• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (15/3/2013 - 10/4/2013)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» Προϋπολογισμός: 233.184,14 €

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να καταθέσουν προσφορά για τα λιπαντικά να επικοινωνήσουν με το
γραφείο προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης τηλ. 2551064296 & 2551064214
Αρμόδιοι Τάτσιλη Αθανασία & Σιδεράς Ευάγγελος.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση 1: Σχετικά με την προμήθεια λιπαντικών για το είδος με α/α 12 (Βαλβολίνη SAE 140) θα γίνονται δεκτές προσφορές Βαλβολίνης SAE 85-140;

 

Απάντηση 1: Ναι, θα γίνουν δεκτές προσφορές Βαλβολίνης SAE 85-140, γιατί ουσιαστικά καλύπτουν τις ίδιες απαιτήσεις και περιλαμβάνουν την Βαλβολίνη SAE 140.  

 

====================================================
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημ/νία 14/03/2013

Αρ. Πρωτ. : 16250

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα καύσιμα και

β) τη χαμηλότερη τιμή (σε απόλυτες τιμές) για τα λιπαντικά.

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

ΑΡΘΡΟ 2 ο

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

Λίτρο

Λίτρο

14.000

120.000

11.000

1,46

1,17

1,06

20.440,00

140.400,00

11.660,00

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 23%

172.500,00

39.675,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

212.175,00

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ευρώ

   ΔΑΠΑΝΗ

1

Λάδι SAE 15W40 diesel

Λίτρα

468

5,34

2.499,12

2

Λάδι SAE 20W50συνθ.βενζ.

«

468

5,34

2.499,12

3

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζ.

«

75

7,53

564,75

4

Λάδι SAE 5W40 βενζ.

«

15

12,98

194,70

5

Λάδι 2Τ

«

75

3,51

263,25

6

Λάδι υδραυλικού  HV46

«

468

3,40

1.591,20

7

Λάδι υδραυλικού  HV68

«

468

3,40

1.591,20

8

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

75

4,39

329,25

9

Λάδι ΑΤF-MP

«

156

4,56

711,36

10

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

208

11,80

2.454,40

11

Βαλβολίνη SAE 80W90

«

208

4,20

873,60

12

Βαλβολίνη 140

«

104

3,40

353,60

13

Γράσο γεν. χρήσης λιθίου

Κιλά

180

4,25

765,00

14

Γράσο μολυβδαινούχο – γραφιτούχο (ρουλεμάν)

«

24

4,90

117,60

15

Γρασοβαλβολίνη

«

60

3,30

198,00

16

Υγρά φρένων

Κιβωτ.

1(24Χ250)

71,00

71,00

17

Αdblue

Λίτρα

250

1,62

405,00

18

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

200

3,90

780,00

19

Paraflou

«

200

        2,19

438,00

20

Αντισκωριακό σπρέϋ

Κιβωτ.

3(12χ400-

500cc)

64,00

192,00

21

Σπρέϋ γράσσο

«

2(12Χ400-

500cc)

94,22

188,44

                                                                                                        Σύνολο        17.080,60  

                                                                                                  Φ.Π.Α. 23%         3.928,54

                                                                                             Γενικό Σύνολο        21.009,14

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 233.184,14 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάδειξη αναδόχου από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε ο δήμος, δηλαδή κατ’ εκτίμηση διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Δηλαδή, θα γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό και οι προσφορές που θα αναφέρονται μόνο σε ένα είδος καυσίμου ή μόνο στα λιπαντικά, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε είδους καυσίμου (ή των λιπαντικών) που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων - λιπαντικών.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  από την Επιτροπή Διαγωνισμών για τις Προμήθειες, την 10/04/2013 ημέρα Τετάρτη   και ώρα. 11:00 π.μ.  (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) και σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

ΆΡΘΡΟ 4 ο

Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γραφείο 106.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2551064296 Γραφείο Προμηθειών.

Ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού και η μελέτη της προμήθειας διατίθενται ελεύθερα στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις».

ΑΡΘΡΟ 5 ο

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου και οι ποσότητες των λιπαντικών θα παραδοθούν στο γραφείο κίνησης.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον όμως της ζητήσει ο ανάδοχος οφείλει να τις παραδώσει.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Αλεξανδρούπολης με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και λιπαντικών.

ΆΡΘΡΟ 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Όσοι αναγνωρισμένοι  προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και λιπαντικών, επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων ομάδων. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1.    Την ημερομηνία έκδοσης.

2.    Τον εκδότη.

3.    Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

4.    Τον αριθμό της εγγύησης.

