• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (20/8/2012 - 27/8/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  34 /2012

     Έργο: «Προμήθεια υδραυλικού  και αρδευτικού  υλικού»

            

                  

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  Προμήθεια  υδραυλικού και αρδευτικού  υλικού».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε  71.893,07 με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2012.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 27/08/2012  ημέρα Δευτέρα και  ώρα  12:00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 11:30 μέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 24/08/2012 .

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφοράς.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης , τμηματικά , από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

         Αλεξ/πολη         05 /06 /2012                                                    Αλεξ/πολη     05 /06/2012                                                                                                                                                                                                         

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   

            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        

 

 

          ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                   ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

          Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                     Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                            ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:   34 /2012

 

Έργο:« Προμήθεια υδραυλικού  και αρδευτικού  υλικού»

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, θα προβεί στην προμήθεια διαφόρων υλικών, προκειμένου να εφοδιαστεί το συνεργείο πρασίνου με τα απαραίτητα υλικά για την συντήρηση των αρδευτικών συστημάτων σε χώρους πρασίνου. Επίσης θα γίνει, από ειδικευμένο προσωπικό του Δήμου, η συντήρηση στις τουαλέτες  των κοιμητηριών  , των Δημοτικών τουαλετών και των σχολικών κτιρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

            Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των  71.893,07με το Φ.Π.Α, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 με Κ.Α. 20.6661.001  , ΚΑ. 35.6662.001 , ΚΑ. 45. 6661.001 και ΚΑ.30.7331.001.

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη    05 /06 /2012

                      -O-

                       ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                         ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ   ΔΡΟΣΟΣ

                         Τεχνολόγος  Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:   34 /2012

 

Έργο:« Προμήθεια υδραυλικού  και αρδευτικού  υλικού»

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 1.  

Βρύσες μπάνιου ανοξείδωτες  απλές μονές   περιστροφικές

 1.  

Βρύσες μπάνιου ανοξείδωτες  μίξης  με μηχανισμό μπίλιας

 1.  

Βρύσες 1/2 μπλε  μεταλλικές   με αντοχή στις εξωτερικές  κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία κλπ.)

 1.  

Βρύσες 1/2 κόκκινες μεταλλικές με αντοχή στις εξωτερικές  κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία κλπ.)

 1.  

Βρύσες 3/4 μεταλλικές με αντοχή στις εξωτερικές  κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία κλπ.)

 1.  

Βάνες 1/2 (πεταλούδα)

 1.  

Βάνες 3/4 (πεταλούδα)

 1.  

Βάνες 1''

 1.  

Βάνες 1'' τύπου καρέ

 1.  

Βρύσες με κλειδί 1/2 cim μεταλλικές με αντοχή στις εξωτερικές  κλιματικές συνθήκες (θερμοκρασία κλπ.)

 1.  

Βανάκια πλαστικά 3/4 κομπλέ με πάσα

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 3/4*3/4

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 3/4*1/2

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 1''*1/2

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 1''*3/4

 1.  

Γωνίες εξώβολτες 1/2 γαλβανιζέ

 1.  

Γωνίες Φ20 θερμοκολλητικές

 1.  

Γωνίες Φ25 θερμοκολλητικές

 1.  

Γωνίες φ 18*2,5  οριχάλκινοι

 1.  

Γωνίες φ 22*3,00  οριχάλκινοι

 1.  

 Διακοπτάκια  μίνι cim 1/2 (μπλέ)

 1.  

Διακόπτης σφαιρικός με ρακόρ 1/2 cim

 1.  

Διαστολές 1/2Χ3/4 οριχάλκινες

 1.  

Λάστιχο ποτίσματος  3/4 ενισχυμένο  με  ίνες.

 1.  

Σωλήνας  πολυαιθυλενίου διατομής  φ20   6 atm.

 1.  

Σωλήνας  πολυαιθυλενίου διατομής φ25    6 atm

 1.  

Σωλήνας  πολυαιθυλενίου διατομής  φ32   6 atm

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρωματοςΦ16*2,0

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου Φ16*2,7

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρωματοςΦ18*2,5

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρωματοςΦ22*3,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου Φ25*4,20

 1.  

