• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια χρωμάτων» (20/8/2012 - 27/8/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια χρωμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αρ. Μελέτης:   37/ 2012

 

    ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων»

                     

            

             

                                               

                                   

                                

 

                                            Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

           ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

           «Προμήθεια χρωμάτων»

                                                               

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης:  «Προμήθεια χρωμάτων»

Προϋπολογισμός : 73.712,05€ με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 27/08/2012 από ώρα 11.30 μέχρι 12.30 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 24/08/2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς.

 

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

 

           Αλεξ/πολη     07/06/2012

 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

    

           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

    Αλεξ/πολη    07/06/2012

 

 

                  -Ο-

            ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     37/12

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων»

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                          

 

 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

       Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια υλικών χρωματισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο βάψιμο των σχολικών κτηρίων του Δήμου, από τα συνεργεία της αυτεπιστασίας του έργου καθώς και  για τη διαγραφή των  πολιτικών, διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων, για  την συντήρηση στάσεων αστικών γραμμών, παιδικών χαρών , επίστυλων , μπασκετών , εξεδρών , σχολικών  κτιρίων κλπ. που βρίσκονται  σε διάφορα  σημεία  της  πόλης  των  οικισμών  καθώς   και  Δημ.  Ενοτήτων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και από το συνεργείο των διαγραμμίσεων των οδών του Δήμου.

       Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο τμηματικά και μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  73.712,05με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους 30.7331.001 , 20.6662.005 , 35.6662.004, 30.6662,001 κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

 

 

 

 

 

Αλεξ/πολη     07/06/2012

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   37/12

 

        ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων»

                         

 

 

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      

 

1.Ακρυλικό χρώμα 10λιτρ.

Ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για χρήση σε εξωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 10 λίτρων.

 

2.Πλαστικό χρώμα 10λιτρ

Πλαστικό χρώμα κατάλληλο για χρήση σε εσωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 10 λίτρων

 

      3.Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ.

Αστάρι ακρυλικού χρώματος κατάλληλο για χρήση σε εξωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 10 λίτρων

 

      4.Αστάρι πλαστικό10λιτρ.

Αστάρι πλαστικού χρώματος κατάλληλο για χρήση σε εσωτερική τοιχοποιϊα σε συσκευασία των 10 λίτρων

 

     5.Υδρόχρωμα 15κιλ.

Υδρόχρωμα εσωτερικής τοιχοποϊας σε συσκευασία των 15 κιλών.

 

      6.Ελαιόχρωμα 0,75λιτρ.

      Ελαιόχρωμα κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες σε

      συσκευασία των 0,75 λίτρων.

 

      7.Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ.

      Μονωτικό υλικό κατάλληλο για χρήση κυρίως ταρατσών για την αποφυγή

      υγρασίας, σε συσκευασία των 10 λίτρων.

 

      8.Στόκος σπάτουλας 20κιλ.

      Στόκος σπάτουλας σε συσκευασία των 20 κιλών.

 

      9.Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ.

      Διαλυτικό ελαιοχρώματος κατάλληλο για χρήση με πινέλο σε συσκευασία

      των 15 λίτρων.

 

     10.Αστάρι  5λίτρων

      Αστάρι αντισκωριακό  , άνευ μολύβδου και χρωμικών , για  χρήση σε  μεταλλικές επιφάνειες σε  συσκευασία   5 λίτρων.  

        

            11. Σπρέι  300-ml

           Σπρέι  ακρυλικής  βάσης  υψηλής  ποιότητας  και αντοχής  κατάλληλο για βαφή πλαστικών –μεταλλικών επιφανειών  σε  συσκευασία   300ml. Να  μην  περιέχει μόλυβδο  και να  μην  βλάπτει  το  όζον της ατμόσφαιρας  και  να στεγνώνει γρήγορα.

