• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» (15/11/2012 - 19/11/2012)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 

Αρ. Πρωτ.: 76840/15-11-2012

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

                                                               

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.730,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2012.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 70/2012 μελέτη της εργασίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»    

                

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία Hλεκτρομηχανολογικών έργων σε τάξεις αντίστοιχες, σύμφωνα με τον Ν2940/2001, Δ17α/04/44/ΦΝ430:

Α1  και άνω για έργα Η/Μ με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια, όπως ισχύουν για εταιρείες  εντός και εκτός νομού, και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) σχετικά με την παραπάνω μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα   19/11/2012 και ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/12

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών»

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής των φωτεινών σηματοδοτών  του Δήμου για να καλύψουν τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη μηνιαία συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών και την άμεση αντιμετώπιση βλαβών και δυσλειτουργιών, όποτε αυτές προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των   22.730,40 € με το Φ.Π.Α.

 

 

 

 

                                                                     Αλεξανδρούπολη    08-08-2012

 

                                                                                                    -Ο-

                                                       ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                          ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/12

ΕΡΓΟ: ΄΄ Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ΄΄

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών

Η εργασία συντήρησης, η οποία θα γίνεται κάθε μήνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων με σκοπό την επιβεβαίωση της κατάστασης κανονικής λειτουργίας τους και στην αντίθετη περίπτωση την επέμβαση για την αποκατάσταση τους.

              Συγκεκριμένα ο έλεγχος των εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τον οπτικό έλεγχο της κατάστασης των σηματοδοτών και των στηριγμάτων τους, την αντικατάσταση είτε τη συμπλήρωση των κοχλιών στερέωσης των σηματοδοτών στον ιστό υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδοχές των κοχλιών θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τον οπτικό έλεγχο του σωστού προσανατολισμού των σηματοδοτών, την σύσφιξη του κοχλία στερέωσης ως προς την περιστροφή του σηματοδότη για την αποκατάσταση του ορθού προσανατολισμού του.

   Μετά από κάθε επιθεώρηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τις παρατηρήσεις του στην Υπηρεσία, καθώς και να εντοπίζει ενδεχόμενα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ορατότητα των σηματοδοτών (πινακίδες, κλαδιά κ.λ.π.), τα οποία οφείλει να επισημαίνει επίσης προς την Υπηρεσία για να ενεργήσει αυτή ανάλογα.

Τιμή ανά μήνα  (κατ’ αποκοπή) :    ΕΥΡΩ : Ολογράφως : Πεντακόσια σαράντα 

                                                                   Αριθμητικώς :  #  540,00 #  ………

 

2. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Αποκατάσταση βλαβών

Αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων των φωτεινών σηματοδοτών,  που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ορισμένες από τις προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης βλαβών είναι :

-          Αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτεινών σηματοδοτών, όπως αντικατάσταση σπασμένων φαναριών κλπ.

-          Αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συστημάτων των φωτεινών σηματοδοτών, όπως αντικατάσταση των πλακετών των ρυθμιστών κυκλοφορίας και των κιβωτίων μικτονόμησης κλπ.

     Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται  θα ελέγχονται από το αρμόδιο ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ. )

Τιμή ανά έτος (κατ’ αποκοπή) :        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Δώδεκα  χιλιάδες 

                                                                            Αριθμητικώς :  #  12.000,00 #  ……

       

 

 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                     Αλεξ/πολη   08-08-2012           

      Αλεξ/πολη  23-10-2012                              Αλεξ/πολη   08-08-2012                                     

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

         ΜΠΡΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                               ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β               ΗΛΕΚ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE                 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

                               

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/12

ΕΡΓΟ: ΄΄ Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ΄΄

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός)

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε/Μ

α/τ.

ΚΩδ. ΑΡΘΡΟΥ

ποσ.

 

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

   1

Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών

Τεμ.

1.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝ. 

12 μήνες

540,00

6.480,00

   2

Εργασία αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηματοδοτών

Τεμ.

2.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΝ. 

1 έτος

12.000,00

12.000,00

 

 

 

 

 

            ΣΥΝΟΛΟ :

18.480,00

 

 

 

 

 

         Φ.Π.Α 23% :

4.250,40

 

 

 

 

 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ     ΔΑΠΑΝΗ:

22.730,40

 

 

 

 

 

 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                     Αλεξ/πολη   08-08-2012                        

   Αλεξ/πολη  23-10-2012                               Αλεξ/πολη   08-08-2012                                    

 

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

         ΜΠΡΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                               ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β               ΗΛΕΚ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE                 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70/12

ΕΡΓΟ: ΄΄ Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ΄΄

 

 

 

                      ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των φωτεινών σηματοδοτών.

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

·          των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

·          την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08

·          το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

·          του ΠΔ 28/80

·          την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)

 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου   

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 

      

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 22.730,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου κάθε τρίμηνο και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                     

 

 

 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                     Αλεξ/πολη   08-08-2012                        

   Αλεξ/πολη  23-10-2012                               Αλεξ/πολη   08-08-2012                                     

 

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

         ΜΠΡΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                               ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β               ΗΛΕΚ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE                 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