• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών για ένα (1) έτος» (11/3/2013 - 23/4/2013)
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών για ένα (1) έτος» Προϋπολογισμός: 814.732,89 €

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Τελευταία ενημέρωση 10/04/2013)

Ερώτηση 1: Σχετικά με την προμήθεια λιπαντικών για το είδος με α/α 12 (Βαλβολίνη SAE 140) θα γίνονται δεκτές προσφορές Βαλβολίνης SAE 85-140;
Απάντηση 1:
Ναι, θα γίνουν δεκτές προσφορές Βαλβολίνης SAE 85-140, γιατί ουσιαστικά καλύπτουν τις ίδιες απαιτήσεις και περιλαμβάνουν την Βαλβολίνη SAE 140.  

Ερώτηση 2: Για το προϊόν 9, ATFMP, γίνεται δεκτό λιπαντικό με προδιαγραφές DEXTRON II ή DEXTRON III λόγω διαφοράς τιμής των δύο προϊόντων.
Απάντηση 2
: Για το προϊόν 9, ATFMP, θα γίνει δεκτό λιπαντικό με προδιαγραφές DEXTRON III και όχι DEXTRON II.

Ερώτηση 3: Για το προϊόν 11, βαλβολίνη SAE80W90 γίνεται δεκτό λιπαντικό με προδιαγραφές GL4 ή GL5 λόγω διαφοράς τιμής των δύο προϊόντων;
Απάντηση 3:
Για το προϊόν 11, βαλβολίνη SAE80W90, θα γίνει δεκτό λιπαντικό με προδιαγραφές GL5 και όχι GL4.

Ερώτηση 4: Αντί του προϊόντος 12, βαλβολίνη SAE140, θα γίνει δεκτή βαλβολίνη SAE85W140;
Απάντηση 4:
Αντί του προϊόντος 12, βαλβολίνη SAE140, θα γίνει δεκτή βαλβολίνη SAE85W140.

Ερώτηση 5: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων λιπαντικών, που προέρχονται από χώρα της ΕΕ θα μπορούν να είναι γραμμένα στη γλώσσα της χώρας παραγωγής ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ;
Απάντηση 5:
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης «Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.». Αυτό σημαίνει ότι οι προσφορές (τεχνικές και οικονομικές) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούνται ρητώς στα άρθρα 7, 10 και 13 της διακήρυξης θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην ελληνική. Τα λοιπά τεχνικά στοιχεία (προσπέκτους κλπ) μπορούν να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.


====================================================
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1 ΕΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ

         ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

814.732,89 με Φ.Π.Α. 23%

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :    3/13

 

 

 

 

                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών για ένα (1) έτος».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

            Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών. ».

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ε) Την αριθμ. 33/13 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

στ) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το ΠΔ 60/07

 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για τα καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά.

Η προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης για ένα (1) έτος είναι προϋπολογισμού 731.973 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%)  και των λιπαντικών για ένα (1) έτος  82.759,89 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

 

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1)     Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

2)     Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3)     Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

4)     Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

5)     Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.β και  24 παρ. ια του Π.Δ. 118/2007

6)     Τις διατάξεις του  Π.Δ. 60/2007.

 

ΆΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

 

 

-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ KAI ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

 

Βενζίνη αμόλυβδη

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

Λίτρο

Λίτρο

 

50.000

410.000

40.000

 

1,46

1,17

1,06

 

73.000,00

479.700,00

42.400,00

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 23%

 

595.100,00

136.873,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

731.973,00

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ευρώ

   ΔΑΠΑΝΗ

1

Λάδι SAE 15W40 diesel

Λίτρα

1.872

5,34

9.996,48

2

Λάδι SAE 20W50συνθ.βενζ.

«

1.872

5,34

9.996,48

3

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζ.

«

300

7,53

2.259,00

4

Λάδι SAE 5W40 βενζ.

