• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια σιδηρικών ειδών» (20/8/2012 - 27/8/2012)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   «Προμήθεια σιδηρικών ειδών»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  35/12

ΕΡΓΟ:΄΄ Προμήθεια σιδηρικών ειδών΄΄

 

 

 

 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

                      «Προμήθεια σιδηρικών ειδών»

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης:  «Προμήθεια σιδηρικών ειδών»

Προϋπολογισμός : 40.405,50 € με το Φ.Π.Α. για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

       Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α) Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την             από ώρα 10.30 μέχρι 11.30 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ).

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 24/08/2012.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξανδρούπολη.

 

 

 

 

 

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

          Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης , η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς.

4.    ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

          Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις  προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης.

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

        Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το ΦΠΑ.

 

6.     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

       Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται  ενώπιον της επιτροπής, με τον τρόπο που αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων .

 

           Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

 

             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

       ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

    

           ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

    Αλεξ/πολη    07/06/ 2012

 

 

                  -Ο-

            ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

   ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE

 

Ο

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   35/12

ΕΡΓΟ:΄΄Προμήθεια σιδηρικών ειδών΄΄

 

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

       Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια σιδηρικών ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στην συντήρηση των σχολικών κτηρίων του Δήμου, από το συνεργείο της αυτεπιστασίας του συγκεκριμένου έργου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου προκύψει.

       Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο τμηματικά και εφόσον απαιτηθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των υλικών και μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  40.405,50€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 30.7331.001 κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

 

Αλεξ/πολη      07/06/ 2012

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   35/12

ΕΡΓΟ:΄΄Προμήθεια σιδηρικών ειδών΄΄

 

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      

 

1. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 2 ½ ΄΄ μήκους 6μ.

 

2. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 2  ΄΄ μήκους 6μ.

 

3. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ½ ΄΄ μήκους 6μ.

 

4. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ¼  ΄΄ μήκους 6μ.

 

5. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διατομής 1 ΄΄ μήκους 6μ.

 

6.Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 40Χ40Χ2 μήκους 6μ.

 

7. Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 30Χ30Χ2 μήκους 6μ.

 

8. Σωλήνας μορφής σιδήρου τετραγωνικής μορφής διατομής 25Χ25Χ2 μήκους 6μ.

 

9. Συμπαγής σίδηρος τετραγωνικής μορφής διατομής 12Χ12.

 

10. Συμπαγής σίδηρος τετραγωνικής μορφής διατομής 14Χ14.

 

11. Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας.

 

12. Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας.

 

13.Πόμολα για πόρτες εσωτερικού χώρου.

 

14.Μεταλλική ψάθα γαλβανισμένη διατομής 5Χ10Χ5 εμβαδού 10μ2.

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη     07/06/ 2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

       

 

   Αλεξ/πολη        07/06/ 2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    35/12

ΕΡΓΟ:΄΄Προμήθεια σιδηρικών ειδών΄΄

 

                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ( ενδεικτικός )

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½΄΄

1

ΜΜ

500

5,5

2.750,00

2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ΄΄

2

ΜΜ

1.000

5,00

5.000,00

3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½΄΄

3

ΜΜ

2.000

3,50

7.000,00

4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ ΄΄

4

ΜΜ

1.500

3,00

        4.500,00

5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1΄΄

5

ΜΜ

1.000

2,20

2.200,00

6

Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2΄΄

6

ΜΜ

1.000

2,20

2.200,00

7

Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2΄΄

7

ΜΜ

1.000

1,80

1.800,00

8

Μορφωσίδηρος 25Χ25Χ2΄΄

8

ΜΜ

1.000

1,40

1.400,00

9

Συμπαγής σίδηρος 12Χ12

9

ΜΜ

1.000

1,20

1.200,00

10

Συμπαγής σίδηρος 14Χ14

10

ΜΜ

1.000

1,50

1.500,00

11

Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας

11

ΤΕΜ

100

10,00

1.000,00

12

Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας

12

ΤΕΜ

100

10,00

1.000,00

13

Πόμολα για πόρτες

13

ΤΕΜ

100

10,00

1.000,00

14

Ψάθα γαλβανιζέ 10Χ5

14

ΤΕΜ

10

30,00

300,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

32.850,00

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

7.555,50

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

40.405,50

                                                                                     