           

            12. Σπρέι   αντισκωριακό  300-ml

            Σπρέι με αντισκωριακό λάδι  , ώστε να  διαλύει  τα οξείδια και να  λιπαίνει ταυτόχρονα,  να διεισδύει  γρήγορα και αποτελεσματικά.

           

           13.  Χρώμα  βαφής  ειδικό , αντισκωριακό , 1 λίτρου   

            Χρώμα βαφής  ειδικό το οποίο να  εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες , με  ισχυρή  αντιδιαβρωτική προστασία , χωρίς  να  προηγηθεί η χρήση ασταριού ,  άνευ μολύβδου και χρωμικών, σε  συσκευασία    1 λίτρου.

 

            14. Πινέλα 1,5'

             Πινέλο επαγγελματικό 1,5΄΄ με λευκές  τρίχες.

 

            15. Πινέλα 2,5'

             Πινέλο επαγγελματικό 2,5΄΄ με λευκές  τρίχες.

 

            16. Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 10cm - φ50

 

            17. Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 18cm -  φ50

 

            18. Ρολά  συνθετικά βαφής τοιχοποιίας 24cm - φ50

 

            19. Σιλικόνη γενικής χρήσεως 300ml ( φυσίγγιο )

 

            20. Ακρυλικός στόκος 750 ml

             Ακρυλικός  στόκος  νερού έτοιμος προς  χρήση , οικοδομών για εσωτερικές  και  εξωτερικές   επιφάνειες. Να  στεγνώνει γρήγορα χωρίς να  σκάει.  

 

            21. Στόκος πολυεστέρα 750 ml

            Στόκος  πολυεστερικός  δύο  συστατικών  με  ίνες  γυαλιού , έτοιμος προς  χρήση, για  γέμισμα  μεγάλων ρωγμών  και   βαθουλωμάτων για  χρήση  σε  μεταλλικές  επιφάνειες. Να εφαρμόζεται εύκολα , να στεγνώνει  γρήγορα και να τρίβεται εύκολα. 

 

22. Βερνίκι συντήρησης ξύλινων επιφανειών 0,75 λίτρων

          Βερνίκι συντήρησης  έγχρωμο για  χρήση σε  ξύλινες  επιφάνειες , να   διεισδύει  στο  ξύλο   για  προστασία  από μύκητες  , σαράκι κλπ. Να  προσφέρει  επίσης προστασία από τη ηλιακή  ακτινοβολία   σε   συσκευασία  0,75λίτρων.

 

23. Ριπολίνη νερού οικολογική 1λίτρου

          Ριπολίνη νερού οικολογική  , για  χρήση σε  ξύλινες , γυάλινες και PVC   επιφάνειες υψηλής  ποιότητας από 100% ακρυλικές  ρητίνες  νέας    τεχνολογίας . Θα πρέπει  να  τηρεί τα κριτήρια  του  Οργανισμού  Οικολογικών Σημάτων  της Ευρωπαϊκής  ΄Ενωσης. Να  είναι άοσμο άνευ αμμωνίας-αρωματικών υδρογονανθράκων-ελεύθερης φορμαλδεΰδης-βαρέων   μετάλλων κλπ.    

 

 

 

            24. Σφυρήλατο χρώμα 1 λίτρου

          Σφυρήλατο χρώμα για  χρήση  σε μεταλλικές επιφάνειες , άνευ μολύβδου ,  με ισχυρή  πρόσφυση και  γρήγορο στέγνωμα σε  συσκευασία   1λίτρου.

 

            25. Χρώμα διαγράμμισης 

       Χρώμα διαγράμμισης (διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες ) υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ΕΝ 1871:2000   ή το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13197.

 

           26. Υαλοσφαιρίδια

       Υαλοσφαιρίδια σε σακιά των 25 kg σύμφωνα με τις προδιαγραφές  του προτύπου ΕΝ1423 , τα οποία προστίθενται στο χρώμα διαγράμμισης  για επίτευξη μεγαλύτερης αντανακλαστικότητας.