Σωλήνας πολυπροπυλαινίου PP  ύδρευσης-θέρμανσης Φ20 θερμοκολλητικός  σύμφωνος με DIN8077 -8078 και ΕΝ15874 , WRAS (πόσιμο νερό).

 1.  

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP  ύδρευσης-θέρμανσης Φ25 θερμοκολλητικός σύμφωνος με DIN8077 -8078 και ΕΝ15874 , WRAS (πόσιμο νερό).

 1.  

Σωληνομαστοί 1/2' γαλβανιζέ 1μέτρου

 1.  

Σωληνομαστοί  Φ18χ 1/2 χαλκού

 1.  

Σωληνάκι άρδευσης  Φ7  1m για μπεκάκια περιστρεφόμενα 360Ο

 1.  

Σπιράλ  προστασίας Φ16 από πολ/θυλένιο  

 1.  

Σπιράλ  προστασίας Φ18 από πολ/θυλένιο  

 1.  

Σπιράλ  προστασίας Φ22 από πολ/θυλένιο  

 1.  

Σπιράλ  inox θηλυκά 50cm

 1.  

Σπιράλ 1' αποχέτευσης  από πολ/θυλένιο 

 1.  

Συφώνι για νιπτήρα  τύπου σπιράλ

 1.  

Σταυρός 1/2 γαλβανιζέ

 1.  

Συστολές 1/2Χ3/4 γαλβανιζέ

 1.  

Συστολές 1/2Χ3/4 οριχάλκινες

 1.  

Συστολές φ20*25 θερμοκολλητικές

 1.  

Σωλήνα βέργα 1/2  γαλβανιζέ

 1.  

Σταλάκτες ρυθμιζόμενης ροής

 1.  

Σφικτήρες  απλοί μεταλλικοί 3/4

 1.  

Σφικτήρες  απλοί μεταλλικοί  1/2

 1.  

Στηρίγματα μεταλλικά μονά 1/2

 1.  

Στηρίγματα μεταλλικά μονά 1/2

 1.  

Σγκρόπιες για πλαστικούς σωλήνες

 1.  

Μπεκάκια  περιστρεφόμενα 360Ο

 1.  

Ορθοστάτες (λόγχες) για μπεκάκια περιστρεφόμενα

 1.  

Μπεκ κρουστικά μεταλλικά ρυθμιζόμενα 0-360ο

 1.  

Μπεκ  υπόγειο (Ποπ-Απ) , ακτίνα ποτίσματος 5-15 μέτρα και ρυθμιζόμενο  τόξο ποτίσματος  40-360Ο. Με υδρολιπαινόμενα  γρανάζια  για μακρόχρονη χρήση.

 1.  

Μπεκ υπόγειο (Ποπ-Απ),  ακτίνα ποτίσματος 4-9 μέτρα και ρυθμιζόμενο  τόξο ποτίσματος  40-360Ο. Με υδρολιπαινόμενα  γρανάζια  για μακρόχρονη χρήση.

 1.  

Μπεκ υπόγειο (Ποπ-Απ)  ακτίνα ποτίσματος 2-5 μέτρα και ρυθμιζόμενο  τόξο ποτίσματος  40-360Ο. Με υδρολιπαινόμενα  γρανάζια  για μακρόχρονη χρήση

 1.  

Ορθοστάτες για κρουστικά μπεκ

 1.  

Υποδοχές για μπεκάκια

 1.  

Ταφ μεταλλικά διαμέτρου φ18*2,50

 1.  

Ταφ μεταλλικά διαμέτρου φ22*3,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ20*φ20*φ20

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ20*φ20*1/2

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό  διαμέτρου φ25*φ25*Φ20

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ25*1/2*φ25

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ25

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ20

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ32

 1.  

Ταφ Φ20 θερμοκολλητικά

 1.  

Ταφ Φ25 θερμοκολλητικά

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ20*φ20 πλαστικό

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ20*1/2 πλαστικό

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ25*φ20 πλαστικό

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ25*φ25 πλαστικό

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*3/4

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*1/2

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 1''

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*1''

 1.  

Μούφες 1/2 γαλβανιζέ

 1.  

Μούφες  ΡΡ Φ20 θερμοκολλητικές

 1.  

