• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 620Α (24/7/2012 - 14/8/2012)
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 620Α Προϋπολογισμός: 560.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 620Α
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                   Αρ. Πρώτ.: 54052

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 620Α με προϋπολογισμό 560.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 410.476,25 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 34.978,39 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη μέχρι τις 9/8/2012 ημέρα Πέμπτη.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551350017/255135022 FAX επικοινωνίας 2551350017 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Οικονομίδης Απόστολος/Μαλασίδης Θεόδωρος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/8/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν 3669/08 Κ.Δ.Ε. «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (σε ακέραιες μονάδες) σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης».

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις 1η, 2η, 3η τάξη εντός Νομού ή 1η, 2η τάξη για εκτός Νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1, Α2, 1η τάξη εντός και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2, 1η, 2η, 3η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2, 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.910,00 και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μηνών.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξ/πολη 28/05/2012

Αλεξ/πολη 28/05/2012

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας
Μαλασίδης Θεόδωρος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ


Μπρίκα Κατερίνα

Διπλ. Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τον αριθμό πρωτ. 167/2012 Απόφαση O.E.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :

1. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX.