  δίκαιο  είναι  τo  ελληνικό  και  οι  διαφορές  από  την παρούσα  υπάγονται  στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αλεξανδρούπολης.

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Νομικό/Φυσικό  Πρόσωπο:

Ονοματεπώνυμο στελέχους

Θέση στην Ομάδα

Καθήκοντα

Ποσοστό συμμετοχής στο έργο (%)

Μήνες απασχόλησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Α1.      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:  Δήμο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, 68100 Αλεξανδρούπολη

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας ή οργανισμού: της Εταιρίας ή του Οργανισμού ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών ή των Οργανισμών

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές/ ούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του έργου ………………..,  συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας ή οργανισμού: της εν λόγω Εταιρίας ή Οργανισμού. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών ή Οργανισμών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές/ ους και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα μήνα  του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


Α2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:  Δήμο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, 68100 Αλεξανδρούπολη

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ .......................

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας ή οργανισμού : της Εταιρίας ή Οργανισμού …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών ή Οργανισμών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές/ ούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

            Αριθμός Σύμβασης:   /  -…-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ……..

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την ……/……. /2012 μεταξύ:

Α. Του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εκπροσωπείται νομίμως από κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, που θα καλείται στο εξής ο «Εργοδότης»

Β. Της εταιρείας με την επωνυμία  ……………………., που εδρεύει στην ………………….. (πόλη), ………………….. (δ/νση), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………………  (στο εξής «ο Ανάδοχος»)

 

Και έχοντας υπόψη:

 1. Το έργο Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking – BECENET με την υπαριθμό 06-06-2011/ Β1.31.02 σύμβαση Επιχορήγησης
 2. Την υπ’ αριθμ. …../2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου με τον γενικό τίτλο  «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» που περιλαμβάνει τις δράσεις 1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET »  στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».
 3. Την υπ’ αριθ. ...../2012 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «του υποέργου με τον γενικό τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» που περιλαμβάνει τις δράσεις 1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.
 4. Την υπ’ αριθμ. ...../2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία επιλέγει (ανάδοχο) ……, «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» που περιλαμβάνει τις δράσεις   .4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του υποέργου με τον γενικό τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» που περιλαμβάνει τις δράσεις:

1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία

2.1– Συνεντεύξεις τύπου

2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος

2.3– Ενημερωτικά Δελτία

2.5 – Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας

6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση

6.2 – ΔικτύωσηΟργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Αναλυτικά, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Δράση 1.4: Μεταφράσεις – Διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά και βουλγάρικα και το αντίθετο για το πρόγραμμα.

Μετάφραση.  Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα μετάφρασης έως και 170 σελίδων συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η μετάφραση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες μεταφραστές.

Διερμηνεία. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα διερμηνείας έως και 80 ωρών συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η διερμηνεία πρέπει να γίνει από επαγγελματίες διερμηνείς.

Δράση 2.1: Συνεντεύξεις τύπου. Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δύο (2) συνεντεύξεων τύπου στην Αλεξανδρούπολη σχετικά με το έργο, μία στην έναρξη του έργου και μία στο κλείσιμο σε χρόνο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στις ως άνω εκδηλώσεις θα παραστούν εκπρόσωποι τύπου από την Ελλάδα και την Βουλγαρία και οι εκπρόσωποι του Έλληνα εταίρου.

Για την υλοποίηση της κάθε συνέντευξης τύπου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Μίσθωση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1 μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Τον ορισμό ενός συντονιστή για την υλοποίηση των συνεντεύξεων για 2 μέρες
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων για πενήντα (50) άτομα: Πρόσκληση, φάκελος με ενημερωτικό υλικό σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τις δράσεις που υλοποιούνται και τους στόχους που θέτει. Το περιεχόμενο και η μορφή του έντυπου υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Παροχή υπηρεσιών catering, για πενήντα (50) άτομα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 2.2: Δελτία Τύπου. Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή τεσσάρων (4) δελτίων τύπου για τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικά και περιφερειακά, για την δημοσιοποίηση του έργου και των επί μέρους δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου και θα τα αποστείλει σε όλα τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθμοί). Επίσης, ο Ανάδοχος θα συλλέξει τα σχετικά με το έργο δημοσιεύματα, θα τα αρχειοθετήσει και θα δημιουργήσει ένα λεύκωμα δημοσιότητας.

