• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτoύ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Φερών» (10/7/2012 - 31/7/2012)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ανοιχτoύ διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Φερών» Προϋπολογισμός: 245.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αλεξ/πολη 10/7/2012
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                                      Αρ.πρωτ.
51360
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Ο Δήμος Αλεξ/πολης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Φερών» με προϋπολογισμό 245.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία έργων
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 193.788,72 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη μέχρι τις 26 Ιουλίου 2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551064132, FAX επικοινωνίας 2551080664, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαμαυρουδής Θεμιστοκλής.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος Λ. Δημοκρατίας 306 2ος Όροφος (λήξη της υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με άρθρο 9 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις εξής κατηγορίες :στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα οδοποιίας εντός και εκτός νομού,

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

    1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

    2. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (3.880,00) και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 2 Μαρτίου 2013, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.


Αλεξ/πολη 10 - 7 - 2012

Ο Δήμαρχος
α/α

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης

και Πολιτικής Προστασίας

Βαμβακερός Αντώνιος