5.    Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6.    Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.    Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, και την ημερομηνία διαγωνισμού β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

-       Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

-       Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ)

και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% του προϋπολογισμού,

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

-       Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

-       Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα του ποινικού μητρώου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου  ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου της συμμετεχούσης εταιρείας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

-       Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

-       Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

5.  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .

β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή σε παράπτωμα ψευδούς ή ανακριβούς δηλώσεως και ότι η επιχείρηση δε λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες.

ΆΡΘΡΟ 7

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Στην προσφορά πρέπει να ληφθεί υπόψη  κάθε επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα καύσιμα και σε απόλυτες τιμές για τα λιπαντικά.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα καύσιμα ή τη χαμηλότερη τιμή στα λιπαντικά.

ΆΡΘΡΟ 8

Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 9

Φάκελος προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά που θα περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία.

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 10

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών .

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.

ΆΡΘΡΟ 12

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Ο.Ε. που αποφαίνεται τελικά.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΆΡΘΡΟ 12

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   καύσιμα  ή λιπαντικά που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου ή λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

 

ΆΡΘΡΟ 13

Εγγυήσεις

1.  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας με Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα η εγγυητική επιστολή για κάθε ομάδα υπολογίζεται ως εξής:

-Βενζίνη αμόλυβδη 1.257,06€

-Πετρέλαιο κίνησης 8.634,60€

-Πετρέλαιο θέρμανσης 717,09€

-Λιπαντικά 1.050,46 €

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους.

ΆΡΘΡΟ 14

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΆΡΘΡΟ 15

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

ΆΡΘΡΟ 16

Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο ΦΕΚ, ενώ θα τοιχοκολληθεί και στο δημοτικό κατάστημα. Επιπλέον ολόκληρη η διακήρυξη και η μελέτη της προμήθειας θα επιδοθούν στο επιμελητήριο και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης .

 

Άλλα στοιχεία

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

233.184,14 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/13

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».

 

 

 

-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ KAI ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

 

Βενζίνη αμόλυβδη

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

Λίτρο

Λίτρο

 

14.000

120.000

11.000

 

1,46

1,17

1,06

 

20.440,00

140.400,00

11.660,00

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 23%

 

172.500,00

 39.675,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

212.175,00

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ Ευρώ

   ΔΑΠΑΝΗ

1

Λάδι SAE 15W40 diesel

Λίτρα

468

5,34

2.499,12

2

Λάδι SAE 20W50συνθ.βενζ.

«

468

5,34

2.499,12

3

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζ.

«

75

7,53

564,75

4

Λάδι SAE 5W40 βενζ.

«

15

12,98

194,70

5

Λάδι 2Τ

«

 75

3,51

263,25

6

Λάδι υδραυλικού  HV46

«

468

3,40

1.591,20

7

Λάδι υδραυλικού  HV68

«

468

3,40

1.591,20

8

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

75

4,39

329,25

9

Λάδι ΑΤF-MP

«

156

4,56

711,36

10

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

208

11,80

2.454,40

11

Βαλβολίνη SAE 80W90

«

208

4,20

873,60

12

Βαλβολίνη 140

«

104

3,40

353,60

13

Γράσο γεν. χρήσης λιθίου

Κιλά

180

4,25

765,00

14

Γράσο μολυβδαινούχο – γραφιτούχο (ρουλεμάν)

«

24

4,90

117,60

15

Γρασοβαλβολίνη

«

60

3,30

198,00

16

Υγρά φρένων

Κιβωτ.

1(24Χ250)

71,00

71,00

17

Αdblue

Λίτρα

250

1,62

405,00

18

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

200

3,90

780,00

19

Paraflou

«

200

        2,19

438,00

20

Αντισκωριακό σπρέϋ

Κιβωτ.

3(12χ400-

500cc)

64,00

192,00

21

Σπρέϋ γράσσο

«

2(12Χ400-

500cc)

94,22

188,44

                                                                                                                         Σύνολο        17.080,60  

                                                                                                                  Φ.Π.Α. 23%          3.928,54

                                                                                                              Γενικό Σύνολο         21.009,14

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 5 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 05/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 


 


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-ΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙ-ΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

233.184,14 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      4/13 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 Για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης  για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας ,πρασίνου, Τεχνικής Υπηρεσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Α.ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

α) Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός οκτανίων = 45 (ΜΙΝ) ΚΘΙ (κατώτερης θερμαντικής ικανότητας )=9.800-10.400 Kcal/KG,περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου = 0,01 % (ΜΑΧ).

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

 

β) Βενζίνη αμόλυβδη σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές ( ΕΛ.Δ.Α.) βαθμός οκτανίων = 95 (ΜΙΝ). Σε καμία  περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη  super η νερό η πετρέλαιο.

