• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών (11/11/2008 - 25/11/2008)
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών Προϋπολογισμός: 47.300,00 €


Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης », συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 47.300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» του Κ.Π.Σ 2000-2006, σε ποσοστό 80% από το ΕΚΤ και 20% από Εθνική Συμμετοχή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται Λεωφόρο Δημοκρατίας, την.25-11-2008. ημέρα. Τρίτη Ώρα έναρξης του διαγωνισμού..11.00 πμ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών. 11.30 πμ..
Ώρα αποσφράγισης προσφορών. 11.30 πμ..

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 2.365,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 3 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.


Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 09:00 έως 14:00 ,από το γραφείο Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρμόδιος: κ. Κώστας Καδόγλου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας. 306.
Τηλέφωνο: .2551064101 , FAX 25510 64142