     Η αναλογία είναι : 300 gr υαλοσφαιρίδια σε 800 – 1000 gr χρώματος .

 

            27.Διαλυτικό νίτρου

            Διαλυτικό νίτρου

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη          07/06/2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

           Αλεξ/πολη  07/06/2012

                                     -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                                

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  37/12

 

        ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων»

                         

 

 

 

 

 

                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός )

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

 

1

Ακρυλικό χρώμα 10λιτρ.

1

ΤΕΜ

400

35,00

14.000,00

 

2

Πλαστικό χρώμα 10λιτρ.

2

ΤΕΜ

470

30,00

14.100,00

 

3

Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ.

3

ΤΕΜ

100

40,00

4.000,00

 

4

Αστάρι πλαστικό10λιτρ.

4

ΤΕΜ

200

27,00

        5.400,00

 

5

Υδρόχρωμα 15κιλ.

5

ΤΕΜ

100

10,00

1.000,00

 

6

Ελαιόχρωμα 0,75λιτρ.

6

ΤΕΜ

480

5,00

2.400,00

 

7

Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ.

7

ΤΕΜ

50

50,00

2.500,00

 

8

Στόκος σπάτουλας 20κιλ.

8

ΤΕΜ

50

8,00

400,00

 

9

Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ.

9

ΤΕΜ

90

25,00

2.250,00

 

10

Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες  5λιτρων

10

ΤΕΜ

38

28,00

1064,00

 

11

Σπρέι για βαφή πλαστικών -μεταλλικών επιφανειών ( διάφορα χρώματα )

11

ΤΕΜ

80

4,00

320,00

 

12

Σπρέι αντισκωριακό

12

ΤΕΜ

100

3,50

350,00

 

13

Χρώμα βαφής με αστάρι για μέταλλα  1λιτρου

13

ΤΕΜ

38

9,00

342,00

 

14

Πινέλα 1,5'

14

  ΤΕΜ

40

2,00

80,00

 

15

Πινέλα 2,5'

15

  ΤΕΜ

45

3,00

135,00

 

16

Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 10cm - φ50

16

  ΤΕΜ

35

10,00

350,00

 

17

Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 18cm -  φ50

17

  ΤΕΜ

30

12,00

360,00

 

18

Ρολά βαφής τοιχοποιίας 24cm - φ50

18

  ΤΕΜ

35

12,00

420,00

 

19

Σιλικόνη γενικής χρήσεως ( 300 ml φυσίγγιο )

19

  ΤΕΜ

100

4,00

400,00

 

20

Ακρυλικός στόκος 750 ml

20

  ΤΕΜ

30

3,50

105,00

 

21

Στόκος πολυεστέρα 750 ml

21

  ΤΕΜ

30

7,00

210,00

 

22

Βερνίκι συντήρησης ξύλινων επιφανειών 0,75λιτρων

22

  ΤΕΜ

 

80

 

8,50

 

680,00

 

23

Ριπολίνη οικολογική 1λίτρου

23

  ΤΕΜ

90

8,00

720,00

 

24

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες 1λίτρου

24

  ΤΕΜ

 

30

9,00

270,00

 

25

Χρώμα διαγράμμισης

25

ΚΙΛΑ

1.600

3,90

6.240,00

 

26

Υαλοσφαιρίδια

26

ΚΙΛΑ

475

1,50

712,50

 

27

Διαλυτικό νίτρου

27

ΛΙΤΡΑ

320

3,50

1.120,00

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

59.928,50

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

13.783,55

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

73.712,05

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη     07/06/2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

       

 

 

 

 

         Αλεξ/πολη   07/06/2012

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   37/12

 

    

  ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χρωμάτων»

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

                                                  ΄Αρθρο  1ο

                                           Αντικείμενο συγγραφής

 

   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

                                                   ΄Αρθρο  2ο

                                           Διατάξεις που ισχύουν

 

   Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 209 του Ν.3463/06).