Μούφες  ΡΡ Φ25 θερμοκολλητικές

 1.  

Μαστοί 3/8''

 1.  

Ηλεκτροβάνα με πηνίο βαρέως τύπου  για αντοχή στο χρόνο , πίεση έως 10 atm.

 1.  

Προγραμματιστές με μπαταρία μίας στάσης , χειροκίνητη ή αυτόματα λειτουργία , με εύκολο προγραμματισμό , πλήρως  αδιάβροχο ώστε να τοποθετείται σε φρεάτιο , να λειτουργεί με μπαταρία  9V 

 1.  

Προγραμματιστές  με μπαταρία  τεσσάρων στάσεων , να μπορεί να  συνδέσει   μέχρι τέσσερις ηλεκτροβάνες ,  χειροκίνητη ή αυτόματα λειτουργία , με εύκολο προγραμματισμό , πλήρως  αδιάβροχο ώστε να τοποθετείται σε φρεάτιο , να λειτουργεί με μπαταρία  9V     

 1.  

Μπαταρίες για προγραμματιστές  , αλκαλικές  9V.

 1.  

Προγραμματιστής  ρεύματος  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ,   έξι στάσεων , προστασία  από υπερτάσεις , να δέχεται τηλεχειρισμό , με δυνατότητα εποχικής  ρύθμισης  από 0% έως 150% , επαναλαμβανόμενα ποτίσματα την ίδια  ημέρα , με επιλογή  ανεξάρτητου προγραμματισμού , δυνατότητα μονών/ζυγών ημερών , μνήμη αποθήκευσης του προγράμματος. 

 1.  

Προεκτάσεις 1/2 2 cm Bt

 1.  

Προεκτάσεις 1/2 4cm Bt

 1.  

Ταχυσύνδεσμος 3/4 κομπλέ

 1.  

Ταχυσύνδεσμος 1/2 κομπλέ

 1.  

Ταινία αυτοκόλλητη τύπου armaflex

 1.  

Τάπες 1/2 αρσενικές γαλβανιζέ

 1.  

Τάπες 1/2 θηλυκές γαλβανιζέ

 1.  

Ταφ γαλβανιζέ 1/2

 1.  

Ταφ γαλβανιζέ 3/4

 1.  

Ταφ οριχάλκινο 1/2

 1.  

Ταφ οριχάλκινο 3/4

 1.  

Ταφ φ32 οριχάλκινα

 1.  

Ταινία τύπου τεφλόν 3/4 σε ρολό 50μετρών

 1.  

Νίπελ ½  γαλβανιζέ

 1.  

Νίπελ ¾  γαλβανιζέ

 1.  

Νίπελ 1/2 οριχάλκινο

 1.  

Νίπελ 3/4 οριχάλκινο

 1.  

Νήμα στεγανοποίησης τύπου τεφλόν (150μ)

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ16Χ2  οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ16Χ2 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ18Χ2,5 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ18Χ2,5 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ18*2 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ18*2 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ22 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ22 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ αρσεν.-θηλ. Φ28 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ32 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ32 οριχάλκινα

 1.  

Ρακόρ 3/8'' οριχάλκινα

 1.  

Καζανάκια κυλινδρικά πλαστικά τύπου SPEK

 1.  

Καζανάκι τύπου πλάτης

 1.  

Μηχανισμός αέρος  για καζανάκι τύπου SPEK

 1.  

Μηχανισμός πλήρες για καζανάκι πλάτης 1/2''

 1.  

Μηχανισμός πλήρες για καζανάκι πλάτης 1''

 1.  

Μπουτόν αέρος για καζανάκι

 1.  

Συφώνι δαπέδου  PVC κυκλικής διατομής 

 1.  

Συφώνι για νιπτήρα  τύπου SPEK με βαλβίδα

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  62cm.από πορσελάνη   με καζανάκι κομπλέ. 

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  62cm.από πορσελάνη

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  νηπίων  από πορσελάνη

 1.  

Νιπτήρες  επιτοίχιοι πορσελάνης 35*35cm.

 1.  

Καπάκι λεκάνης  τουαλέτας  πλήρες 62cm.   

 1.  

Φρεάτιο  καπάκι μεταλλικό υδρομέτρου 40*40cm

 1.  