 

γ) Πετρέλαιο θέρμανσης 

   Σκοπός

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο εξωτερικής καύσεως , που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θερμάνσεως , σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου.

   Γενικές Παρατηρήσεις. 

2.1    Υλικά.

Το πετρέλαιο θερμάνσεως θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό διαυγές , και δεν θα περιέχει νερό η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα.

Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προιόντα πυρολύσεως η και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης.

2.2    Χρωματισμός και ιχνηθέτηση.

Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θερμάνσεως θα γίνεται όπως περιγράφεται  στην 38/92 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. Η ένταση του χρωματισμού θα κυμαίνεται από ΑSTM No 3 έως ASTM No 5. Tα όρια χρωματισμού πού αναφέρονται στις 1545/91 και 38/92 αποφάσεις , καταργούνται.

Λεπτομερείς Απαιτήσεις.

Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου θερμάνσεως αναφέρονται στον πίνακα 1.

Δειγματοληψία .

Η Δειγματοληψία του πετρελαίου θερμάνσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες , που περιγράφονται στην  13/85 απόφαση του ΑΧΣ ή στα πρότυπα ISO 3170  η  ISO  3171.

Μέθοδοι Ελέγχου.

Όλα τα ανωτέρω φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά θα προσδιορίζονται σύμφωνα νε τις μεθόδους του πίνακα 2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4259 . Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για την επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύπτουν μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

Πίνακας 1. Λεπτομερείς Απαιτήσεις.

Ιδιότητες                                                                              Όρια

Πυκνότητα στους 15ο C,  ΚΜ/m3 να αναφέρονται

Σημείο Αναφλέξεως   οC ,   ελάχισ.                                            55

Σημείο  ροής  οC ,  μέγ.    ( α )

- από  1/10   έως  31/3                                                              -9

- από  1 / 4   έως  30/9                                                               0

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου  0 οC .

- από  1 / 10   έως     31 /  3                                                      -5

- από 1 / 4      έως     30 / 9                                                     

Νερό και υπόστημα  ο / ο ,  ν / ν   μέγ.                                  0,10

Ανθρακούχο υπόλειμμα   ο / ο ,  Μ / Μ  μέγ.  ( β )                0,30

Τέφρα  ο / ο ,  Μ / Μ  μέγ.                                                    0, 02

Θείο     ο / ο , Μ / Μ    μέγ.                                                   0, 10

Ιξώδες στους  40  οC,  C T 5   μέγ.                                            6

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος , ASTM Νο  μέγ.   (γ)               3

Δείκτης κετανίου ελάχ.                                                             40

Συμπύκνωμα στους 350  οC ο / ο ,  ν / ν ,  ελάχ.                     85

Α) Επιτρέπεται για ένα 15νθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει  για τα διυλιστήρια τα οποία από 1-10 οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου.

Β) Επί 10% υπολείμματος  αποστάξεως.

Γ)  Διάρκεια : 3 ώρες .

      Θερμοκρασία  50 οC .      

 

Β.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                                                             

 

1.SAE 15W40. Λιπαντικό κινητήρων Diesel υπερυψηλών επιδόσεων και προδιαγραφών με εκπληκτική αντοχή για πολλά χιλιόμετρα. Υπερκαλύπτει τη νέα προδιαγραφή ACEA E7 για κινητήρες Diesel τεχνολογίας EURO IV.

         ACEA E5/02, E7/08, API CF- 4, CG-4, CH-4, CI-4, Mercedes Benz Approval 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, Cummins  20076/77/78,MACK EO-M Plus, Global DHD-1, Renault RVI, RLD-2, MTU Typ 2.

 

2.SAE 20W50 Συνθ.βενζίνης. Συνθετικό λιπαντικό, υψηλής απόδοσης κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης που εγγυάται εξαιρετική λίπανση και μέγιστη προστασία από φθορά και κατάλοιπα.

        ACEA Α3/Β3-04 – API CL-CF, VW 505.00 , Mercedes Benz 229.1, API SG/CD.

 

3.SAE 10W40 Συνθ.βενζίνης. Συνθετικό λιπαντικό που προστατεύει άριστα τους κινητήρες βενζίνης, εξασφαλίζει αποτελεσματική λίπανση, οικονομία καυσίμων και μειωμένη κατανάλωση λαδιού. Καλύπτει την αναθεωρημένη προδιαγραφή VW Group 501.01.

        ΑCEA A3/B4-04,  API SL/CF, Mercedes-Benz 229.1-VW501.01/505.00, Renault RN0700.