«

60

12,98

778,80

5

Λάδι 2Τ

«

300

3,51

1.053,00

6

Λάδι υδραυλικού  HV46

«

1872

3,40

6.364,80

7

Λάδι υδραυλικού  HV68

«

1872

3,40

6.364,80

8

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

300

4,39

1.317,00

9

Λάδι ΑΤF-MP

«

624

4,56

2.845,44

10

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

832

11,80

9.817,60

11

Βαλβολίνη SAE 80W90

«

832

4,20

3.494,40

12

Βαλβολίνη 140

«

416

3,40

1.414,40

13

Γράσο γεν. χρήσης λιθίου

Κιλά

720

4,25

3.060,00

14

Γράσο μολυβδαινούχο – γραφιτούχο (ρουλεμάν)

«

90

4,90

441,00

15

Γρασοβαλβολίνη

«

250

3,30

825,00

16

Υγρά φρένων

Κιβωτ.

4(24Χ250)

71,00

284,00

17

Αdblue

Λίτρα

1.000

1,62

1.620,00

18

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

650

3,90

2.535,00

19

Paraflou

«

650

        2,19

1.423,50

20

Αντισκωριακό σπρέϋ

Κιβωτ.

10(12χ400-

500cc)

64,00

640,00

21

Σπρέϋ γράσσο

«

8(12Χ400-

500cc)

94,22

753,76

                                                                                                                         Σύνολο        67.284,46  

                                                                                                                  Φ.Π.Α. 23%        15.475,43

                                                                                                              Γενικό Σύνολο         82.759,89

            1. Η προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 595.100 ευρώ για ένα έτη και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 731.973 και των λιπαντικών 67.284,46 ευρώ και επί πλέον Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο 82.759,89 ευρώ.

2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους  οικείους Κ.Α. , του προϋπολογισμού εξόδων. Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων ορίζεται για ένα (1) έτος αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά:      

α)Βενζίνη αμόλυβδη 50.000λίτρα 

β)Πετρέλαιο κίνησης 410.000λίτρα                                                                 

γ)Πετρέλαιο θέρμανσης  40.000λίτρα                                                              

δ)Λάδι μηχανών (βενζινoκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων), 4.404 λίτρα                   

ε)Βαλβολίνη, 2.080 λίτρα                                                                                                 

στ)Λάδι υδραυλικού,4.668 λίτρα                                                            

ζ)Γράσο, 1.098 κιλά 

η)Αντιψυκτικό 1.300 κιλά 

θ)Υγρά φρένων 24 κιλά

ι)Αντισκωριακό σπρέι 48-60κιλά

κ)Αdblue 1.000 λίτρα

 

ΆΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών την Τρίτη 23/04/2013 και σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 και ώρα λήξης η 11.00.

 

ΆΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α)   Τσιακίρη Άννα

β)    Τσερκέζη Σοφία

γ)    Καρακατσάνης Ευάγγελος

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Εισήγησης για Ανάθεση αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α)   Τσιακίρη Άννα

β)    Τσερκέζη Σοφία

γ)    Καρακατσάνης Ευάγγελος

 

ΆΡΘΡΟ 5

Λήψη πληροφοριών

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  25510 64296

FAX: 25510 64125

Αρμόδιος υπάλληλος: Τάτσιλη Αθανασία

 

ΆΡΘΡΟ 6

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:

α. Τη φερεγγυότητά τους.

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

 

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων και λιπαντικών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α[1] των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης[2] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές[3]. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη  αναζήτηση δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών(αρ. πρωτ. 38152/25-06-2009 περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 231/2009 Γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  ,.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

            - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές[4]. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

 

6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα[5]:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

στ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.

 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

            Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

 

ΆΡΘΡΟ 8

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στις 23/04/2013, ημέρα Τρίτη  από ώρα 10.30  μέχρι και 11.00.

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγματος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο Δήμο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 

ΆΡΘΡΟ 9

Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

β) σε απόλυτες τιμές ανά μονάδα μέτρησης  για τα λιπαντικά.

2. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές (για τα καύσιμα) ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

6. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

7. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

 

ΆΡΘΡΟ 10

Προέλευση των καυσίμων

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίμου που προσφέρουν.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

4. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 11

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

 

ΆΡΘΡΟ 12

Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

 

ΆΡΘΡΟ 13

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

 

ΆΡΘΡΟ 14

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

 

ΆΡΘΡΟ 15

Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (15.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδους καύσιμο σε ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας ή για κάθε λιπαντικό σε απόλυτη τιμή ανά μονάδα. Περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά (καυσίμων) που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου.

10. Στην τιμή προσφοράς των καυσίμων περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

 

ΆΡΘΡΟ 16

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

 

ΆΡΘΡΟ 17

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.

2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

 

ΆΡΘΡΟ 18

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

            Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

 

ΆΡΘΡΟ 19

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.

2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.

4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 19.1 έως και 19.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

6. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συμμετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιμές.

 

ΆΡΘΡΟ 20

Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε απόλυτες τιμές για τα λιπαντικά.

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

 

ΆΡΘΡΟ 21

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική  Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου / λιπαντικού που προφέρει ο προμηθευτής.

β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. Την κατανομή του κάθε είδους καυσίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

 

ΆΡΘΡΟ 22

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

 

ΆΡΘΡΟ 23

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προδικαστική προσφυγή κατά αυτών σύμφωνα με το Ν.3886/2010.

5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΆΡΘΡΟ 24

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος καυσίμου.

β) Την ποσότητα.

γ) Την τιμή.

δ) Το Δήμο για τον οποίο προορίζονται τα καύσιμα.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

ΆΡΘΡΟ 25

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα  και λιπαντικά και την ποσότητα.

δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίμου.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίμου.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για καύσιμα και λιπαντικά μέχρι την ανάδειξη νέων προμηθευτών και την υπογραφή νέων συμβάσεων), ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

 

ΆΡΘΡΟ 26

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

ΆΡΘΡΟ 27

Παραλαβή των καυσίμων

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παρ. 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:

α. Το καύσιμο κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β. Το καύσιμο παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής.

Η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

ΆΡΘΡΟ 28

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης

            1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα μιας (1) ημέρας, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

3. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και  κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου. Τα λιπαντικά θα παραδοθούν στο γραφείο κίνησης του Δήμου. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις παραγγελίες, κατά τη διάρκεια ενός (1) έτους.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και λιπαντικών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος καυσίμου, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρ. 27 του ΕΚΠΟΤΑ. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 29

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων.

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

 

ΆΡΘΡΟ 30

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των καυσίμων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων καυσίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα καύσιμα, πέραν του προστίμου, τα καύσιμα καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επιστροφή των καυσίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.

3. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των καυσίμων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

 

ΆΡΘΡΟ 31

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

 

ΆΡΘΡΟ 32

Εγγυήσεις ποιότητας

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος.

2. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

            Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

            3. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Δημαρχιακής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

            4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

 

ΆΡΘΡΟ 33

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους καυσίμου και λιπαντικού θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

ΆΡΘΡΟ 34

Άλλα στοιχεία

1. Ο Δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου/λιπαντικού, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

2. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου/λιπαντικού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος καυσίμου/λιπαντικού, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

4.Από της ανάδειξης αναδόχου του παρόντος διαγωνισμού παύει η ισχύ κάθε άλλης σύμβασης .

 

ΆΡΘΡΟ 35

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου.

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο Πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες, σε δύο του Νομού ημερήσιες και μία εβδομαδιαία, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα επιδοθεί στο Επιμελητήριο και θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

814.732,89 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/13

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1 ΕΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών για ένα (1) έτος του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».