Φρεάτιο  ορθογώνιο 12” κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για υψηλή αντοχή και να δέχεται έως 4 ηλεκτροβάνες

 1.  

Φρεάτια   κυλινδρικό  10”κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για υψηλή αντοχή και να δέχεται έως 2 ηλεκτροβάνες

 1.  

Φρεάτια κυλινδρικό  6”κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο για υψηλή αντοχή και να δέχεται έως 2 ηλεκτροβάνες

 

Αλεξ/πολη      05 / 06 /2012                                                              Αλεξ/πολη       05 / 06 /2012                                                                                                                                                                                                         

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                

 

 

   ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                            ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                             Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:  34  /2012

 

Έργο:« Προμήθεια υδραυλικού  και αρδευτικού  υλικού»

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσό

τητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

 1.  

Βρύσες μπάνιου ανοξείδωτες  απλές μονές   περιστροφικές

 

τεμ

27

 

15,00

405,00

 1.  

Βρύσες μπάνιου ανοξείδωτες  μίξης  με μηχανισμό μπίλιας

 

 

τεμ

50

 

 

25,00

 

 

1250,00

 1.  

Βρύσες 1/2 μπλε μεταλλικές

τεμ.

245

12,00

2940,00

 1.  

Βρύσες 1/2 κόκκινες μεταλλικές

τεμ

90

10,00

900,00

 1.  

Βρύσες 3/4 μεταλλική

 

τεμ

80

 

11,00

880,00

 1.  

Βάνες 1/2 (πεταλούδα)

τεμ

80

5,50

440,00

 1.  

Βάνες 3/4 (πεταλούδα)

τεμ

40

7,00

280,00

 1.  

Βάνες 1''

τεμ

60

7,50

450,00

 1.  

Βάνες 1'' τύπου καρέ

τεμ

30

12,00

360,00

 1.  

Βρύσες με κλειδί 1/2 cim

τεμ

10

35,00

350,00

 1.  

Βανάκια πλαστικά 3/4 κομπλέ με πάσα

τεμ

90

1,40

126,00

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 3/4*3/4

 

τεμ

150

 

0,45

67,50

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 3/4*1/2

 

τεμ

150

 

0,50

75,00

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 1''*1/2

τεμ

150

0,70

105,00

 1.  

Γωνίες αρσενικές πλαστικές διαστάσεων 1''*3/4

τεμ

150

0,60

90,00

 1.  

Γωνίες εξώβολτες 1/2 γαλβανιζέ

τεμ

50

1,90

95,00

 1.  

Γωνίες Φ20 θερμοκολλητικές

τεμ

25

0,40

10,00

 1.  

Γωνίες Φ25 θερμοκολλητικές

τεμ

25

0,45

11,25

 1.  

Γωνίες φ 18*2,5  οριχάλκινοι

τεμ

25

3,80

95,00

 1.  

Γωνίες φ 22*3,00  οριχάλκινοι

τεμ

15

7,00

105,00

 1.  

 Διακοπτάκια  μίνι c/m 1/2 (μπλε)

τεμ

70

4,30

301,00

 1.  

Διακόπτης σφαιρικός με ρακόρ 1/2 cim

τεμ

8

8,00

64,00

 1.  

Διαστολές 1/2Χ3/4 οριχάλκινες

τεμ.

30

0,70

21,00

 1.  

Λάστιχο ποτίσματος  ¾  ενισχυμένο

μέτρα

1900

1,80

3420,00

 1.  

Σωλήνας άρδευσης πλαστικός διαμέτρου φ20

μέτρα

3500

0,35

1225,00

 1.  

Σωλήνας  άρδευσης πλαστικός διαμέτρου φ25

μέτρα

3500

0,45

1575,00

 1.  

Σωλήνας  άρδευσης πλαστικός διαμέτρου φ32

μέτρα

2000

0,60

1200,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρωματοςΦ16*2,0

μέτρα

30

0,80

24,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου Φ16*2,7

 

μέτρα

1.000

 

0,70

700,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρώματος

Φ18*2,5

 

 

μέτρα

550

 

 

1,00

550,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου μαύρου χρωματοςΦ22*3,00

 

 

μέτρα

150

 

 

1,20

180,00

 1.  