Το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου, η χρονική περίοδος αποστολής και τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα αποσταλούν, θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Δράση 2.3: Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter). Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή και προώθηση  χιλίων (1000) ενημερωτικών δελτίων. Θα γίνουν  τέσσερις (4) εκδόσεις από διακόσια πενήντα 4Χ(250) Δελτία.

Τα ενημερωτικά δελτία θα είναι ηλεκτρονικά και ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το πρότυπο για τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα δελτία θα είναι μεγέθους Α4 έγχρωμο, 3 σέλιδο. Το περιεχόμενο του εκάστοτε αρχείου θα ορίζεται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα προετοιμάζεται αναλόγως από τον Ανάδοχο.  Η αποστολή θα γίνει σε λίστα παραληπτών που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα.

Τα αρχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Δράση 2.5: Οργάνωση εργαστήρια (Workshops) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση δύο (2) εργαστηρίων που θα γίνουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια δύο (2) μέρες.

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Η οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 4 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων (Πρόγραμμα, Πρόσκληση, banners, αφίσες). O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η προετοιμασία φακέλου με ενημερωτικό υλικό για 20 άτομα. Το περιεχόμενο και η μορφή του υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η φιλοξενία έως δέκα (10) ατόμων για μία (1) μέρα
 • Η εξασφάλιση της μεταφοράς των φιλοξενούμενων
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.1: Ενημέρωση σχετικά με τις ενότητες e-learning. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ημερών ενημέρωσης (info day) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η οργάνωση της κάθε ημέρας ενημέρωσης περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Την εύρεση εισηγητών
 • Το σχεδιασμό ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και την εκτύπωση σε 900 αντίτυπα. Το περιεχόμενο και η μορφή θα οριστούν σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης  για 1 μέρα
 • Παροχή υπηρεσιών catering για 1 μέρα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.2: Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση ενός (1) κοινού φόρουμ διάρκειας δύο (2) ημερών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το φόρουμ θα απευθύνεται σε οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα έχει ως αντικείμενο:

 • Τη δια βίου μάθηση
 • Την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας
 • Την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης

 

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • O σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Η εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 2 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων. O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η  φιλοξενία έως είκοσι (20) ατόμων για δύο (2) μέρες
 • Η γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπηρεσίες μετάφρασης
 • Η μεταφορά των φιλοξενούμενων
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται ότι έχει διάρκεια …. μηνών, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Προ της λήξεως του συμβατικού χρόνου τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν να συμφωνήσουν εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπερατώσεως του έργου, εάν ο Ανάδοχος επικαλεσθεί και αποδείξει αναίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος (αποδεδειγμένη Ανωτέρα Βία). Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Παραδοτέο

Χρόνος ολοκλήρωσης

Μεταφράσεις – Διερμηνεία

Έως 06/05/2013

Συνεντεύξεις τύπου

Έως 06/05/2013

Δελτία Τύπου

Έως 06/05/2013

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Έως 06/05/2013

Εργαστήρια (Workshops)

Έως 06/05/2013

Ημέρες ενημέρωσης (Info days)

Έως 06/05/2013

Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ

Έως 06/05/2013

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα, ορίζονται ως εξής:

1.      Έως και 170 σελίδες μεταφρασμένες

2.      Έως και 80 ώρες διερμηνεία

3.      Οργάνωση δύο (2) Συνεντεύξεων Τύπου.

4.      Παραγωγή τεσσάρων (4) Δελτίων Τύπου.

5.      Παραγωγή χιλίων (1000) Ενημερωτικών Δελτίων.

6.      Οργάνωση δύο (2) εργαστηρίων προώθησης της επιχειρηματικότητας.

