• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης» (20/8/2012 - 27/8/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αρ. Μελέτης:  36/ 2012

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

              

                        

                                               

                                   

                                

 

 

                                              Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

           ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης:  «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης

Προϋπολογισμός : 43.478,04€ με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την             από ώρα 10.30 μέχρι 11.00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 24/08/2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς.

 

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

 

           Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

    

           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

    Αλεξ/πολη  07/06/ 2012

 

 

                  -Ο-

            ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 36/12

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

 

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

       Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου,  από το συνεργείο της αυτεπιστασίας του έργου αλλά και των άλλων αναγκών των δημοτικών κτιρίων.

       Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο τμηματικά και μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  43.478,04 € με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.001.

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξ/πολη      07/06/ 2012

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  36/12

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      

 

 

1.                 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου 1½΄΄.

2.                 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς διαμέτρου γαλβανισμένος 2΄΄.

3.                 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 15mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm.

4.                 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 18mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm.

5.                 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 22mm, πάχους τοιχώματος 0,90 mm.

6.                 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα (κλαπέ) διαμέτρου 1/2΄΄.

7.                 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα (κλαπέ) διαμέτρου 1΄΄.

8.                 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη, με γλωτίδα (κλαπέ) διαμέτρου 1 1/2΄΄.

9.                 Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL διαστάσεων 11/900/900.

10.              Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/800.

11.              Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/1000.

12.              Θερμαντικό σώμα τύπου PANEL διαστάσεων 22/900/1200.

13.              Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο δίστηλο αξονικού ύψους 905.  

14.              Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τρίστηλο αξονικού ύψους 905.

15.              Διακόπτης θερμαντικού σώματος ευθύς ή γωνιακός, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο.

16.              Δοχείο διαστολής, 25 λίτρων, πλήρες με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο για κανονική λειτουργία.

17.              Δοχείο διαστολής, 50 λίτρων, πλήρες με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο για κανονική λειτουργία.

18.              Δοχείο διαστολής, 200 λίτρων, πλήρες με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τη σύνδεση με το δίκτυο για κανονική λειτουργία.

19.              Κυκλοφορητής νερού παροχής 2,5μ3/h.

20.              Κυκλοφορητής νερού παροχής 4μ3/h.

21.              Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, με όλα τα μικροϋλικά, διαμέτρου 1/2¨.

22.              Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, με όλα τα μικροϋλικά, διαμέτρου 3/4¨.

23.              Βάνα  ορειχάλκινη, σφαιρική, ολικής ροής, πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, με όλα τα μικροϋλικά, διαμέτρου 1¨.

 

 

 

.

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη   07/06/ 2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος                                  

Του Δήμου Αλεξ/πολης                                 

       

 

       

 

  

 

 

 

        Αλεξ/πολη     07/06/ 2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  36/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός )

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1½΄΄

1

ΜΜ

   300

  5,00

1.500,00

2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2΄΄

2

ΜΜ

   200

  7,00

1.400,00

3

Χαλκοσωλήνας 15mm

3

ΜΜ

       1.000

  3,30

3.330,00

4

Χαλκοσωλήνας 18mm

4

ΜΜ

1.000

  4,00

4.000,00

5

Χαλκοσωλήνας 22mm

5

ΜΜ

   500

  5,80

2.900,00

  6

Βαλβίδα αντεπιστροφής1/2΄΄

  6

ΤΕΜ

   100

   5,00

500,00

  7

Βαλβίδα αντεπιστροφής1΄΄

  7

ΤΕΜ

   30

 7,00

210,00

  8

Βαλβίδα αντεπιστροφής1 1/2΄΄

  8

ΤΕΜ

   20

  20,00

400,00

9

Θερμ. Σώματα τύπου PANEL 11/900/900

9

TEM

30

70,00

2.100,00

10

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/800

10

TEM

30

90,00

2.700,00

11

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/1000

11

TEM

30

110,00

3.300,00

  12

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/1200

  12

TEM

30

130,00

3.900,00

13

Θερμ. Χαλύβδινα δίστηλα 905

13

μ2

100

25,08

2.508,00

14

Θερμ. Χαλύβδινα τρίστηλα 905

14

μ2

100

21,95

2.195,00

  15

Διακόπτες σωμάτων

  15

ΤΕΜ

100

5,00

500,00

  16

Δοχείο διαστολής 25 L

  16

ΤΕΜ

5

35,00

175,00

17

Δοχείο διαστολής 50 L

 

17

ΤΕΜ

5

50,00

250,00

18

Δοχείο διαστολής 200 L

 

18

ΤΕΜ

3

160,00

480,00

19

Κυκλοφορητής νερού 2,5μ3/h

 

19

ΤΕΜ

5

140,00

700,00

20

Κυκλοφορητής νερού 4μ3/h

 

20

ΤΕΜ

5

200,00

1.000,00

  21

Βάννα ½΄΄

  21

ΤΕΜ

50

4,00

200,00

  22

Βάννα ¾΄΄

  22

ΤΕΜ

100

5,00

500,00

  23

Βάννα 1΄΄

  23

ΤΕΜ

100

6,00

600,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

35.348,00

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

8.130,04

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

43.478,04

                                                                                    

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη       07/06/ 2012.