Σωλήνας ύδρευσης-θέρμανσης  πολυαιθυλενίου Φ25*4,20

 

μέτρα

 

1.000 

 

1,20

 1.200,00

 1.  

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP  ύδρευσης-θέρμανσης Φ20 θερμοκολλητικός

 

 

μέτρα

35

 

 

0,90

31,50

 1.  

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP  ύδρευσης-θέρμανσης Φ25 θερμοκολλητικός

 

 

μέτρα

35

 

 

2,00

70,00

 1.  

Σωληνομαστοί 1/2' γαλβανιζέ 1μέτρου

τεμ

25

3,80

95,00

 1.  

Σωληνομαστοί  Φ18χ 1/2 χαλκού

τεμ

20

1,60

32,00

 1.  

Σωληνάκι άρδευσης  Φ7  1m για μπεκάκια

τεμ

350

0,30

105,00

 1.  

Σπιράλ  Φ16 από πολ/θυλένιο  

μέτρα

30

0,40

12,00

 1.  

Σπιράλ  Φ18 από πολ/θυλένιο  

μέτρα

400

0,50

200,00

 1.  

Σπιράλ  Φ22 από πολ/θυλένιο  

μέτρα

150

0,70

105,00

 1.  

Σπιράλ θηλυκά 50cm

τεμ

30

5,00

150,00

 1.  

Σπιράλ 1' αποχέτευσης  από πολ/θυλένιο 

μέτρα

20

0,80

16,00

 1.  

Συφώνι για νηπτίρα τύπου σπιράλ

τεμ

20

2,00

40,00

 1.  

Σταυρός 1/2 γαλβανιζέ

τεμ.

35

0,90

31,50

 1.  

Συστολές 1/2Χ3/4 γαλβανιζέ

τεμ.

35

1,00

35,00

 1.  

Συστολές 1/2Χ3/4 οριχάλκινες

τεμ.

30

2,00

60,00

 1.  

Συστολές φ20*25 θερμοκολλητικές

τεμ.

20

0,25

5,00

 1.  

Σωλήνα βέργα 1/2  γαλβανιζέ

μέτρα

10

13,60

136,00

 1.  

Σταλάκτες ρυθμιζόμενοι

τεμ

1000

0,20

200,00

 1.  

Σφικτήρες  μεταλλικοί 3/4

τεμ

300

0,80

240,00

 1.  

Σφικτήρες μεταλλικοί  1/2

τεμ

300

0,60

180,00

 1.  

Στηρίγματα μεταλλικά μονά 1/2

τεμ

30

0,60

18,00

 1.  

Στηρίγματα μεταλλικά μονά 1/2

τεμ

30

0,70

21,00

 1.  

Σγκρόπιες για πλαστικούς σωλήνες

τεμ

18

2,50

45,00

 1.  

Μπεκάκια  περιστρεφόμενα 360Ο

τεμ

1400

0,25

350,00

 1.  

Ορθοστάτες (λόγχες) για μπεκάκια περιστρεφόμενα

 

τεμ

1000

 

0,20

200,00

 1.  

Μπεκ κρουστικά μεταλλικά ρυθμιζόμενα

τεμ

40

6,80

272,00

 1.  

Μπεκ υπόγειο (Ποπ-Απ) , ακτίνα ποτίσματος 5-15 μέτρα

τεμ

130

25,00

3250,00

 1.  

Μπεκ υπόγειο (Ποπ-Απ) , ακτίνα ποτίσματος  4-9 μέτρα

τεμ

130

23,00

2990,00

 1.  

Μπεκ υπόγειο (Ποπ-Απ) , ακτίνα ποτίσματος 2-5 μέτρα

τεμ

150

5,50

825,00

 1.  

Ορθοστάτες για κρουστικά μπεκ

τεμ

45

1,90

85,50

 1.  

Υποδοχές για μπεκάκια

τεμ

490

0,40

196,00

 1.  

Ταφ μεταλλικά διαμέτρου φ18*2,50

τεμ

30

6,00

180,00

 1.  