7.      Οργάνωση δύο (2) ημερών ενημέρωσης.

8.      Οργάνωση ενός (1) κοινού φόρουμ.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσόν των …………συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ….%.

Η καταβολή της προαναφερθείσας αμοιβής θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, ανάλογα με την παραλαβή των παραδοτέων.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδα του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής.

Για την είσπραξη της αμοιβής του έργου, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Τιμολόγιο ή/και σχετικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών και θα υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου γίνεται από τριμελή Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του ΠΔ 28/1980, η οποία ορίστηκε με την 52/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές γίνονται από τον Εργοδότη, μετά από την πιστοποίηση του αναλόγου προς την πληρωμή τιμήματος του έργου, από την συσταθείσα για τον σκοπό αυτό αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου.

Για την πληρωμή θα εκδοθούν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά, τα οποία και θα αναγράφουν αναλυτικά την πραγματοποιηθείσα ενέργεια και θα αποτελούν τεκμήριο της οικονομικής εκτέλεσής τους.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν  μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες παρακρατήσεις επί των τιμολογίων και με την αξία των τελών χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή, ποσού …………... € (…………………………………………. ευρώ) που αντιπροσωπεύει το 10% της συμβατικής αμοιβής, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπομένων υποχρεώσεων του. Ο Εργοδότης εις ουδεμίαν επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ

Σε περίπτωση υπέρβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του έργου, αρχικού ή αναμορφωθέντος κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον Εργοδότη για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποινική ρήτρα, της οποίας το ύψος ανέρχεται σε ποσοστό 25% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει όταν διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του.

Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογος και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση ως δυσαναλόγου.

Μετά το πέρας του αρχικού χρονικού διαστήματος διάρκειας της σύμβασης και παράδοσης του έργου, ήτοι τέσσερεις μήνες, ή του αναμορφωθέντος κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτού από τη μη εκπόνηση του έργου.

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης μονομερώς δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ομάδα έργου για την υλοποίηση της παρούσης ορίζεται η παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο έργο

Αρμοδιότητες

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματα του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τους υπαλλήλους του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο εκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό, δισκέτες, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση χρήση αυτών, πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.

Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφων ή επικοινωνία απαιτείται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα γίνεται είτε με αποστολή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής, είτε μέσω τηλεομοιοτυπικού (φαξ) βέβαιης χρονολογίας, είτε με προσωπική παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων στις σχετικές διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών όπως εμφανίζονται στην παρούσα σύμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει τυχόν γνωστοποιηθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 14

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης θα συνδράμει στον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την παροχή των υπηρεσιών. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία ο Ανάδοχος οφείλει να τα επιστρέψει στον φορέα μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την παραλαβή των παραδοτέων. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την απόκτηση, αναζήτηση, ή αναπαραγωγή των προαναφερθέντων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η δαπάνη αναπαραγωγής στοιχείων και δημοσιεύσεων επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους, βαρύνει αποκλειστικώς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται  Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε τρία (3) ο εργοδότης και ένα (1) ο ανάδοχος.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

(Αναθέτουσα Αρχή)

Για τον Ανάδοχο

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης

Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο)

 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 62/2012        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. : Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του υποέργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας»  που περιλαμβάνει τις δράσεις  1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία, 2.1- Συνεντεύξεις τύπου, 2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος, 2.3- Ενημερωτικά Δελτία, 2.5 - 2 Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας, 6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση 6.2 - Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET»

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο έργο: «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET»  που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 3- Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι, Τομέας Παρέμβασης 3.1- Υποστήριξη και Ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού /Υποστήριξη Προπαρασκευαστικών Δράσεων εν όψει της Ανοικτής Αγοράς Εργασίας του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013»

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, αφορά στην υλοποίηση του υποέργου με τον γενικό τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας» που περιλαμβάνει τις δράσεις:

1.4 – Μεταφράσεις και Διερμηνεία

2.1– Συνεντεύξεις τύπου

2.2 – Δελτία Τύπου για την Υλοποίηση του Προγράμματος

2.3– Ενημερωτικά Δελτία

2.5 – Εργαστήρια για προώθηση της επιχειρηματικότητας

6.1 – Ημέρες ενημέρωσης για την τηλεκπαίδευση

6.2 – ΔικτύωσηΟργάνωση κοινού φόρουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Αναλυτικά, το αντικείμενο του υποέργου είναι:

Δράση 1.4: Μεταφράσεις – Διερμηνεία από τα ελληνικά στα αγγλικά και βουλγάρικα και το αντίθετο για το πρόγραμμα.