 

 

                                                   ΄Αρθρο  3ο

                                      Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

 

   Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων ΄Εργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές.

 

 

                                                 ΄Αρθρο  4ο

             Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι:

 

    α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

    β.  Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός)

    γ.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

    δ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

    ε.  Η Τεχνική περιγραφή του έργου

  στ.  Η Σύμβαση

 

                                                  ΄Αρθρο  5ο

   Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ........τέσσερεις.......(   4   )  ημερολογιακούς μήνες.

   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόμιμα ο ανάδοχος υπόκειται σε προβλεπόμενη ποινική ρήτρα.

   Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

 

                                                   ΄Αρθρο  6ο

                                       Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

 

   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με απόφασή του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας.

   Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

 

                                                     ΄Αρθρο  7ο

 

   Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.

   Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση του έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημία, ή φθορά εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία.

 

                                                      ΄Αρθρο  8ο

                                  Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός)

 

   Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη   07/06/2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος                                  

Του Δήμου Αλεξ/πολης                                 

       

 

       

 

  

 

 

 

        Αλεξ/πολη     07/06/2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

                   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 

 

Σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ακρυλικό χρώμα 10λιτρ.

1

ΤΕΜ

400

 

 

2

Πλαστικό χρώμα 10λιτρ.

2

ΤΕΜ

510

 

 

3

Αστάρι ακρυλικό 10λιτρ.

3

ΤΕΜ

100

 

 

4

Αστάρι πλαστικό10λιτρ.

4

ΤΕΜ

200

 

 

5

Υδρόχρωμα 15κιλ.

5

ΤΕΜ

100

 

 

6

Ελαιόχρωμα 0,75λιτρ.

6

ΤΕΜ

480

 

 

7

Μονωτικό ταρατσών 10λιτρ.

7

ΤΕΜ

50

 

 

8

Στόκος σπάτουλας 20κιλ.

8

ΤΕΜ

50

 

 

9

Διαλυτικό πινέλου 15λιτρ.

9

ΤΕΜ

90

 

 

10

Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες  5λιτρων

10

ΤΕΜ

38

 

 

11

Σπρέι για βαφή πλαστικών -μεταλλικών επιφανειών ( διάφορα χρώματα )

11

ΤΕΜ

80

 

 

12

Σπρέι αντισκωριακό

12

ΤΕΜ

100

 

 

13

Χρώμα βαφής με αστάρι για μέταλλα  1λιτρου

13

ΤΕΜ

38

 

 

14

Πινέλα 1,5'

14

  ΤΕΜ

40

 

 

15

Πινέλα 2,5'

15

  ΤΕΜ

45

 

 

16

Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 10cm - φ50

16

  ΤΕΜ

35

 

 

17

Ρολά βαφής μετάλλου - ξύλου 18cm -  φ50

17

  ΤΕΜ

30

 

 

18

Ρολά βαφής τοιχοποιίας 24cm - φ50

18

  ΤΕΜ

35

 

 

19

Σιλικόνη γενικής χρήσεως ( 300 ml φυσίγγιο )

19

  ΤΕΜ

100

 

 

20

Ακρυλικός στόκος 750 ml

20

  ΤΕΜ

30

 

 

21

Στόκος πολυεστέρα 750 ml

21

  ΤΕΜ

30

 

 

22

Βερνίκι συντήρησης ξύλινων επιφανειών 0,75λιτρων

22

  ΤΕΜ

 

80

 

 

23

Ριπολίνη οικολογική 1λίτρου

23

  ΤΕΜ

90

 

 

24

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες 1λίτρου

24

  ΤΕΜ

 

30

 

 

25

Χρώμα διαγράμμισης

25

ΚΙΛΑ

1.600

 

 

26

Υαλοσφαιρίδια

26

ΚΙΛΑ

475

 

 

27

Διαλυτικό νίτρου

27

ΛΙΤΡΑ

320

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη

                                                                                      -Ο-

                                                                              ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