Ταφ μεταλλικά διαμέτρου φ22*3,00

τεμ

15

9,00

135,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ20*φ20*φ20

τεμ

150

2,20

330,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ20*φ20*1/2

τεμ

150

2,20

330,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό  διαμέτρου φ25*φ25*Φ20

τεμ

250

2,20

550,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ25*1/2*φ25

τεμ

150

2,20

330,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ25

τεμ

150

4,00

600,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ20

τεμ

150

3,80

570,00

 1.  

Ταφ κομπλέ πλαστικό διαμέτρου φ32*φ32*φ32

τεμ

150

3,80

570,00

 1.  

Ταφ Φ20 θερμοκολλητικά

τεμ

20

0,30

6,00

 1.  

Ταφ Φ25 θερμοκολλητικά

τεμ

20

0,55

11,00

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ20*φ20 πλαστικό

τεμ

200

0,70

140,00

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ20*1/2 πλαστικό

τεμ

150

0,80

120,00

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ25*φ20 πλαστικό

τεμ

120

1,20

144,00

 1.  

Ρακόρ διαμέτρου φ25*φ25 πλαστικό

τεμ

150

1,20

180,00

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*3/4

τεμ

200

0,50

100,00

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*1/2

τεμ

140

0,50

70,00

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 1''

τεμ

120

0,60

72,00

 1.  

Μούφες πλαστικές διαστάσεων 3/4*1''

τεμ

90

0,55

49,50

 1.  

Μούφες 1/2 γαλβανιζέ

τεμ

25

0,70

17,50

 1.  

Μούφες  ΡΡ Φ20 θερμοκολλητικές

τεμ

10

0,25

2,50

 1.  

Μούφες  ΡΡ Φ25 θερμοκολλητικές

τεμ

10

0,30

3,00

 1.  

Μαστοί 3/8''

τεμ

30

1,70

51,00

 1.  

Ηλεκτροβάνα με πηνίο βαρέως τύπου

τεμ

35

25,00

875,00

 1.  

Προγραμματιστές με μπαταρία μίας στάσης

τεμ

10

70,00

700,00

 1.  

Προγραμματιστές  μπαταρίας  τεσσάρων στάσεων

τεμ

15

 

110,00

1650,00

 1.  

Μπαταρίες για προγραμματιστές

τεμ.

50

2,50

125,00

 1.  

Προγραμματιστές ρεύματος  έξι στάσεων

τεμ.

12

100,00

1200,00

 1.  

Προεκτάσεις 1/2 2 cm Bt

τεμ

15

2,00

30,00

 1.  

Προεκτάσεις 1/2 4cm Bt

τεμ

15

3,00

45,00

 1.  

Ταχυσύνδεσμος 3/4 κομπλέ

τεμ.

70

1,80

126,00

 1.  

Ταχυσύνδεσμος 1/2 κομπλέ

τεμ.

60

1,60

96,00

 1.  

Ταινία αυτοκόλλητη τύπου armaflex

τεμ

40

2,00

80,00

 1.  

Τάπες 1/2 αρσενικές γαλβανιζέ

τεμ

15

0,60

9,00

 1.  

Τάπες 1/2 θηλυκές γαλβανιζέ

τεμ

15

0,80

12,00

 1.  

Ταφ γαλβανιζέ 1/2

τεμ.

90

1,40

126,00

 1.  

Ταφ γαλβανιζέ 3/4

τεμ.

100

2,00

200,00

 1.  

Ταφ οριχάλκινο 1/2

τεμ

100

3,00

300,00

 1.  

Ταφ οριχάλκινο 3/4

τεμ.

35

2,00

70,00

 1.  

Ταφ φ32 οριχάλκινα

τεμ

8

12,30

98,40

 1.  

Ταινία τύπου τεφλόν 3/4 σε ρολό 50μετρών

τεμ

90

2,00

180,00

 1.  

Νίπελ ½  γαλβανιζέ

τεμ

50

0,60

30,00

 1.  

Νίπελ ¾  γαλβανιζέ

τεμ

60

0,80

48,00

 1.  

Νίπελ 1/2 οριχάλκινο

τεμ

100

1,00

100,00

 1.  

Νίπελ 3/4 οριχάλκινο

τεμ

100

1,50

150,00

 1.  