 

 

 

 

-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ KAI ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

 

Βενζίνη αμόλυβδη

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

Λίτρο

Λίτρο

 

50.000

410.000

40.000

 

1,46

1,17

1,06

 

73.000,00

479.700,00

42.400,00

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 23%

 

595.100,00

136.873,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

731.973,00

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ευρώ

   ΔΑΠΑΝΗ

1

Λάδι SAE 15W40 diesel

Λίτρα

1.872

5,34

9.996,48

2

Λάδι SAE 20W50συνθ.βενζ.

«

1.872

5,34

9.996,48

3

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζ.

«

300

7,53

2.259,00

4

Λάδι SAE 5W40 βενζ.

«

60

12,98

778,80

5

Λάδι 2Τ

«

300

3,51

1.053,00

6

Λάδι υδραυλικού  HV46

«

1872

3,40

6.364,80

7

Λάδι υδραυλικού  HV68

«

1872

3,40

6.364,80

8

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

300

4,39

1.317,00

9

Λάδι ΑΤF-MP

«

624

4,56

2.845,44

10

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

832

11,80

9.817,60

11

Βαλβολίνη SAE 80W90

«

832

4,20

3.494,40

12

Βαλβολίνη 140

«

416

3,40

1.414,40

13

Γράσο γεν. χρήσης λιθίου

Κιλά

720

4,25

3.060,00

14

Γράσο μολυβδαινούχο – γραφιτούχο (ρουλεμάν)

«

90

4,90

441,00

15

Γρασοβαλβολίνη

«

250

3,30

825,00

16

Υγρά φρένων

Κιβωτ.

4(24Χ250)

71,00

284,00

17

Αdblue

Λίτρα

1.000

1,62

1.620,00

18

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

650

3,90

2.535,00

19

Paraflou

«

650

        2,19

1.423,50

20

Αντισκωριακό σπρέϋ

Κιβωτ.

10(12χ400-

500cc)

64,00

640,00

21

Σπρέϋ γράσσο

«

8(12Χ400-

500cc)

94,22

753,76

                                                                                                                         Σύνολο        67.284,46  

                                                                                                                  Φ.Π.Α. 23%        15.475,43

                                                                                                              Γενικό Σύνολο         82.759,89

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 1 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 01/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-ΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙ-ΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

814.732,89 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      3/13 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1 ΕΤΟΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης  για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ,πρασίνου, Τεχνικής Υπηρεσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Α.ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

α) Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός οκτανίων = 45 (ΜΙΝ) ΚΘΙ (κατώτερης θερμαντικής ικανότητας )=9.800-10.400 Kcal/KG,περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου = 0,01 % (ΜΑΧ).

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

 

β) Βενζίνη αμόλυβδη σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές ( ΕΛ.Δ.Α.) βαθμός οκτανίων = 95 (ΜΙΝ). Σε καμία  περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη  super η νερό η πετρέλαιο.

 

γ) Πετρέλαιο θέρμανσης 

   Σκοπός

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως , που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θερμάνσεως , σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.

   Γενικές Παρατηρήσεις. 

2.1    Υλικά.

Το πετρέλαιο θερμάνσεως θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές , και δεν θα περιέχει νερό η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα.

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προιόντα πυρολύσεως η και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.

2.2    Χρωματισμός και ιχνηθέτηση.

Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θερμάνσεως θα γίνεται όπως περιγράφεται  στην 38/92 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Η ένταση του χρωματισμού θα κυμαίνεται από ΑSTM No 3 έως ASTM No 5. Tα όρια χρωματισμού πού αναφέρονται στις 1545/91 και 38/92 αποφάσεις , καταργούνται.

Λεπτομερείς Απαιτήσεις.

Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θερμάνσεως αναφέρονται στον πίνακα 1.

Δειγματοληψία .

Η Δειγματοληψία του πετρελαίου θερμάνσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες , που περιγράφονται στην  13/85 απόφαση του ΑΧΣ ή στα πρότυπα ISO 3170  η  ISO  3171.