 

4.SAE 5W40 βενζίνης. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίων επιδόσεων και προδιαγραφών. Παρέχει απόλυτη λίπανση, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, απόδοση κινητήρα στο maximum, κορυφαία προστασία.

       ΑCEA A3/B4-04,   API SM/CF,Mercedes Benz 229.1 & 229.3,   VW 502.00/505.00, Porsche, Renault RN0710.

 

5.Λάδι 2Τ. Συνθετικό λιπαντικό κορυφαίων επιδόσεων και προδιαγραφών για 2χρονους κινητήρες.

       API TC, JASO FD, ISO L-EGD.

 

6.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ HV46.  Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος. Συνδυάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

      Καλύπτει προδιαγραφές DIN 51524 (PART III) και ISO 6743/4 HV, CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70), DENISON HF-0 & HF-2, US STEEL 126 & 127, EATON (πρώην VICKERS) I-286-S & M-2950-S, FRANK MOHN .

 

7.ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ HV68. Εξαιρετικά ενισχυμένο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος. Συνδυάζει την υψηλή απόδοση στη λίπανση με την εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα. Προορίζεται για χρήση σε συστήματα που λειτουργούν κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

      

 

 

Καλύπτει προδιαγραφές DIN 51524 (PART III) και ISO 6743/4 HV, CINCINNATI MILACRON (p.68-69-70), DENISON HF-0 & HF-2, US STEEL 126 & 127, EATON (πρώην VICKERS) I-286-S & M-2950-S, FRANK MOHN .

 

8.SAE 10W30 υδραυλ.σασμάν. Ειδικό λιπαντικό υψηλού δείκτη ιξώδους, με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων για το σύστημα μετάδοσης και υδραυλικά συστήματα.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές API GL-4, MASSEY FERGUSON M-1127M 1125A, JOHN DEER J20A, ALLISON C3/C4, FORD M2C 134C, CATERPILLAR TO-2.

 

9.ATF-MP. Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό, εν μέρει συνθετικό, με ειδικά πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας. Κατάλληλο για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και για υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης πολλών τύπων οχημάτων.

       DEXTRON III Η, DEXTRON III G, DEXTRON III E, DEXTRON II D TASA, Allison TES 389, Caterpillar TO-2,  Ford Mercon ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx,  MAN 339-type VI, MAN 339-type Z1 MB- approval 236.1.

 

10.BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90. Συνθετική βαλβολίνη με εξελιγμένα προσόντα που παρέχουν απόλυτη προστασία στο κιβώτιο, σταθερότητα αλλαγών σε κάθε θερμοκρασία και δραστική μείωση θορύβου.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API:GL-3/4/5, API MT-1, ZF TE-ML-02B/05B/07A/8/12B/16F/17/19C/21B, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 SL, MAN 3343S,  SCANIA STO:1, ΜΑΝ 3Κ1 Type E3.

 

11. BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90.Υπερενισχυμένη βαλβολίνη ανώτατης ποιότητας και προδιαγραφών για διαφορικά και κιβώτια υψηλών απαιτήσεων.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API-GL-5/ GL-4, MIL-L-2105D, API MT-1, MACK GO-J, SCANIA STO:1,MIL-PRF-2105E(MG2037),MAN3343ML,SL,ZFTE -ML02B /05A/07A /07B/08/12E/ 16B/16C /16D/17B/ 19B.

 

12. BAΛΒΟΛΙΝΗ SAE 140.Υπερενισχυμένη μονοβάθμια βαλβολίνη με αντιτριβικά πρόσθετα για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες και υψηλές πιέσεις. Παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς, οξείδωσης και θορύβων.

    Καλύπτει τις προδιαγραφές API GL-5,  MIL-L-2105D, MAN 342N.

 

13.ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ. Γράσο βάσεως λιθίου πολλαπλών χρήσεων για αυτοκίνητα, φορτηγά κ.λ.π. Κατάλληλο για ρουλεμάν και κουζινέτα. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.

     Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51520, DIN 51825 K3R.

 

14.ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ.  Γράσο γραφιτούχο και Διθειούχο Μολυβδένιο (MoS2) αντισκωριακά πρόσθετα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην απόπλυση. Είναι κατάλληλο για πολύ βαριές εφαρμογές.

     Kαλύπτει τις προδιαγραφές DIN 51825 KPF2K-30,  NLGI GRADE 2.

 

15.ΓΡΑΣΟΒΑΛΒΟΛΙΝΗ. Γρασοβαλβολίνη με πρόσθετα υψηλων πιέσεων και μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Είναι κατάλληλο για οχήματα αυτόματου γρασαρίσματος.

     Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 52825 KROOK-30,  ISO LG/GB

 

16.ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ. Καλύπτει τις προδιαγραφές DOT 3 & 4,   ISO 4925,   JIS K2233,  FMVSS 116, SAE J 1703.

 

17. ADBLUE. Μη τοξικό διάλυμα ουρίας, σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN 70070,  ISO 22241-1,  κανονισμός CEFIC Εuro 4 / euro 5 .

 

18.Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο. Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό βάσης αιθυλενολυκόλης για το κύκλωμα ψύξης όλων των οχημάτων. Σχεδιασμένο να παρέχει αντιπαγωτική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία στους κινητήρες οχημάτων που είναι κατασκευασμένοι από σίδηρο ή αλουμίνιο.

      Καλύπτει τις προδιαγραφές ASTM D 3306, SAE J 1034,  BS 6580,  ANFOR NF R 15-601,  JIS K 2234,  BS 6580,  ASTM D3306.

 

19. Aντιψυκτικό έτοιμο (παραφλού). Αντιψυκτικό υγρό προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση) για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται προϊόν μακράς διαρκείας με προστασία αντιπαγωτική και αντιθερμική τουλάχιστον από -30ºC έως +110 ºC. Καλύπτει τις προδιαγραφές Audi/VW   TL 774D, Ford  WSS-M79Β44-D, OPEL GM6277M,  MAN type 324, SNF, DEUTZ, MWN, CATERPILLAR, CUMMINS  SAAB, MAZDA, RENAULT, SCANIA .

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 05 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 05/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗ-ΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙ-

ΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

233.184,14 με ΦΠΑ 23%

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :      4/13   

 

 

 

                                               

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης  & λιπαντικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ».

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

β) Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και  κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου  και οι ποσότητες των λιπαντικών στο γραφείο κίνησης.

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 233.184,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

γ) Του Ν. 2286/1995.

δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ε) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το

      ΠΔ 60/07

ΑΡΘΡΟ 3

            Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 5

            Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό Έβρου  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

            Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

            Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6

            Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική  Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7

            Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε  δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίμου.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανάλογα με την παραγγελία. Το πετρέλαιο θέρμανσης και  κίνησης θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενώ η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται απ’ ευθείας στα οχήματα του Δήμου  και οι ποσότητες των λιπαντικών θα παραδοθούν στο γραφείο κίνησης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

            Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

            Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων και των λιπαντικών είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

ΑΡΘΡΟ 10

            Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

            Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

 

ΑΡΘΡΟ 11

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ..

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη , 05 Μαρτίου 2013

Αλεξανδρούπολη 05/03/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Δ

 

 

 

Πηνελόπη Μικέδη-Νικολάου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Γιοβανάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 

            Της επιχείρησης ………………………………………………, έδρα ………………................,

             οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………..

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ[1]

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη

….…..%

 

2.

Πετρέλαιο κίνησης

……...%

 

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης

….…..%

 

 

 

 

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1.

Λάδι SAE 15W40 DIESEL

Λίτρο

 

2.

Λάδι SAE 20W50 Βενζινοκινητήρων συνθετ.

«

 

3.

Λάδι SAE 10W40 συνθ.βενζίνης

«

 

4.

Λάδι SAE 05W40 βενζίνης

«

 

5.

Λάδι 2Τ

«

 

6.

Λάδι υδραυλικού ΗV 46

«

 

7.

Λάδι υδραυλικού ΗV 68

«

 

8.

Λάδι υδραυλ.σασμάν 10W30

«

 

9.

Λάδι ΑΤF-MP

«

 

10.

Βαλβολίνη SAE 75W90

«

 

11.

Bαλβολίνη SAE 80W90

«

 

12.

Bαλβολίνη SAE 140

«

 

13

Γράσο γενικής χρήσης Λιθίου

Κιλό

 

14.

Γράσο μολυβδαινούχο-γραφιτούχο (ρουλεμάν)

Κιλό

 

15.

Γράσο αυτόματου γρασαδόρου

Κιλό

 

16.

Υγρά φρένων

Κιβώτ.

 

17.

Αdblue

Λίτρα

 

18.

Αντιψυκτικό καθαρό

Κιλά

 

19.

Paraflou

«

 

20.

Αντισκωριακό σπρέι

Κιβώτ.

 

21.

Σπρέι γράσο

«

 


 

Αλεξανδρούπολη  …../…./ 2013

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 [1] Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν θα είναι επί των ενδεικτικών τιμών της μελέτης, αλλά επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης στην πόλη (ή νομό) που εδρεύει ο Ο.Τ.Α..