Μετάφραση.  Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα μετάφρασης έως και 170 σελίδων συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η μετάφραση πρέπει να γίνει από επαγγελματίες μεταφραστές.

Διερμηνεία. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την δυνατότητα διερμηνείας έως και 80 ωρών συνολικά από μία από τις τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά) στις άλλες δύο, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και κατ’ επιλογήν του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η διερμηνεία πρέπει να γίνει από επαγγελματίες διερμηνείς.

Δράση 2.1: Συνεντεύξεις τύπου. Η δράση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δύο (2) συνεντεύξεων τύπου στην Αλεξανδρούπολη σχετικά με το έργο, μία στην έναρξη του έργου και μία στο κλείσιμο σε χρόνο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στις ως άνω εκδηλώσεις θα παραστούν εκπρόσωποι τύπου από την Ελλάδα και την Βουλγαρία και οι εκπρόσωποι του Έλληνα εταίρου.

Για την υλοποίηση της κάθε συνέντευξης τύπου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Μίσθωση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1 μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Τον ορισμό ενός συντονιστή για την υλοποίηση των συνεντεύξεων για 2 μέρες
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων για πενήντα (50) άτομα: Πρόσκληση, φάκελος με ενημερωτικό υλικό σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τις δράσεις που υλοποιούνται και τους στόχους που θέτει. Το περιεχόμενο και η μορφή του έντυπου υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Παροχή υπηρεσιών catering, για πενήντα (50) άτομα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 2.2: Δελτία Τύπου. Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή τεσσάρων (4) δελτίων τύπου για τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικά και περιφερειακά, για την δημοσιοποίηση του έργου και των επί μέρους δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του έργου.

Ο Ανάδοχος θα συντάξει το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου και θα τα αποστείλει σε όλα τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθμοί). Επίσης, ο Ανάδοχος θα συλλέξει τα σχετικά με το έργο δημοσιεύματα, θα τα αρχειοθετήσει και θα δημιουργήσει ένα λεύκωμα δημοσιότητας.

Το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου, η χρονική περίοδος αποστολής και τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα αποσταλούν, θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

 

Δράση 2.3: Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter). Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή και προώθηση  χιλίων (1000) ενημερωτικών δελτίων. Θα γίνουν  τέσσερις (4) εκδόσεις από διακόσια πενήντα 4Χ(250) Δελτία.

Τα ενημερωτικά δελτία θα είναι ηλεκτρονικά και ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει το πρότυπο για τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τα δελτία θα είναι μεγέθους Α4 έγχρωμο, 3 σέλιδο. Το περιεχόμενο του εκάστοτε αρχείου θα ορίζεται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και θα προετοιμάζεται αναλόγως από τον Ανάδοχο.  Η αποστολή θα γίνει σε λίστα παραληπτών που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα.

Τα αρχεία θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Δράση 2.5: Οργάνωση εργαστήρια (Workshops) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση δύο (2) εργαστηρίων που θα γίνουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κάθε εργαστήριο θα έχει διάρκεια δύο (2) μέρες.