Μέθοδοι Ελέγχου.

Όλα τα ανωτέρω φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα προσδιορίζονται σύμφωνα νε τις μεθόδους του πίνακα 2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4259 . Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύπτουν μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

Πίνακας 1. Λεπτομερείς Απαιτήσεις.

Ιδιότητες                                                                              Όρια

Πυκνότητα στους 15ο C,  ΚΜ/m3 να αναφέρονται

Σημείο Αναφλέξεως   οC ,   ελάχισ.                                            55

Σημείο  ροής  οC ,  μέγ.    ( α )

- από  1/10   έως  31/3                                                              -9

- από  1 / 4   έως  30/9                                                               0

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου  0 οC .

- από  1 / 10   έως     31 /  3                                                      -5

- από 1 / 4      έως     30 / 9                                                      

Νερό και υπόστημα  ο / ο ,  ν / ν   μέγ.                                  0,10

Ανθρακούχο υπόλειμμα   ο / ο ,  Μ / Μ  μέγ.  ( β )                0,30

Τέφρα  ο / ο ,  Μ / Μ  μέγ.                                                    0, 02

Θείο     ο / ο , Μ / Μ    μέγ.                                                   0, 10

Ιξώδες στους  40  οC,  C T 5   μέγ.                                            6

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος , ASTM Νο  μέγ.   (γ)               3

Δείκτης κετανίου ελάχ.                                                             40

Συμπύκνωμα στους 350  οC ο / ο ,  ν / ν ,  ελάχ.                     85

Α) Επιτρέπεται για ένα 15νθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει  για τα διυλιστήρια τα οποία από 1-10 οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου.

Β) Επί 10% υπολείμματος  αποστάξεως.

Γ)  Διάρκεια : 3 ώρες .

      Θερμοκρασία  50 οC .      

 

Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                                                             

 

1.SAE 15W40. Λιπαντικό κινητήρων Diesel υπερυψηλών επιδόσεων και προδιαγραφών με εκπληκτική αντοχή για πολλά χιλιόμετρα. Υπερκαλύπτει τη νέα προδιαγραφή ACEA E7 για κινητήρες Diesel τεχνολογίας EURO IV.

         ACEA E5/02, E7/08, API CF- 4, CG-4, CH-4, CI-4, Mercedes Benz Approval 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, Cummins  20076/77/78,MACK EO-M Plus, Global DHD-1, Renault RVI, RLD-2, MTU Typ 2.

 

2.SAE 20W50 Συνθ.βενζίνης. Συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης που εγγυάται εξαιρετική λίπανση και μέγιστη προστασία από φθορά και κατάλοιπα.

        ACEA Α3/Β3-04 – API CL-CF, VW 505.00 , Mercedes Benz 229.1, API SG/CD.

 

3.SAE 10W40 Συνθ.βενζίνης. Συνθετικό λιπαντικό που προστατεύει άριστα τους κινητήρες βενζίνης, εξασφαλίζει αποτελεσματική λίπανση, οικονομία καυσίμων και μειωμένη κατανάλωση λαδιού. Καλύπτει την αναθεωρημένη προδιαγραφή VW Group 501.01.

        ΑCEA A3/B4-04,  API SL/CF, Mercedes-Benz 229.1-VW501.01/505.00, Renault RN0700.

 

4.SAE 5W40 βενζίνης. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίων επιδόσεων και προδιαγραφών. Παρέχει απόλυτη λίπανση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, απόδοση κινητήρα στο maximum, κορυφαία προστασία.

       ΑCEA A3/B4-04,   API SM/CF,Mercedes Benz 229.1 & 229.3,   VW 502.00/505.00, Porsche, Renault RN0710.

 

5.Λάδι 2Τ. Συνθετικό λιπαντικό κορυφαίων επιδόσεων και προδιαγραφών για 2χρονους κινητήρες.

       API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

 

6.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ HV46.  Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος. Συνδυάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

      Καλύπτει προδιαγραφές DIN 51524 (PART III) και ISO 6743/4 HV, CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70), DENISON HF-0 & HF-2, US STEEL 126 & 127, EATON (πρώην VICKERS) I-286-S & M-2950-S, FRANK MOHN .

 

7.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ HV68. Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος. Συνδυάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

      Καλύπτει προδιαγραφές DIN 51524 (PART III) και ISO 6743/4 HV, CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70), DENISON HF-0 & HF-2, US STEEL 126 & 127, EATON (πρώην VICKERS) I-286-S & M-2950-S, FRANK MOHN .

 

8.SAE 10W30 υδραυλ.σασμάν. Ειδικό λιπαντικό υψηλού δείκτη ιξώδους, με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων για το σύστημα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές API GL-4, MASSEY FERGUSON M-1127M 1125A, JOHN DEER J20A, ALLISON C3/C4, FORD M2C 134C, CATERPILLAR TO-2.

 

9.ATF-MP. Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό, εν μέρει συνθετικό, με ειδικά πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας. Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και για υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης πολλών τύπων οχημάτων.

       DEXTRON III Η, DEXTRON III G, DEXTRON III E, DEXTRON II D TASA, Allison TES 389, Caterpillar TO-2,  Ford Mercon ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx,  MAN 339-type VI, MAN 339-type Z1 MB- approval 236.1.

 

10.BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90. Συνθετική βαλβολίνη με εξελιγμένα προσόντα που παρέχουν απόλυτη προστασία στο κιβώτιο, σταθερότητα αλλαγών σε κάθε θερμοκρασία και δραστική μείωση θορύβου.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API:GL-3/4/5, API MT-1, ZF TE-ML-02B/05B/07A/8/12B/16F/17/19C/21B, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 SL, MAN 3343S,  SCANIA STO:1, ΜΑΝ 3Κ1 Type E3.

 

11. BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90.Υπερενισχυμένη βαλβολίνη ανώτατης ποιότητας και προδιαγραφών για διαφορικά και κιβώτια υψηλών απαιτήσεων.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API-GL-5/ GL-4, MIL-L-2105D, API MT-1, MACK GO-J, SCANIA STO:1,MIL-PRF-2105E(MG2037),MAN3343ML,SL,ZFTE -ML02B /05A/07A /07B/08/12E/ 16B/16C /16D/17B/ 19B.

 

12. BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 140.Υπερενισχυμένη μονοβάθμια βαλβολίνη με αντιτριβικά πρόσθετα για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και υψηλές πιέσεις. Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, οξείδωσης και θορύβων.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API GL-5,  MIL-L-2105D, MAN 342N.

 

13.ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ. Γράσο βάσεως λιθίου πολλαπλών χρήσεων για αυτοκίνητα, φορτηγά κ.λ.π. Κατάλληλο για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.

     Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51520, DIN 51825 K3R.

 

14.ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.  Γράσο γραφιτούχο και Διθειούχο Μολυβδένιο (MoS2) αντισκωριακά πρόσθετα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση. Είναι κατάλληλο για πολύ βαριές εφαρμογές.

     Kαλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51825 KPF2K-30,  NLGI GRADE 2.

 

15.ΓΡΑΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ. Γρασοβαλβολίνη με πρόσθετα υψηλων πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασαρίσματος.

     Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 52825 KROOK-30,  ISO LG/GB

 

16.ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ. Καλύπτει τις προδιαγραφές DOT 3 & 4,   ISO 4925,   JIS K2233,  FMVSS 116, SAE J 1703.

 

17. ADBLUE. Μη τοξικό διάλυμα ουρίας, σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 70070,  ISO 22241-1,  κανονισμός CEFIC Εuro 4 / euro 5 .