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

        

 

   Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   36/12

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

 

           

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

Άρθρο 1ο

 

         Αντικείμενο της παρούσης Γ.Σ.Υ. είναι η εκτέλεση των προμηθειών των Ο.Τ.Α. που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών) σε εκτέλεση του Ν.1797/88 και 2000/91 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύουν σήμερα.

 

Άρθρο 2ο

 

         Τα συμβατικά στοιχεία, που απαρτίζουν την « Μελέτη « κατά σειρά ισχύος είναι η προκήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γ.Σ.Υ., η Τεχνικοοικονομική Προσφορά του αναδόχου και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

 

Άρθρο 3ο   Χρόνος περαίωσης

 

         Ο χρόνος για την περαίωση εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες.

         Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή την παράταση που θα δοθεί νόμιμα (άρθρο 27 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ), ο ανάδοχος -προμηθευτής υπόκειται στην ποινική ρήτρα όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 4ο    Παραλαβή υλικών – Μηχανημάτων

 

         Η παραλαβή των υλικών και μηχανημάτων γίνεται ανάλογα με το υλικό

         α)   Με μακροσκοπικό έλεγχο

         β)   Με χημική ή μηχανική εξέταση

         γ)  Με πρακτική δοκιμασία και με βάση οποιωνδήποτε σχετικών με την προμήθεια στοιχείων ήθελε ζητήσει η επιτροπή παραλαβής, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 του αρ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 5ο

 

         Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν Ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στην δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μια σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου (άρθρο 5, παρ. 2 του αρ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

 

 

Άρθρο 6ο

 

        Ο χρόνος καλής λειτουργίας της προμήθειας, η διατήρησης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες και προσμετράτε από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας.   

           

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

       

 

   Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Προμήθεια  υλικών εγκαταστάσεων θέρμανσης»

 

Σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1½΄΄

1

ΜΜ

   300

 

2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2΄΄

2

ΜΜ

   200

 

3

Χαλκοσωλήνας 15mm

3

ΜΜ

         1.000

 

4

Χαλκοσωλήνας 18mm

4

ΜΜ

1.000

 

5

Χαλκοσωλήνας 22mm

5

ΜΜ

   500

 

    6

Βαλβίδα αντεπιστροφής1/2΄΄

  6

ΤΕΜ

   100

 

    7

Βαλβίδα αντεπιστροφής1΄΄

  7

ΤΕΜ

    30

 

    8

Βαλβίδα αντεπιστροφής1 1/2΄΄

  8

ΤΕΜ

    20

 

   9

Θερμ. Σώματα τύπου PANEL 11/900/900

  9

TEM

   30

 

 10

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/800

 10

TEM

   30

 

 11

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/1000

 11

TEM

  30

 

 12

Θερμ.Σώματα τύπου PANEL 22/900/1200

 12

TEM

  30

 

 13

Θερμ. Χαλύβδινα δίστηλα 905

 13

μ2

100

 

 14

Θερμ. Χαλύβδινα τρίστηλα 905

 14

μ2

100

 

 15

Διακόπτες σωμάτων

 15

ΤΕΜ

100

 

 16

Δοχείο διαστολής 25 L

 16

ΤΕΜ

5

 

 17

Δοχείο διαστολής 50 L

 17

ΤΕΜ

5

 

 18

Δοχείο διαστολής 200 L

 18

ΤΕΜ

3

 

 19

Κυκλοφορητής νερού 2,5μ3/h

 19

ΤΕΜ

5

 

 20

Κυκλοφορητής νερού 4μ3/h

 20

ΤΕΜ

5

 

 21

Βάννα ½΄΄

 21

ΤΕΜ

50

 

 22

Βάννα ¾΄΄

 22

ΤΕΜ

100

 

 23

Βάννα 1΄΄

 23

ΤΕΜ

100

 

 

Αλεξανδρούπολη

                                                                                      -Ο-

                                                                              ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