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Η οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 4 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων (Πρόγραμμα, Πρόσκληση, banners, αφίσες). O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η προετοιμασία φακέλου με ενημερωτικό υλικό για 20 άτομα. Το περιεχόμενο και η μορφή του υλικού θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η φιλοξενία έως δέκα (10) ατόμων για μία (1) μέρα
 • Η εξασφάλιση της μεταφοράς των φιλοξενούμενων
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.1: Ενημέρωση σχετικά με τις ενότητες e-learning. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο (2) ημερών ενημέρωσης (info day) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η οργάνωση της κάθε ημέρας ενημέρωσης περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Την εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 1μέρα
 • Την οργάνωση και εποπτεία του κατάλληλα διαμορφωμένου  χώρου.
 • Την εύρεση εισηγητών
 • Το σχεδιασμό ενός ενημερωτικού φυλλαδίου και την εκτύπωση σε 900 αντίτυπα. Το περιεχόμενο και η μορφή θα οριστούν σε συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης  για 1 μέρα
 • Παροχή υπηρεσιών catering για 1 μέρα
 • Φωτογραφική κάλυψη

 

Δράση 6.2: Δικτύωση – Οργάνωση κοινού φόρουμ. Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση ενός (1) κοινού φόρουμ διάρκειας δύο (2) ημερών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το φόρουμ θα απευθύνεται σε οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα έχει ως αντικείμενο:

 • Τη δια βίου μάθηση
 • Την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας
 • Την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης

 

Για την υλοποίηση του κάθε εργαστηρίου απαιτείται από τον Ανάδοχο:

 • O σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος εργασιών και ενεργειών διοργάνωσης
 • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων αιθουσών με σκοπό την ιδανική επιλογή. 
 • Η εξασφάλιση κατάλληλης αίθουσας και εξοπλισμού για 2 μέρες
 • Ο ορισμός ενός συντονιστή για 2 μέρες
 • Η κατάρτιση λεπτομερούς προγράμματος.
 • Η ανεύρεση ομιλητών και εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο εργαστήριο.
 • Η παραλαβή των παρουσιάσεων των εισηγητών.
 • Η κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων.
 • Η προβολή στα Μ.Μ.Ε.
 • Ο σχεδιασμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων. O σχεδιασμός και το περιεχόμενο θα γίνουν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Η παροχή υπηρεσιών catering για 2 μέρες
 • Η  φιλοξενία έως είκοσι (20) ατόμων για δύο (2) μέρες
 • Η γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπηρεσίες μετάφρασης
 • Η μεταφορά των φιλοξενούμενων
 • Η φωτογραφική κάλυψη

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

α) Κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα  πρέπει  να  πληροί και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,   με  ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Α) Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

-       επιχειρηματική δομή,

-       τομείς δραστηριότητας,

-       εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,

-       Ομάδα έργου που περιλαμβάνει

o   Ένα τουλάχιστον υπεύθυνο ομάδας έργου με εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχων των περιλαμβανόμενων στο έργο.

o   ένα τουλάχιστον επαγγελματία διερμηνέα (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) για τις γλώσσες Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά.

o   Ένα τουλάχιστον επαγγελματία μεταφραστή (με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος) για τις γλώσσες Αγγλικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά

-       αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στελεχών ή συνεργατών και κατανομή των ρόλων τους στην παροχή των υπηρεσιών (σύσταση ομάδας έργου).

 

Β) Ότι διαθέτει εμπειρία

-       Στο σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και προγραμμάτων δημοσιότητας  και δημοσίων σχέσεων

-       Στη διοργάνωση ημερίδων, workshops, εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν κοινωνικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς Φορείς

-       Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων INTERREG (A, C, CADSES, MEDOCC, ARCHIMED) ή Εδαφικής Συνεργασίας (ΙΙΙ, IVC, ΜED, SEE, Διασυνοριακής Συνεργασίας).

 

Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίμησης με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

ü  Μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου ή όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.

ü  Μέσω συνεργαζόμενου εμπειρογνώμονα ή μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

 

Για την εργασία (Π.Υ.) σχετικά με την «Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υλοποίηση του υποέργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Δημοσιότητας»  του έργου «Better Employment opportunities through Cooperation, Education and NETworking - BECENET» υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 15.6453.007 ποσού 31.050,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

                                                                                         

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                      

       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  03-07-2012       

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

      ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