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη     07/06/ 2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

       

 

   Αλεξ/πολη      07/06/ 2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   35/12

ΕΡΓΟ:΄΄Προμήθεια σιδηρικών ειδών΄΄

 

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

                                                  ΄Αρθρο  1ο

                                           Αντικείμενο συγγραφής

 

   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των, βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

                                                   ΄Αρθρο  2ο

                                           Διατάξεις που ισχύουν

 

   Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρο 209 του Ν.3463/06).

 

 

                                                   ΄Αρθρο  3ο

                                      Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

 

   Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελουμένου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων ΄Εργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές.

 

 

                                                 ΄Αρθρο  4ο

             Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι:

 

    α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

    β.  Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός)

    γ.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

    δ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

    ε.  Η Τεχνική περιγραφή του έργου

  στ.  Η Σύμβαση

 

                                                  ΄Αρθρο  5ο

   Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ........τέσσερεις........(   4   )  ημερολογιακούς μήνες.

   Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή της παρατάσεως, που θα εγκριθεί νόμιμα ο ανάδοχος υπόκειται σε προβλεπόμενη ποινική ρήτρα.

   Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για είκοσι (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

 

                                                   ΄Αρθρο  6ο

                                       Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

 

   Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των δώρων που καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Εργασίας με απόφασή του, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος αδείας.

   Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται ή εκπίπτεται αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

 

                                                     ΄Αρθρο  7ο

 

   Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή.

   Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση του έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημία, ή φθορά εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία.

 

                                                      ΄Αρθρο  8ο

                                  Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός)

 

   Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου ή της Κοινότητας.

           

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αλεξ/πολη      07/06/ 2012

Η προϊσταμένη του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος

Του Δήμου Αλεξ/πολης

       

 

       

 

   Αλεξ/πολη        07/06/ 2012

 

 

 

 

Αικατερίνη Ντεφίδου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

                   ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τις αναγραφόμενες τιμές χωρίς τον Φ.Π.Α.

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Α/Τ

Ε/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ/Μ

 

1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ½΄΄

1

ΜΜ

500

 

 

 

2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2 ΄΄

2

ΜΜ

1.000

 

 

 

3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ½΄΄

3

ΜΜ

2.000

 

 

 

4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1 ¼ ΄΄

4

ΜΜ

1.500

 

 

 

5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1΄΄

5

ΜΜ

1.000

 

 

 

6

Μορφωσίδηρος 40Χ40Χ2΄΄

6

ΜΜ

1.000

 

 

 

7

Μορφωσίδηρος 30Χ30Χ2΄΄

7

ΜΜ

1.000

 

 

 

8

Μορφωσίδηρος 25Χ25Χ2΄΄

8

ΜΜ

1.000

 

 

 

9

Συμπαγής σίδηρος 12Χ12

9

ΜΜ

1.000

 

 

 

10

Συμπαγής σίδηρος 14Χ14

10

ΜΜ

1.000

 

 

11

Κλειδαριά ασφαλείας ξυλόπορτας

11

ΤΕΜ

100

 

 

12

Κλειδαριά ασφαλείας σιδηρόπορτας

12

ΤΕΜ

100

 

 

13

Πόμολα για πόρτες

13

ΤΕΜ

100

 

 

14

Ψάθα γαλβανιζέ 10Χ5

14

ΤΕΜ

10

 

 

 

 

 

                                                                   Αλεξανδρούπολη

                                                                                      -Ο-

                                                                              ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