 

18.Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο. Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό βάσης αιθυλενολυκόλης για το κύκλωμα ψύξης όλων των οχημάτων. Σχεδιασμένο να παρέχει αντιπαγωτική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία στους κινητήρες οχημάτων που είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο ή αλουμίνιο.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 3306, SAE J 1034,  BS 6580,  ANFOR NF R 15-601,  JIS K 2234,  BS 6580,  ASTM D3306.

 

19. Aντιψυκτικό έτοιμο (παραφλού). Αντιψυκτικό υγρό προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται προϊόν μακράς διαρκείας με προστασία αντιπαγωτική και αντιθερμική τουλάχιστον από -30ºC έως +110 ºC. Καλύπτει τις προδιαγραφές Audi/VW   TL 774D, Ford  WSS-M79Β44-D, OPEL GM6277M,  MAN type 324, SNF, DEUTZ, MWN, CATERPILLAR, CUMMINS  SAAB, MAZDA, RENAULT, SCANIA .

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 01 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 01/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-ΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙ-

ΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

814.732,89 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :      3/13   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

1 ΕΤΟΣ

 

                                               

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών για ένα (1) έτος του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ».

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων.

β) Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και  κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου  και οι ποσότητες των λιπαντικών θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 814.732,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

γ) Του Ν. 2286/1995.

δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ε) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το

      ΠΔ 60/07

ΑΡΘΡΟ 3

            Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 5

            Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό Έβρου  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

            Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

            Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6

            Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική  Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7

            Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε  δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίμου.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και  κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου  και οι ποσότητες των λιπαντικών θα παραδοθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

            Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

            Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων και των λιπαντικών είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

ΑΡΘΡΟ 10

            Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

            Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 11

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 01 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 01/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

 

            Της επιχείρησης ………………………………………………, έδρα ………………................,

             οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ[6]

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη

….…..%

 

2.

Πετρέλαιο κίνησης

……...%

 

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης

….…..%

 

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

Λάδι SAE 15W40 DIESEL

Λίτρο

 

2.

Λάδι SAE 20W50 Βενζινοκινητήρων συνθετ.

«

 

3.

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζίνης

«

 

4.

Λάδι SAE 05W40 βενζίνης

«

 

5.

Λάδι 2Τ

«

 

6.

Λάδι υδραυλικού ΗV 46

«

 

7.

Λάδι υδραυλικού ΗV 68

«

 

8.

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

 

9.

Λάδι ΑΤF-MP

«

 

10.

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

 

11.

Bαλβολίνη SAE 80W90

«

 

12.

Bαλβολίνη SAE 140

«

 

13

Γράσο γενικής χρήσης Λιθίου

Κιλό

 

14.

Γράσο μολυβδαινούχο-γραφιτούχο (ρουλεμάν)

Κιλό

 

15.

Γράσο αυτόματου γρασαδόρου

Κιλό

 

16.

Υγρά φρένων

Κιβώτ.

 

17.

Αdblue

Λίτρα

 

18.

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

 

19.

Paraflou

«

 

20.

Αντισκωριακό σπρέι

Κιβώτ.

 

21.

Σπρέι γράσο

«

 


 

Αλεξανδρούπολη  …../…./ 2013

                                                                                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Η εγγύηση συμμετοχής για να είναι σύννομη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να γίνει δεκτή και όταν υπολείπεται μέχρι 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας.

[2] Κατά τις αριθμ. 222/1998 και 230/1998 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες της συμμετέχουσας εταιρείας. Όμως με την αριθμ. 794/2003 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δημοσίου, η μη προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής. Και η αριθμ. 74/2003 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, αρκεί η εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού της προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί, διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε από τη διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησής της.

[3] Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

[4] Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

[5] Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία και οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα, που κρίνει αναγκαία η Δημαρχιακή Επιτροπή, όπως π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) κατασκευαστή και πωλητή, κλπ.. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι υποχρεωτικό να ζητούνται, επί ποινή αποκλεισμού.

[6] Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α..