Νήμα στεγανοποίησης τύπου τεφλόν (150μ)

τεμ

9

13,00

117,00

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ16Χ2  οριχάλκινα

τεμ

30

1,50

45,00

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ16Χ2 οριχάλκινα

τεμ

30

1,50

45,00

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ18Χ2,5  οριχάλκινα

τεμ

85

2,20

187,00

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ18Χ2,5 οριχάλκινα

τεμ

85

2,20

187,00

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ18*2 οριχάλκινα

τεμ

5

2,20

11,00

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ18*2 οριχάλκινα

τεμ

5

2,20

11,00

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ22 οριχάλκινα

τεμ

5

4,00

20,00

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ22 οριχάλκινα

τεμ

5

4,00

20,00

 1.  

Ρακόρ αρσεν.-θηλ. Φ28 οριχάλκινα

τεμ

30

7,00

210,00

 1.  

Ρακόρ θηλυκά Φ32 οριχάλκινα

τεμ

10

8,50

85,00

 1.  

Ρακόρ αρσενικά Φ32 οριχάλκινα

τεμ

10

8,50

85,00

 1.  

Ρακόρ 3/8'' οριχάλκινα

τεμ

30

1,70

51,00

 1.  

Καζανάκια κυλινδρικά πλαστικά τύπου SPEK

τεμ

3

22,00

66,00

 1.  

Καζανάκι τύπου πλάτης

τεμ

65

45,00

2925,00

 1.  

Μηχανισμός για καζανάκι τύπου SPEK

τεμ

2

25,00

50,00

 1.  

Μηχανισμός πλήρες για καζανάκι πλάτης 1/2''

τεμ

270

6,00

1620,00

 1.  

Μηχανισμός πλήρες για καζανάκι πλάτης 1''

τεμ

250

9,00

2250,00

 1.  

Μπουτόν αέρος για καζανάκι

τεμ

10

3,00

30,00

 1.  

Συφώνι δαπέδου  PVC κυκλικής διατομής 

τεμ

20

18,00

360,00

 1.  

Συφώνι για νιπτήρα τύπου SPEK

τεμ

82

7,00

574,00

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  62cm. με καζανάκι κομπλέ

 

τεμ

4

 

150,00

600,00

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  62cm.

τεμ

40

70,00

2800,00

 1.  

Λεκάνη  τουαλέτας  νηπίων

τεμ

10

60,00

600,00

 1.  

Νιπτήρες  επιτοίχιοι πορσελάνης 35*35cm.

τεμ

40

70,00

2800,00

 1.  

 Καπάκι λεκάνης  τουαλέτας  πλήρες 62cm. 

τεμ

40

10,00

400,00

 1.  

Φρεάτιο μεταλλικό υδρομέτρου 40*40

τεμ

4

20,00

80,00

 1.  

Φρεάτιο  ορθογώνιο  από πολυπροπυλένιο  12”

 

τεμ

20

 

18,00

360,00

 1.  

Φρεάτιο   κυλινδρικό  10”

τεμ

40

6,00

240,00

 1.  

Φρεάτιο   κυλινδρικό  6”

τεμ

15

5,00

75,00

ΣΥΝΟΛΟ

58.449,65

Φ.Π.Α 23%

13.443,42

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

71.893,07

 

   Αλεξ/πολη     05  / 06 /2012                                                             Αλεξ/πολη     05 /06/2012                                                                                                                                                                                                         

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                

 

 

   ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                             ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                               Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

              

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:   34  /2012

 

Έργο:« Προμήθεια υδραυλικού  και αρδευτικού  υλικού»

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια αρδευτικού υλικού  για  την συντήρηση των  χώρων πρασίνου , καθώς και η  προμήθεια  υλικών ύδρευσης  για την συντήρηση των τουαλετών των κοιμητηρίων , των λοιπών Δημοτικών τουαλετών  και των σχολικών κτηρίων   του Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται  έως  το τέλος  του έτους.

 

 

 

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή .Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας , εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει τμηματικά , από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

 

 

Αλεξ/πολη      05 / 06 /2012                                                                Αλεξ/πολη      05  / 06 /2012                                                                                                                                                                                                         

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                

 

 

   ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                                             ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                                               Τεχνολόγος   Δασοπόνος